tribunaal – dag 1

Ik volg al enige tijd een groep internationale advocaten die inmiddels al vrij lang bezig zijn om met het beschikbare bewijsmateriaal inzake de covid-19-misdaden een tribunaal te organiseren. Dat is al die tijd niet gelukt. Het rechtssysteem lijkt internationaal te zijn ingestort. Ze hebben geen rechtbank gevonden dat bereid was om naar hun zaak met al het bewijsmateriaal te kijken.

De groep advocaten heeft nu voor een andere aanpak gekozen naar een Amerikaans model, een grand jury procedure. Dat houdt in dat zij al het bewijsmateriaal aan een jury presenteren. In deze zaak is nu de hele wereldbevolking de jury. Wij mogen allemaal oordelen over het gepresenteerde bewijsmateriaal door een groep van experts en getuige-deskundigen.

Sommige mensen vinden dit proces helemaal niets omdat de verdachten niet worden veroordeeld tijdens dit proces. Persoonlijk vind ik dit een heel goed initiatief. Je redt er mensenlevens mee. Dat is op dit moment misschien belangrijker dan daders veroordelen. Door het delen van al deze inhoudelijke informatie en al het bewijsmateriaal, gepresenteerd door getuige-deskundigen kan het zo zijn dat mensen die blindelings de overheid volgen, zich gaan afvragen of het allemaal nog wel klopt.

Covid-19 misdaden zijn internationaal. Daarom vind ik het belangrijk dat iedereen deze informatie ontvangt en begrijpt. Helaas heb ik de video van de eerste zitting alleen in het Engels en Duits kunnen vinden. Dat is vreemd aangezien de mensen die dit organiseren zeggen dat wij, de wereldbevolking, de jury zijn. Ik heb daarom de videotekst gekopieerd en vervolgens door de vertaalmachine van Microsoft Word gegooid. Vervolgens kwam daar een Nederlandse versie uit. Die versie heb ik gelezen en de tekst hier en daar gewijzigd in Algemeen Beschaafd Nederlands. De vertaling kan dus professioneler maar deze eenvoudige vertaling is toch heel geschikt om heel goed begrijpen waar deze zaak over gaat: georganiseerde misdaad, moord en doodslag en hebzucht.

Dit is de Engelstalige video. Onder de video vind je de vertaling van de Engelse videotekst.

 

 • Advocate Viviane Fischer:
 • Hallo en welkom op de eerste dag van de grand jury procedure. We zitten hier in een zaal die speciaal voor dit doel is gebouwd om getuigen en deskundigen te horen, experts met betrekking tot wat er in de coronacrisis is gebeurd. We zijn verbonden met een internationale groep advocaten. Om te beginnen geef ik het woord aan advocaat Ana Garner van de United States of America.

(geen geluid, iemand op de achtergrond zegt: Ana’s geluid is gedempt)

 • Advocaat Reiner Fuellmich:
 • Ana je moet geluiddemping opheffen.
 • Advocate Ana Garner:
 • Ik ben niet gedempt laat me mijn document vinden alstublieft. Oké, oeps. Hier zijn we dan. Oké sorry. Oké, kun je me nu horen? (Ja) Oké. Bedankt Viviane. Het is mij een eer en genoegen om deel te nemen aan dit internationale grand jury onderzoek. Een inwerkingtreding van een grand jury tegen enkele van de daders die in een wereldwijde criminele samenwerking misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd op de hele wereldbevolking in de vorm van een geplande pandemie genaamd covid-19.

Wij, een groep internationale advocaten en een rechter, voeren een strafrechtelijk onderzoek uit naar het voorbeeld van een grand jury-procedure van de Verenigde Staten. Dit grand jury-onderzoek dient als een model juridische procedure om aan een jury, bestaande uit de burgers van de wereld, alle beschikbare bewijzen van covid-19-misdaden tegen de menselijkheid tot nu toe te presenteren, tegen leiders, organisatoren, aanstichters en medeplichtigen die hebben geholpen of actief hebben deelgenomen aan de formulering en uitvoering van een gemeenschappelijk plan voor een pandemie.

Misdaden die moeten worden onderzocht, omvatten alle handelingen die door een persoon worden uitgevoerd of weggelaten in uitvoering van een gemeenschappelijk ontwerp om misdaden tegen de menselijkheid te plegen en al dergelijke criminele daden die zijn veroordeeld in de verschillende gemeenschappen van juryleden over de hele wereld. Dit onderzoek is van het volk, door het volk en voor het volk en zal worden aangeduid als de volksrechtbank van de publieke opinie. Omdat we niet in staat zijn geweest om in de huidige systemen van rechtbanken een rechtbank te vinden om het feitelijke bewijs te horen, voeren we deze procedure buiten het huidige systeem en op basis van het natuurrecht. Dit is op zijn beurt gebaseerd op de vaste overtuiging dat ieder mens gemakkelijk onderscheid kan maken tussen goed en kwaad.

Deze procedure is misschien wel een van de belangrijkste gebeurtenissen buiten de rechtbanken die dit jaar zal plaatsvinden. Wij als groep internationale advocaten zullen echt bewijs presenteren van echte experts zoals wetenschappers, historici, artsen en slachtoffers. Er zijn geen acteurs in deze presentatie, alleen echte mensen die gerechtigheid in de wereld willen brengen en we hebben uw hulp nodig.

De reden voor de invoering van een grand jury-proces is omdat onze wereld zich in een kritieke fase van de mensheid bevindt welke zal afhangen van het ontwaken van alle mensen om een koers te keren die de manier waarop we als vrije mensen leven voor altijd zou kunnen veranderen. We moeten het traject van deze koers nu omkeren en het opzetten van een grand jury-onderzoek is de snelste manier die we kennen om het bewijsmateriaal naar de openbare rechtbank, jullie de mensen van de wereld, te brengen. In de Verenigde Staten mogen alleen districtsprocureurs of procureurs-generaal van de verschillende staten een dergelijke strafrechtelijke procedure instellen, maar aangezien niemand dit in de Verenigde Staten heeft gedaan, komen we naar voren om het bewijsmateriaal aan u te presenteren in een vorm die is gemodelleerd naar dit type gerechtelijke procedure dat gebruikelijk is in de Verenigde Staten.

We baseren dit model op de Amerikaanse grand jury. Meestal bepaalt de grand jury of het bewijs voldoende is om een strafrechtelijke aanklacht tegen een of meer beschuldigden terug te sturen. Het wordt achter gesloten deuren uitgevoerd en noch de verdachte, noch zijn advocaat is aanwezig in dit soort procedures. Maar we doen dit proces nu voor het volle zicht van de publieke opinie, jullie het volk. Het doel van dit onderzoek is om het bewijsmateriaal te onthullen dat kan worden gebruikt in dit soort procedures in uw rechtsgebied. We nodigen u uit om met ons mee te doen. In open transparantie, gebruikmakend van echt bewijs, echte advocaten, een echte rechter en echte getuige-deskundigen, die kunnen worden gepresenteerd in een echte strafrechtelijke grand jury-procedure in de rechtbanken van de Verenigde Staten.

Het succesverhaal van dit land is geschreven door mensen die vertrouwden op een constitutioneel bestuur voor het volk. Onze voorvaderen hebben epische uitdagingen in onze geschiedenis op zich genomen op basis van onze grondwet. Het was deze grondwet en de erkenning van natuurlijke rechten en vrijheden die vrijgevochten mensen bevrijdde van het juk van de Britse kroon. Daarom zullen we bij het erkennen van de urgentie, u, de rechtbank van de publieke opinie, vragen om het gepresenteerde bewijsmateriaal te beoordelen, om onze rechten en vrijheden terug te vorderen die aan het einde van deze procedure aan elke persoon in dit land en de wereld zijn toegekend.

 • Advocate Viviane Fischer:
 • Dank u wel, mevrouw Garner. Ik richt mij tot rechter Rui Fonseca e Castro, die deze procedure voorzit. Meneer Fonseca.
 • Rechter Rui Fonseca e Castro:
 • Goedemiddag. De legitimiteit van het hof van de publieke opinie is gebaseerd op het natuurrecht. De afgelopen twee jaar zijn we getuige geweest van de instorting van de democratische rechtsstaat. In naam van een idee van algemeen welzijn, dat nooit is onderschreven, zijn de meest fundamentele rechten en vrijheden ons ontnomen. En we voelen nu al de nadering van een gigantische golf slachtoffers. Rechtssystemen die ooit bolwerken van fundamentele rechten en vrijheden waren, vervullen hun plichten niet meer. Dat wil zeggen dat er geen rechters meer zijn in Berlijn.

Zullen we niets doen totdat we volledig zijn vernietigd of nemen we onze verantwoordelijkheid als leden van onze gemeenschappen. Het is onze recht en vooral onze plicht tegenover het volk en de toekomstige generaties om weerstand te bieden aan onderdrukking en tirannie. De natuurwet die de mens nakomt, ongeacht de stelling ervan, geeft ons heilige rechten van verzet tegen onderdrukking.

Als grondwetten de bron zijn van positieve vitale functies, is de vrijheid van fundamentele rechten en vrijheden, het natuurrecht, de oorspronkelijke bron. Het natuurrecht verleent legitimiteit aan het volk om fundamentele rechten en vrijheden te verdedigen tegen een staat die tiranniek is geworden. Het is nu duidelijk dat nationale en internationale rechtssystemen er niet in slagen om mensen te beschermen tegen de tirannie die is ontstaan. Daarom is het in de natuurwet een ongeschreven wet, die onwetend is van de menselijke conditie, dat deze rechtbank van de publieke opinie zijn legitimiteit vindt om de juridische procedure te starten die vandaag zal beginnen. De rechtbank is geopend. Bedankt.

 • Advocate Viviane Fischer:
 • Bedankt voor deze introductie rechter Fonseca e Castro. Ik wil nu het woord geven aan advocaat Deana Pollard Sacks uit de Verenigde Staten van Amerika.
 • Advocate Deana Pollard Sacks:
 • Hallo mijn naam is Deana Pollard Sacks en de afgelopen 22 jaar ben ik hoogleraar staatsrecht, burgerrechtenactivist en procesadvocaat geweest. Ik ben hier vandaag om de afleiding van onze vrijheidsclausule te bespreken die teruggaat op het natuurrecht en om uit te leggen waarom de covid-19 vaccins allemaal ongrondwettelijk zijn op basis van de jurisprudentie van onze geschiedenis.

Op de vierde juli 1776 ondertekenden de grondleggers van de Verenigde Staten de onafhankelijkheidsverklaring en dit is wat ze zeiden, wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijk geschapen zijn. Dat zij door hun schepper begiftigd zijn met bepaalde onvervreemdbare rechten. Daaronder vallen: leven, vrijheid en het nastreven van geluk. In 1891 legde ons hooggerechtshof, in een zaak genaamd Boxford, uit dat medische vrijheid onvervreemdbaar is en dat het een van de meest gekoesterde rechten is die we ooit kunnen hebben. Ze zeiden dat geen enkel recht heiliger wordt bevonden of zorgvuldiger wordt bewaakt dan gewoonterecht, dan het recht van elk individu op het bezit en de controle van zijn eigen persoon, vrij van alle beheer of inmenging van anderen, tenzij door een duidelijk en onbetwistbaar gezag van de wet.

Het recht van één persoon kan worden beschouwd als een recht op volledige immuniteit om met rust gelaten te worden. In 1914 zei rechter Cardozo, die later rechter van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten werd, het zo: ieder mens van volwassen jaren en gezond verstand heeft het recht om te bepalen wat er met zijn eigen lichaam moet gebeuren en een chirurg die een operatie uitvoert zonder toestemming van zijn patiënt pleegt een aanslag waarvoor hij schadeplichtig is. Deze exacte concepten en letterlijke verklaringen van onze rechtbank zijn in de loop van de decennia herhaald.

In 1990 bijvoorbeeld, in een zaak genaamd Cruzan versus de directeur Missouri Department of Health, oordeelde het hooggerechtshof in feite dat elk individu het recht heeft om medische behandeling te weigeren. Dat gaat terug op het Engelse gewoonterecht. En dit is wat rechter Brennan zei in de Cruzan-zaak: het Anglo-Amerikaanse recht begint met het uitgangspunt van grondige zelfbeschikking. Hieruit volgt dat elk mens wordt beschouwd als de meester van zijn eigen lichaam en dat hij, indien hij van gezond verstand is, uitdrukkelijk het uitvoeren van levensreddende operaties of andere medische behandelingen kan verbieden.

Hoe komt het dan dat onze regeringen ons een medische behandeling opdringen zonder toestemming. Ze dwingen onze mensen om een vaccin te nemen dat experimenteel van aard is onder bedreiging van hun levensonderhoud, hun huizen en hun opleiding. Welnu, onze regering vertrouwt op een zaak genaamd Jacobson versus Massachusetts, dus ik ga de zaak uitleggen en uitleggen waarom het eigenlijk onze kant ondersteunt dat we medicijnen en medische behandelingen voor ons lichaam kunnen kiezen. De zaak ondersteunt de vaccinfabrikanten niet en ondersteunt geen vaccinmandaten.

In 1902, tijdens een pokkenpandemie die honderden miljoenen mensen internationaal doodde, nam de staat Massachusetts een wet aan en die wet zei dat elke persoon moest worden gevaccineerd tegen pokken of een boete van vijf dollar moest betalen. Dat is precies wat de wet zei. Dat het een of-of-wet was die mensen de mogelijkheid gaf om een boete van vijf dollar te betalen als ze zich niet willen laten vaccineren.

Welnu, meneer Jacobson geloofde dat zijn vrijheidsbelang hem zowel beschermde tegen de vaccinatie als tegen het betalen van de boete van vijf dollar. Dus ging hij helemaal naar het Amerikaanse hooggerechtshof na het betalen van de boete van vijf dollar en hij wilde zijn geld terug. Het hooggerechtshof keek naar het medische bewijs dat het pokkenvaccin al honderd jaar in gebruik was. Het werd over de hele wereld gebruikt met veel werkzaamheid en het onderdrukte een van de ergste pandemieën in de geschiedenis van de wereld. Na het medisch bewijs zorgvuldig te hebben bekeken, na het doen van onderzoek over de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin en de noodzaak van het pokkenvaccin, besloot de rechtbank dat meneer Jacobson zijn vijf dollar niet terugkreeg.

Houd er nu ook rekening mee dat meneer Jacobson geloofde dat hij een vrijheidsbelang had om door de stad te lopen en overal in de stad te worden gezien zonder gevaccineerd te zijn. Dus hij pronkte een beetje met het feit dat hij niet was gevaccineerd omdat hij geloofde dat hij het recht had om op pad te gaan zonder de medische behandeling die hij niet wilde, en dus was het oordeel van de rechtbank gebaseerd op al deze feiten. En deze feiten ondersteunen de covid-19 mandaten vandaag niet.

Een van de laatste dingen die de rechtbank zei in Jacobson versus Massachusetts, en ik citeer, dat we nu alleen besluiten dat het statuut de onderhavige zaak dekt en dat uit niets duidelijk blijkt dat deze rechtbank zou rechtvaardigen om het ongrondwettelijk en onoperatief te verklaren in zijn toepassing op de eiser meneer Jacobson. Er zijn verschillende redenen waarom Jacobson de vaccinmandaten van vandaag met betrekking tot het coronavirus niet ondersteunt. Ten eerste is er een enorme verschil met betrekking tot de risico’s voor het publiek. De pokkenpandemie doodde tot 60 procent van de mensen in dorpen. Ergens tussen de 20 en 60 procent van de mensen stierven. Met een algemeen sterftecijfer van ongeveer 30 procent.

In sommige perioden stierf meer dan 90 procent van de baby’s die werden blootgesteld aan pokken. Vergelijk dat nu eens met covid-19, dat een klein deel van één procent van de mensen doodt, het publieke risico is niet eens in de buurt. Het tweede is dat de covid-19-vaccins helemaal geen vaccins zijn. In tegenstelling tot de vaccingeschiedenis die de infectie stopte en de overdracht stopte, doen deze vaccins geen van beide. Dit zijn experimentele vaccins. Ze bestaan geen 100 jaar. Ze zijn niet beproefd en getest en onze mensen worden onderworpen aan een experimenteel vaccin terwijl niemand van ons echt weet wat de langetermijneffecten zullen zijn.

Ten slotte gaf de wet in Jacobson versus Massachusetts een optie voor de mensen om vandaag vijf dollar te betalen. Wat nu iets minder dan 150 zou zijn. Vergelijk dat met mensen die hun levensonderhoud verliezen, alles waar ze voor hebben gewerkt, hun huizen en hun universitaire opleiding omdat ze zich niet willen onderwerpen aan een experimenteel vaccin. Dat is gewoon niet te vergelijken.

Jacobson versus Massachusetts steunt de vaccinfabrikanten of de vaccinmandaten niet. Dus sommigen van jullie vragen zich misschien af waarom de covid-vaccinmandaten niet volledig ongrondwettelijk zijn verklaard? Nou, sommigen van hen zijn dat geweest, maar er is er een die op 13 januari 2022 door de Hoge Raad is onderzocht, dus dat wil ik uitleggen.

Allereerst kwam het vaccinmandaat voor gezondheidswerkers voort uit de belasting- en uitgavenclausule van de Amerikaanse grondwet in artikel 1, lid 8. Het Congres heeft van oudsher veel speelruimte gekregen om touwtjes te verbinden aan federale gelden, zodat je het zuur met het zoet neemt, en als je federaal geld wilt, moet je je door het congres aan de voorwaarden onderwerpen. Door de geschiedenis heen heeft het congres toestemming gekregen om voorwaarden te stellen aan de ontvangst van medicare- en medicare-financiering en heeft het specifiek voorwaarden goedgekeurd om de overdracht van overdraagbare ziekten te beperken. Toch was het advies vijf tegen vier. Met slechts vijf rechters die het erover eens waren dat het vaccinmandaat voor gezondheidswerkers de oorspronkelijke test doorstond. Om zo te controleren of de rechtbank de handhaving van het vaccinmandaat zou stoppen.

Maar de echte vraag is, zoals rechter Thomas aangaf, waarom werd er niet nagedacht over de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin? Het werd niet overwogen en rechter Thomas maakte dat heel duidelijk in zijn afwijkende mening, samen met drie andere rechters. Welnu, de reden dat de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin niet in overweging zijn genomen, is omdat de kwestie niet voor de rechtbank ligt.

Van de 22 staten die het mandaat voor het gezondheidsvaccin aanvochten, beweerde geen enkele staat dat het mandaat de vrijheidsclausule schond. De vrijheidsclausule is waar we onze medische vrijheden vinden. Door de geschiedenis heen is de vrijheidsclausule de clausule die wordt gebruikt om ons te beschermen tegen ongewenste medische procedures en zelfs om ons in staat te stellen medische procedures te eisen die we willen.

Achter mij zie je een foto van het Amerikaanse hooggerechtshof. Ik heb er vertrouwen in dat wanneer onze rechters de medische feiten over de werkzaamheid van het vaccin voorgeschoteld krijgen, de noodzaak van het vaccin en de manier waarop onze regeringen mensen pesten en dwingen om het vaccin tegen hun wens in te nemen, de rechtbank onze vrijheidsrechten zal handhaven en ze alle vaccins ongrondwettelijk zullen verklaren. Later vandaag en in de dagen die volgen, zult u een aantal medische professionals horen beschrijven waarom dit vaccin in niets lijkt op de vaccins uit het verleden. Dus ik moedig u aan om op de hoogte te blijven en u te bedanken voor het kijken.

 • Advocate Viviane Fischer:
 • Dank u mevrouw Pollard Sacks voor deze openingsverklaring van u. Voor een overzicht geef ik nu graag het woord aan Reiner Fuellmich, advocaat in Duitsland.
 • Advocaat Reiner Fuellmich:
 • Bedankt. Goedemiddag, mijn naam is Reiner Fuellmich en het is mij een genoegen om deel uit te maken van een groep vooraanstaande internationale advocaten die al vele maanden samenwerken aan deze zeer belangrijke zaak. Deze zaak met betrekking tot de meest gruwelijke misdaden tegen de mensheid, gepleegd op wereldschaal onder het mom van een coronapandemie, lijkt alleen op het eerste gezicht ingewikkeld. Maar als je alle kleine stukjes van de puzzel samenvoegt, zoals we dit voor u zullen doen met de hulp van vele gerenommeerde experts en andere getuigen tijdens deze procedure, zult u vier sets feiten zien.

Ten eerste. Er is geen coronapandemie, maar alleen een pcr-test plandemie, gevoed door een uitgebreide psychologische operatie die is ontworpen om een constante staat van paniek onder de wereldbevolking te creëren. Deze agenda is lang geleden gepland. De Mexicaanse griep, zo’n 12 jaar geleden, was de uiteindelijk mislukte voorloper. Het werd bedacht door een groep superrijke, psychopathische en sociopathische mensen die tegelijkertijd mensen haten en vrezen, geen empathie hebben en worden gedreven door de wens om volledige controle te krijgen over ons allemaal, de mensen van de wereld. Ze gebruiken onze regeringen en de reguliere media, die ze beide letterlijk bezitten, om hun paniekpropaganda 24 uur per dag over te brengen.

Ten tweede. Het virus zelf kan veilig en effectief worden behandeld met vitamine C, D, zink etc. en ook met off-label gebruik van ivermectine, hydroxychloroquine etc. Maar al deze behandelingsmethoden, die geen alternatieve behandelingsmethoden zijn maar echte behandelingsmethoden, werden verboden door degenen die deze pandemie gebruiken om hun uiteindelijke doel te bereiken. Namelijk om iedereen de, zoals we in deze procedure zullen laten zien, niet alleen ineffectief maar ook zeer gevaarlijk, ja dodelijke experimentele injecties toe te dienen.

Ten derde. Dezelfde mensen die 12 jaar geleden van de Mexicaanse griep, die uiteindelijk een milde griep bleek te zijn, een pandemie maakten, door eerst de definitie van wat een pandemie is te veranderen en vervolgens paniek te creëren, creëerden deze coronapandemie. De Mexicaanse griep was hun eerste echte poging om een pandemie te creëren en net zoals een van de doelen toen was om onze aandacht af te leiden van de flagrant frauduleuze activiteiten van hun financiële industrie, beter gezegd een financiële maffia, die zichtbaar was geworden door de Lehman-crisis, is dit ook een van hun belangrijkste doelen van deze corona plandemie nu. Als we toen, tijdens de Lehman-crisis, beter hadden gekeken, in plaats van blindelings de beloften van onze regeringen te geloven dat de daders van die financiële misdaden aansprakelijk zullen worden gesteld, hadden we toen gezien dat ze onze staatskas al tientallen jaren plunderden. En we zouden hebben gezien dat onze regeringen niet langer onze regeringen zijn. In plaats daarvan zijn ze overgenomen door de tegenpartij, via hun belangrijkste platform, het World Economic Forum, dat al in 1992 was begonnen met het creëren van hun eigen wereldleiders via hun programma voor jonge wereldleiders. Twee van de eerste afgestudeerden zijn Angela Merkel en Bill Gates. We zouden toen al begrepen hebben wat we jullie nu zullen laten zien door middel van deze procedure. Deze financiële misdaden werden niet bestreden door onze politici omdat ze degenen die ze plegen helpen en medeplichtig zijn aan deze misdaden.

Ten vierde. Uiteindelijk zullen we jullie, de jury, laten zien dat het belangrijkste doel van de tegenpartij is om volledige controle over ons allemaal te krijgen. Dit houdt tevens in dat hun plunderingen worden afgerond door opzettelijk onze kleine en middelgrote bedrijven, detailhandelsbedrijven, hotels en restaurants te vernietigen, zodat platforms zoals Amazon het kunnen overnemen. En het gaat om populatiecontrole die in hun ogen zowel een enorme vermindering van de populatie vereist als het manipuleren van het DNA van de resterende populatie met behulp van bijvoorbeeld mRNA-experimentele injecties.

Maar het vereist volgens hen ook de opzettelijke vernietiging, door chaos, van de democratie van de rechtsstaat en van onze grondwetten, zodat we uiteindelijk zullen instemmen met het verliezen van onze nationale en culturele identiteiten en in plaats daarvan een wereldregering onder de VN accepteren. De VN die nu onder de volledige controle van hen en hun World Economic Forum staat. Verder een digitaal paspoort waardoor elke beweging wordt gecontroleerd en één digitale valuta die we slechts van één wereldbank kunnen ontvangen, die van hen natuurlijk.

Aan het einde van deze zaak, nadat u al het bewijsmateriaal hebt gehoord, zijn we ervan overtuigd dat u aanklachten zult aanbevelen tegen alle zes verdachten: Christian Drosten uit Duitsland, Anthony Fauci uit de Verenigde Staten, Tedros Adhanom Ghebreyesus van World Health Organization, Bill Gates, Blackrock en Pfizer.

Dames en heren, deze zaak gaat over een lang geplande agenda van een groep ultrarijke mensen en hun financiële maffia in de City of London en op Wall Street om een pseudo-pandemie te gebruiken als vermomming waarachter, terwijl onze aandacht uitgaat naar de pandemie, ze hun decennialange inspanningen willen voltooien om volledige controle over ons allemaal te krijgen.

Er zijn talloze platforms waarop deze groep heeft vergaderd en deze agenda heeft besproken maar de belangrijkste is die van het World Economic Forum dat in 1971werd opgericht door de toen 33-jarige Klaus Schwab. De leden zijn duizenden internationale bedrijven met een jaarlijkse omzet van minstens 5 miljard dollar, politici, mediavertegenwoordigers, wetenschappers en andere zogenaamde hooggeplaatste personen. Ze komen één keer per jaar bijeen in Davos maar er zijn ook andere van dergelijke bijeenkomsten. Bijvoorbeeld in China en sinds 1992 hebben ze hun eigen groep politieke leiders voor de wereld gecreëerd en aan ons gepresenteerd. Onder de eerste afgestudeerden, zoals ik eerder al zei, zijn Angela Merkel en Bill Gates in 1992. Anderen zijn Sebastian Kurz tot voor kort bondskanselier van Oostenrijk, Justin Trudeau premier van Canada, Jacinda Ardern premier van Nieuw-Zeeland, Emmanuel Macron president van Frankrijk en nog veel meer.

Deze groep, die nu de Davos-kliek wordt genoemd, is niet geheim. Het boek The Great Reset van Klaus Schwab is een van de belangrijkste bronnen voor deze informatie. Het boek promoot de verschuiving van alle activa van de wereld naar deze groep superrijke mensen, zodat in 2030 gewone mensen niets zullen bezitten en gelukkig zullen zijn zoals in het boek expliciet wordt gesteld, onder hun ene wereldregering met een digitale valuta die ons door hun ene wereldbank is gegeven. Ze promoten ook openlijk, in nauwe samenwerking met mensen zoals de vermeende beklaagde Bill Gates, de Rockefellers en anderen, de drastische vermindering van de wereldbevolking en de manipulatie van het DNA van de resterende bevolking helemaal tot in transhumanisme.

Hun belangrijkste doel is echter de gecontroleerde, door hen natuurlijk, implosie van het volledig geplunderde financiële systeem en gelijktijdig de introductie van een digitale valuta uitgegeven door een wereldbank, gecontroleerd door hen, en net zo belangrijk de introductie van een wereldregering onder de VN die in 2019 onder hun volledige controle is gekomen. Voor dat doel hebben ze al minstens sinds het voorjaar van 2001 concrete plannen gemaakt voor de huidige corona plandemie. Operation Dark Winter gevolgd door een vergelijkbare repetitie de lockstep-oefening door de Rockefeller Foundation in 2010 en ten slotte evenement 201 in oktober 2019 in New York, gesponsord door het Johns Hopkins Center for Health Security, de Rockefeller Foundation, het World Economic Forum en de Bill and Melinda Gates Foundation.

Leden van de jury, we zullen een aantal verschillende zeer gerenommeerde getuige deskundigen, uit alle lagen van de wetenschap, oproepen maar ook getuigen die zullen getuigen over de schade die ze hebben geleden als gevolg van het krijgen van de experimentele injecties in dit proces.

Na onze openingsverklaringen zullen we over een week beginnen met het bellen van een voormalige lid van het Amerikaanse leger James Bush die deelnam aan operatie Dark Winter in 2001, voormalige leden van de Britse inlichtingendiensten Brian Garrish en Alex Thompson en onderzoeksjournalisten Whitney Webb en Matthew Ehret. Voormalige medewerkers en adviseurs van de Wereldgezondheidsorganisatie dr. Silvia Behrendt en dr. Astrid Stuckelberger. Ze zullen ons de historische en geopolitieke achtergrond uitleggen van dat waar we mee worden geconfronteerd en ze zullen ons laten zien hoe deze agenda al minstens 20 jaar geleden is gepland en gestart is met operatie Dark Winter in 2001, en zo’n 10 jaar later gevolgd door het lockstep-scenario door de Rockefeller Foundation en eindigend met het generale repetitie-evenement 201 in oktober 2019.

Uiteindelijk zullen ze uitleggen hoe men, toen er geen gevallen waren die nodig waren om een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang uit te roepen, ze deze noodsituatie hebben gecreëerd door beklaagde Drosten het verhaal te laten verzinnen van asymptomatische infecties, die niet bestaan. En hoe de pcr-test, door massaal testen van perfect gezonde mensen, degenen die besmet zijn kan detecteren. Dat is een leugen zoals we zullen laten zien.

We gaan verder met de volgende groep getuigen: dr. Wolfgang Wodarg een ervaren longspecialist en voormalig lid van de Duitse Bondsdag en de Raad van Europa, die erin slaagde om de eerste poging tot een pandemie van de tegenpartij, de Mexicaanse griep van 12 jaar geleden, als een milde griep te ontmaskeren. Professor Ulrike Kämmerer bioloog van Wurzburg University, dr. Mike Yeadon voormalig vice-president van Pfizer, dr. Silvia Behrendt, dr. Astrid Stuckelberger, professor Dolores Cahill van Dublin University, professor Antonietta Gatti uit Italië, professor Bertholds uit Duitsland. Deze experts zullen ons uitleggen wat er achter het verhaal van de uitbraak op de markt in Wuhan zit. Ze zullen aantonen dat het virus niet gevaarlijker is dan de gewone griep. De pcr-test kan ons niets vertellen over infecties maar is de enige basis voor alle anti-coronamaatregelen, inclusief de ultieme maatregel de zogenaamde vaccins. En de zogenaamde vaccins zijn niet alleen ineffectief maar ook uiterst gevaarlijk. Ongeacht de natuurlijke of door de mens veroorzaakte oorsprong van het virus is ons immuunsysteem perfect in staat om met het virus om te gaan, zoals blijkt uit een infectiesterftecijfer van tussen 0,14 en 0,15 of zelfs minder procent.

Er was nergens oversterfte totdat de experimentele injecties begonnen. Begin 2020 waren er zelfs geen coronagevallen, maar ze hadden coronagevallen nodig om een noodsituatie van internationaal belang op het gebied van de volksgezondheid uit te roepen. Omdat dit de enige basis was waarop het mogelijk zou zijn, volgens hun eigen verzonnen regels waarmee alle regeringen van de lidstaten van de World Health Organization hadden ingestemd, om ongeteste nieuwe medicijnen, de experimentele injecties, op mensen te gebruiken.

Na een eerste mislukte poging om deze volksgezondheidsnoodtoestand van internationaal belang af te kondigen, omdat er geen gevallen waren, probeerden ze het eind januari 2020 opnieuw, nadat ze gevallen hadden gecreëerd met behulp van die nu beruchte Drosten pcr-test, en kondigden ze deze volksgezondheidsnoodtoestand van internationaal belang twee weken later af. We zullen van deze experts horen dat deze gevallen bijna allemaal vals-positieve testresultaten waren, niets anders.

De volgende groep experts zijn dr. Thomas Binder uit Zwitserland, dr. Bryan Ardis uit Texas, dr. Shankara Chetty uit Zuid-Afrika en dr. Wolfgang Wodarg uit Duitsland en John O’Looney begrafenisondernemer uit Engeland. Deze deskundigen zullen ons vertellen hoe we meteen vanaf het begin getuige waren van een opzettelijk, volledig zinloos verbod op normale effectieve en veilige methoden voor de behandeling van aandoeningen van de luchtwegen en in plaats daarvan kwam een mandaat van behandelingen die nu als ernstige medische wanpraktijken moeten worden beschouwd. John O’Looney zal uitleggen hoe hij eerst het verhaal van de tegenpartij, over een pandemie, geloofde en dat hij zelfs de BBC hielp bij het promoten van hun paniekpropaganda. Totdat hij zich realiseerde hoe, onder het mom van een pandemie, mensen opzettelijk werden gedood.

We bellen dan met de volgende groep experts, waaronder professor Alexandra Henrion Caude uit Frankrijk, dr. Mike Yeadon, professor Sucharit Bhakdi uit Duitsland, professor Luc Montagnier uit Frankrijk, dr. Vanessa Schmidt-Krüger uit Duitsland, dr. Robert Malone uitvinder van de mRNA-vaccintechniek uit de VS en professor Arne Burkhardt patholoog uit Duitsland. Ze zullen ons laten zien dat het virus geen oversterfte heeft veroorzaakt, het een overlevingskans heeft van 99,97 procent. Dat de vaccins nu mensen doden en sinds september oversterfte tot 40 procent veroorzaken als gevolg van een vergiftiging met het spike-eiwit en door het afsluiten van ons immuunsysteem. Dr. Mike Yeadon zal ons vertellen hoe een groep wetenschappers zelfs concreet bewijs heeft gevonden dat de makers van de vaccins experimenteren met dodelijke doseringen om te zien hoe de dodelijke bijwerkingen op zo’n manier kunnen worden gemanipuleerd dat de bevolking niet onmiddellijk zal begrijpen wat er gebeurt.

De volgende groep experts zal ons uitleggen hoe het zover heeft kunnen komen. Deze groep bestaat uit professor Mattias Desmet uit België, dr. Ariane Billeran uit Frankrijk, dr. Meredith Miller uit de VS, professor Harald Walach uit Duitsland en Stefan Cohen medewerker van het Duitse departement van Binnenlandse Zaken. Deze experts zullen ons laten zien hoe de tegenpartij, na het snel achter elkaar uitroepen van de volksgezondheidsnoodtoestand van internationaal belang, ons kennis liet maken met de lockdown, de onzinnige en gevaarlijke maskermandaten en de zeer schadelijke, zowel fysiek als psychologisch, sociale afstandsregel totdat ze bij hun uiteindelijke doel kwamen, de ineffectieve, gevaarlijke en zelfs dodelijke injecties. En ze zullen ons in detail uitleggen hoe onze instemming met dit alles werd bereikt. Het werd mede mogelijk gemaakt door een gigantische psychologische operatie waarvan we paniekboodschappen bleven ontvangen via de reguliere media en onze politici. Beide eigendom van de meedogenloze propagandamachine van de tegenpartij.

De volgende groep experts bestaat uit Leslie Manookian, een voormalige investeringsbankier uit de VS, Naomi Wolf journalist en auteur uit de VS, Ernst Wolff een Duitse econoom professor, Christian Krys een Duitse econoom, professor Holger Rekow een Duitse econoom en Markus Krohn een Duitse econoom. In dit deel van de procedure zullen deze experts ons in detail uitleggen over de opzettelijke vernietiging van onze economieën en hoe de tegenpartij werkt aan een gecontroleerde crash van het financiële systeem en om weg te komen met de misdaden die ze de afgelopen decennia al hebben gepleegd. Het plunderen van onze staatskas tot er niets meer is en het invoeren van één wereldbank en digitale valuta plus digitaal paspoort.

De laatste groep experts bestaat uit Matthew Ehret een onderzoeksjournalist uit Canada, Vera Sharav een overlevende van de Holocaust, Ilana Rachel Daniel uit Israël, rabbijn Smith uit New York, Patrick Wood een expert op het gebied van technocratie uit de VS, Avita Livni uit Israël. In dit laatste deel van het onderzoek zullen deze experts ons vertellen hoe een belangrijk deel van de wetenschapsagenda van de tegenpartij te maken heeft met populatiebeheersing of beter gezegd eugenetica. Na de Tweede Wereldoorlog had eugenetica een slechte naam, zei Julian Huxley die de Unesco oprichtte maar hij en een zeer grote groep mensen die het idee van eugenetica steunden, zouden binnenkort in staat zijn om door te gaan met hun inspanningen in deze richting die hij openlijk uitlegde. De parallellen tussen wat er toen, 80 jaar geleden gebeurde, en wat er nu gebeurt, zullen niet worden genegeerd. Vera Sharav zal ons hieraan herinneren. Nadat u al het bewijsmateriaal hebt gehoord, twijfelen we er niet aan dat u de aanklachten tegen al onze vermeende beklaagden voor misdaden tegen de menselijkheid zult aanbevelen, dank u.

 • Advocate Viviane Fischer:
 • Bedankt voor dit overzicht en ook voor het geven van een overzicht van de line-up van experts die we gaan horen. Ik wil nu even terug naar advocaat Ana Garner uit de VS om ons wat meer informatie te geven over de pcr-test.
 • Advocaat Reiner Fuellmich:
 • Ik denk dat je Dexter (Ryneveldt = advocaat) bent vergeten.
 • Advocate Viviane Fischer:
 • Dexter is een beetje laat, hij komt iets later binnen. Mevrouw Garner?
 • Advocate Ana Garner:
 • Ja, dank u wel. Bedankt. Om de enorme omvang van de planning te begrijpen die in deze criminele samenwerking op wereldschaal is gestoken, moeten we beginnen met de basis van de pandemie. Dat was een grote leugen. Het was een leugen van de regeringen van de wereld om bijna in koor een wereldwijde pandemie uit te roepen, een woord zoals zoveel anderen in het officiële verhaal, waarvan de definitie werd gewijzigd om de doelen van de agenda te bereiken. Waar ik het specifiek over wilde hebben is de grote leugen die gebaseerd is op de pcr-test. Het testen. Dit is geen pandemic maar een casedemic.

De informatie die we hebben gekregen van de CDC en de FDA over de pcr-test is aantoonbaar onjuist en we zullen bewijs overleggen dat dit bewijst. De methode is in feite helemaal geen test, geen diagnostische test, maar een genetische productietechnologie die op zoek gaat naar specifieke codefragmenten en deze versterkt door elke cyclus te verdubbelen. De uitvinder Kary Mullis, die een Nobelprijs won voor het proces dat hij uitvond, verklaarde dat dit nooit bedoeld was als een geldig diagnostisch hulpmiddel en het is bekend bij iedereen die het gebruikt dat het geen actieve infectie kan detecteren. Drosten, één van de verdachten wist dit.

Hij wist dat de test onnodig was en dat de test vals was. Deze test is echter gebruikt om wereldwijde paniek en gehoorzaamheid te creëren. De CDC heeft zelfs toegegeven dat hun eigen, onlangs ingetrokken test, was gebaseerd op gekunstelde monsters. Vervolgens adviseerde de WHO schromelijk buitensporige cyclusdrempels, dat is het aantal amplificaties dat een kleine hoeveelheid genetisch materiaal ondergaat om te bepalen of er iets aanwezig is, dat ver boven de industrienormen ligt. Ze maken elke test zinloos met vals positieve resultaten met percentages die de 100 procent benaderen. Er is zelfs onderzocht dat de vals-positieve percentages van deze pcr-test eigenlijk dichter bij 97 procent liggen. Dit betekent dat drie procent van de bevolking die positief test misschien ergens ziek van is, maar we weten niet waar ze ziek van zijn omdat de test dat niet bepaalt. Deze hele test is wereldwijd misbruikt om het bestaan van een pandemie op frauduleuze wijze te rechtvaardigen en om ten onrechte opgeblazen gevallen en sterftecijfers te bepalen.

We zullen met duidelijk en overtuigend bewijs aantonen dat de beklaagden deelnamen aan deze wereldwijde leugen en een wijd geografisch verspreide ziekte met overlevingskansen gelijk aan een seizoen-griep een pandemie noemden, welke valse wereldwijde verklaringen van noodsituaties voor de volksgezondheid mogelijk maakt en dankzij deze noodsituatie die nu bijna twee jaar gaande is, verplichtten regeringen draconische beperkingen en scheiding en isolatie van kwetsbare bevolkingsgroepen zoals ouderen en de kinderen en ook het instellen van vaccinmandaten over de hele wereld.

Wat we weten dat er daarna zal gebeuren, zijn vaccinpaspoorten die onze planeet nog verder zullen afsluiten, evenals quarantainekampen overal. Ons vertrouwen is beschaamd door de corruptie in het systeem en we zullen u voorzien van verifieerbare reeksen feiten dat we allemaal ernstig zijn misleid om een grote leugen te geloven en uiteindelijk doelwit zijn, in de woorden van een van de beschuldigden Bill Gates: om elke man, vrouw en kind op de planeet te vaccineren met experimentele gen-veranderende vaccin. Deze pcr-tests zijn gebruikt om het aantal gevallen en sterfgevallen te verhogen.

Laten we eens kijken naar de definitie van een zaak. Historisch gezien was iemand niet ziek bij afwezigheid van symptomen en uitsluitend een positieve testuitslag. Door het wereldwijd testen van gezonde mensen hebben ze het aantal gevallen op grove wijze opgeblazen en dit wordt de hele tijd herhaald door de reguliere media, door het ministerie in de Verenigde Staten en misschien in andere landen, en is gebruikt om paniek en naleving onder de hele wereld aan te wakkeren.

Het belangrijkste bezwaar waarom pcr-testen alleen moeten worden uitgevoerd op symptomatische patiënten en waarom een positieve test moet tellen als slechts één factor van een diagnose. U kunt niemand diagnosticeren in afwezigheid van klinische symptomen en bij afwezigheid van medische diagnose. Dus wat we hebben is het testen van gezonde mensen in grote aantallen die voorspelbaar resulteren in ten onrechte opgeblazen cijfers en paniek.

De CDC en de FDA hebben dit potentieel erkend, net als de daders van deze misdaden die we zullen presenteren. Het bewijs zal aantonen dat Drosten, die beweert de test voor covid-19 te hebben uitgevonden, zich bewust was van de beperkingen en de valsheid ervan. De test was niet specifiek voor een virus of bacterie bedoeld, daarom is het nutteloos om te bepalen wat zelfs symptomen zou kunnen veroorzaken. Waar de test goed voor is, is het veroorzaken van wereldwijde paniek. Zelfs sterfgevallen, een ander vals opgeblazen aantal, moet worden onderzocht in het licht van deze valse pcr-tests.

Een overlijden met een positieve pcr-test wordt beschouwd als een overlijden aan covid. Of je nu bent opgenomen in het ziekenhuis vanwege een auto-ongeluk, een hartaanval of zelfs de geboorte van een kind. Als u positief testte en vervolgens binnen 28 dagen of zo na uw test overleed, wordt uw overlijden toegeschreven aan covid-19. Zelfs onze CDC gaf later in de pandemie toe dat 95 procent van de sterfgevallen toegeschreven aan covid van andere oorzaken was. Het was gewoon gebaseerd op een valse test. De fabrikanten wisten dit allemaal, evenals de ‘uitvinder’ van de covid-19-test Drosten.

We hebben nu een deel van een angstboodschap die heeft geleid tot geïnstitutionaliseerde discriminatie van mensen die er voor kiezen om zich niet te laten vaccineren en om zich niet te laten testen. Dit is moreel verwerpelijk volgens elke humane standaard. Als gevolg van deze valse tests hebben we enorme catastrofale schade die is toegebracht aan de bevolking van de wereld. Er zijn wetenschappers en artsen die zullen getuigen over de enorme catastrofale schade die hierdoor is aangericht.

Het juridische bewijs van intentie en kennis zit in de verschillende FDA-documenten en gerelateerde materialen, maar ze zijn ontworpen om zelfs advocaten die deze documenten lezen en doornemen te verwarren. Zoals je hier misschien begint te zien, vallen de pijlers van het officiële covid verhaal en het media covid-verhaal, die één en hetzelfde zijn, als dominostenen wanneer het bewijs wordt getoond. Er is onweerlegbaar bewijs van fraude en veelsoortige malversaties in het hele covid-regime.

Als je de moed en intellectuele eerlijkheid hebt om het te bekijken en te bestuderen en het eerlijk te overwegen, doe het dan alsjeblieft. Het kan schokkend zijn voor sommigen, ongelooflijk voor anderen, maar ik verzeker je dat dit bewijs echt en verontrustend is. Een van de dingen is dat het systeem moet doen alsof vaccins het enige antwoord zijn op deze opgeblazen aantallen coronagevallen en sterfgevallen. Dat hebben ze gedaan en ze toegestaan voor noodgebruik. Bedankt voor het luisteren.

 • Advocate Viviane Fisher:
 • Dank u mevrouw Garner voor deze aanvullende woorden. Ik wil mij nu wenden tot Dipali Ojha uit India. Hoor je ons?
 • Advocate Dipali Ojha:
 • Ja dank je wel. Goedemiddag allemaal. Ik ben pleitbezorger Dipali Ojha uit India. Het is een grote eer voor mij om mijn openingsverklaring te presenteren aan de grand jury van de volksrechtbank van de publieke opinie. Ik dank rechter Rui Fonseca en al mijn geleerde collega’s voor hun doordachte en inzichtelijke presentaties.

In maart van 2020 werden de meesten van ons overrompeld toen de regeringen wereldwijd het begin van een pandemie onderschreven die zogenaamd was gecreëerd door een nieuw sarskov-2-virus dat mogelijk afkomstig was uit Wuhan, China. Bij het uitroepen van de pandemie waren er een reeks aankondigingen van maatregelen die echt ongekend en ongehoord waren voor de meesten van ons. Zoals het sluiten van internationale grenzen, het volledig stopzetten van internationale vluchtdiensten, het verplicht gebruik van mondkapjes, het naleven van sociale afstand en de dodelijkere maatregelen zoals lockdowns.

In India kwamen de spoorwegdiensten voor het eerst in hun geschiedenis van 167 jaar tot stilstand. Elk land keurde snel soortgelijke maatregelen goed die zogenaamd de verspreiding van infecties moesten voorkomen en beheersen. In die heersende staat van chaos, paniek, shock, onzekerheid en angst vertrouwden de meesten van ons op de reguliere media als een bron van authentieke informatie over dit virus en de daaruit voortvloeiende ravage die het op ons mensen aanrichtte.

Een van de prominente aspecten van communicatie die voortdurend werd ontvangen van wereldwijde regeringen en gezondheidsautoriteiten was dat er geen bekende remedie is voor dit sarskov-2-virus. In verschillende landen werden patiënten die ziek waren geweigerd in ziekenhuizen en werden ze naar huis gestuurd met de mededeling dat er geen remedie is voor deze ziekte. Tijdens deze fase waren er eerlijke artsen en eerstelijnsartsen die patiënten behandelden met gebruikelijke geneesmiddelen, wat zeker geen nieuw fenomeen is met de allopathische stroom van medicijnen en sommige artsen bedachten hun eigen protocollen voor behandelingen op basis van hun enorme en rijke klinische ervaring.

Terwijl de artsen hun plechtige taken uitvoerden om het leven van hun patiënten op de best mogelijke manier te redden, met behulp van de gebruikelijke geneesmiddelen met bewezen veiligheidsprofielen in combinatie met supplementen zoals zink, vitamine C vitamine D enz. waren we getuige van een fel verzet van dezelfde gezondheidsautoriteiten die aan het roer stonden bij het ontwerpen van de aanpak van de pandemie.

De agitatie die deze mensen aan het roer kregen, viel op door het feit dat ze alle informatie die onthulden hoe reguliere behandelingen effectief waren en dat er ook alternatieve therapieën bestonden om covid-19-patiënten te behandelen, werden afgewezen. Nu zou elke persoon met een normale intelligentie dit onredelijk hebben gevonden in de zin dat het redden van levens duidelijk het eerste en belangrijkste doel zou zijn en vooral wanneer de artsen op basis van hun klinische expertise beweerden dat ze in staat waren om patiënten te genezen door middel van reguliere behandelingsmedicijnen.

Ik zal hier even uitweiden om iets met u te delen vanuit het perspectief van mijn land India. In India hebben we een rijke traditie van alternatieve systemen van geneesmiddelen zoals ayurveda, siddha yunani en andere systemen van genezing zoals natuurgeneeskunde en homeopathie. In feite is er een speciale ministerie onder de regering van India met de naam Ayush, een acroniem voor ayurveda, yoga en natuurgeneeskunde, yunani siddha en homeopathie. De erkende artsen die zijn opgeleid om deze alternatieve systemen van geneesmiddelen te beoefenen, hebben met succes covid-19-patiënten behandeld.

Na de uitrol van de experimentele vaccins, we moeten het geen vaccins noemen, in feite zijn dit injecties, dat zou een passender beschrijving zijn. Nu, na de uitrol van deze experimentele injecties lijkt het blokkeren van elke discussie over alternatieve behandelingen meer uitgesproken te zijn geworden, waaronder ontslag van artsen die pleitten voor reguliere behandelingen bij covid of degenen die verkondigden dat reguliere behandelingen inderdaad veilig en effectief waren.

Sommige artsen hebben zelfs te maken gehad met disciplinaire maatregelen van hun medische afdelingen. Sommigen werden publiekelijk belachelijk gemaakt en werden geconfronteerd met de dreiging van annulering of opschorting van hun medische licenties. Zo’n zure reactie van de gezondheidsautoriteiten, overheden en medische raden was een rode vlag dat er ergens iets mis was en niet klopte. Het is de moeite waard om op te merken dat de meeste personen die de covid-19- maatregelen van het land wereldwijd dicteerden, niet eens de covid-19-patiënten behandelden, maar ze besteedden geen aandacht aan de eerlijke artsen die patiënten ter plaatse daadwerkelijk behandelden met reguliere behandelingen.

Zoals mijn geleerde collega er al op heeft gewezen was de mogelijke reden voor het blokkeren van informatie over reguliere behandeling, effectiviteit van reguliere behandelingen, de autorisatie voor noodgebruik. Dat wordt alleen toegekend als er geen medicijn is dat adequaat, goedgekeurd en beschikbaar is voor behandeling. De claim dat er geen remedie is voor covid-19 maakte het voor de vaccinfabrikanten mogelijk om EUA (Emergency Use Authorization) aan te vragen.

Daarnaast is er immuniteit die de farmaceutische bedrijven genieten terwijl EUA aan hen wordt toegekend. Ik wil hier op dit moment informeren dat er in India geen specifieke bepalingen zijn zoals die welke door de Amerikaanse FDA zijn vastgesteld rond het verlenen van toestemming voor noodgebruik en daarom maakten tot voor kort alternatieve behandelingen of geneesmiddelen voor reguliere behandeling deel uit van het nationale covid-managementprotocol van India. Ivermectine en hydroxychloroquine waren tot eind september 2021 opgenomen in ons landelijk protocol.

In feite stegen staten als Uttar Pradesh en Goa in India wereldwijd naar bekendheid voor de succesvolle demonstratie van het gebruik van ivermectine bij het beheersen van de verspreiding van covid-19 en bij het snel genezen van de patiënten. Deze succesverhalen zijn echter opzettelijk ondermijnd en onderdrukt door al die gecompromitteerde personen en mediaplatforms die zwaar hebben geïnvesteerd in vaccinbedrijven of die er op de een of andere manier belang bij hebben om het succes van deze regulier behandelingsmedicijnen niet aan alle mensen bekend te maken.

De opvallende afwezigheid van enig wetenschappelijk debat over de effectiviteit van reguliere behandelingen in combinatie met het gemompel van stemmen die proberen het woord te verspreiden over de effectiviteit van reguliere geneesmiddelen, is een duidelijk teken dat de regeringen en gezondheidsautoriteiten wereldwijd het vaccin als de enige oplossing pushen voor het genezen van covid-19.

Een ander aspect dat specifiek is voor India, is dat er geen immuniteit is voor vaccinfabrikanten in India. Dit is bevestigd op een beëdigde verklaring, ingediend door een regering van India in onze hoogste rechtbank, in het Hooggerechtshof van India. Onlangs hebben we een vader die zijn dochter verloor aan de eerste dosis van deze experimentele vaccins geholpen bij het indienen van een verzoekschrift bij het hooggerechtshof van Bombay. Hij heeft een schadevergoeding geëist van ongeveer 1,3 miljard US dollar voor het verlies van het leven van zijn dochter. Dat was de tweede persoon die we hebben bijgestaan bij het indienen van een zaak. De eerste zaak was eind november 2021 ingediend. Het was ingediend door een moeder die haar jonge zoon verloor aan de eerste dosis van deze experimentele vaccins.

In dit geval werd de zieke zoon gedwongen om het experimentele vaccin te nemen om toegang te krijgen tot het openbaar vervoer dat alleen gevaccineerde mensen toestond om te reizen vanwege het administratieve bevel dat door de overheidsfunctionaris werd aangenomen. Naast een geldelijke compensatie voor het verlies van het leven van haar zoon door deze experimentele injecties, heeft deze moeder ook gevraagd om een onderzoek door een vooraanstaand onderzoeksbureau in India naar de rol van alle personen die betrokken zijn bij deze keten van gebeurtenissen. Van de fabrikanten van deze vaccins die verantwoordelijk zijn voor de covid-19 bestrijding hier in India en al diegenen die beweerden dat deze coronavaccins 100% veilig en effectief zijn.

We verwachten dat er in de nabije toekomst verschillende zaken in het hele land zullen worden ingediend door slachtoffers van deze medische experimenten. Nu zou het ongepast zijn om deze producten vaccins te noemen, omdat van vaccins wordt verwacht dat ze immuniteit bieden tegen een ziekte. Terwijl ons was beloofd dat coronavaccins ons zouden beschermen tegen een zogenaamd dodelijk virus, zijn we vandaag getuige van het feit dat deze coronavaccins het oplopen van de ziekte niet voorkomen noch de overdracht stoppen. Daarnaast hebben vaccins aangetoond ernstige bijwerkingen te hebben, waaronder sterfgevallen. Er is dus geen manier waarop men experimentele medische producten kan rechtvaardigen die de infectie noch de overdracht stoppen. Ook de gevaccineerden zijn verplicht om bij een lockdown de coronamaatregelen te volgen. Ze moeten ook binnenblijven en mondkapjes dragen en zich ook aan de sociale afstanden houden.

Nu is er nog een ander alarmerend aspect van de manier waarop deze experimentele injecties worden toegediend aan de wereldbevolking dat ik onder uw aandacht wil brengen en dat gaat over geïnformeerde toestemming. Over de manier waarop de gevestigde wetten en regels rond geïnformeerde toestemming openlijk zijn geschonden, in de rechtszaken die we hier in India hebben aangespannen, naast de gerechtelijke precedenten die specifiek zijn voor India, door onze rechtbanken, hoge rechtbanken en het Hooggerechtshof. We hebben ook aangehaald hoe de bepalingen van de Universele Verklaring inzake bio-ethiek en mensenrechten uit 2005, dat mandaat voor het geven van gedetailleerde informatie aan het publiek voor het verkrijgen van hun geïnformeerde toestemming voor dergelijke medische experimenten, al deze bepalingen zijn gestrand.

Zo staat in artikel 3 van de Universele Verklaring inzake bio-ethiek en mensenrechten dat de mensenrechten en fundamentele vrijheden volledig moeten worden geëerbiedigd en dat de belangen en het welzijn van het individu voorrang moeten hebben boven het belang van de wetenschap en de samenleving. Ook artikel 6 van dezelfde verklaring bepaalt dat elke preventieve diagnostische en therapeutische medische interventie alleen mag worden uitgevoerd met de voorafgaande vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene op basis van adequate informatie. De toestemming moet in voorkomend geval tot uitdrukking worden gebracht en kan door de betrokkene te allen tijde en om welke reden dan ook zonder nadeel en vooroordeel worden ingetrokken.

Er is ook een ander historisch arrest dat we hebben aangehaald in een procedure die we hebben aangespannen, namelijk het vonnis van het Britse hooggerechtshof in de zaak van Maria versus Health Board, welke van 2015 is. Nu we de cruciale punten bespreken rond het ontbreken van geïnformeerde toestemming en schending van verschillende internationale codes en overeenkomsten in dit proces over de overhaaste uitrol van deze experimentele vaccins.

De tegenpartij loopt meestal hard van stapel om gebruik van dergelijke experimentele producten te rechtvaardigen door te redeneren dat de voordelen opwegen tegen de riscio’s. Onze getuige deskundigen zullen bewijzen presenteren die aantonen hoe groot de schade is die deze experimentele producten de bevolking hebben toegebracht. De ernstige nadelige effecten van deze prikken, waaronder sterfgevallen. Het gebrek aan transparantie rond de gegevens van de klinische proeven. De onderrapportage van sterfgevallen veroorzaakt door deze prikken. Onze experts zullen de redenering die gewoonlijk wordt gebruikt om deze experimentele prikken te pushen, namelijk dat de voordelen van deze experimentele injecties opwegen tegen de risico’s, grondig vernietigen.

Ik wil ter afsluiting de aandacht van de jury vestigen op het volgende. De reden waarom autoriteiten verklaren dat er geen remedie is voor covid-19, is tot op heden niet duidelijk. Omdat er geen wetenschappelijk debat of discussie is geweest tussen mensen die verantwoordelijk zijn voor de covid-19 aanpak en de artsen die beweren bewezen en gedocumenteerde succesverhalen te hebben met effectieve, reguliere behandelingen.

Ten tweede is er geen initiatief geweest, geen poging om klinische proeven uit te voeren naar de effectiviteit van reguliere geneesmiddelen door de mensen die verantwoordelijk zijn voor het officiële covid beleid. Er is een algemene ontkenning geweest met betrekking tot de natuurlijke immuniteit of de immuniteit die is ontwikkeld na een natuurlijke infectie, ondanks het feit dat er verschillende studies met dit effect zijn gepubliceerd.

Er is vanuit big tech een opzettelijke censuur van iedereen die ervoor kiest om alleen maar te praten over hoe er alternatieve behandelingen bestaan en dat deze veiliger zijn dan de experimentele injecties. Ten slotte wordt het feit dat herbestemmingsgeneesmiddelen met uitgebreide gegevens over het veiligheidsprofiel worden genegeerd en een experimentele medische injectie wordt haastig uitgerold, aangeprezen als veilig en effectief. We weten dat er geen transparantie is rond de gegevens over klinische onderzoeken die zijn uitgevoerd, gezien het aantal bijwerkingen dat dagelijks wereldwijd wordt gemeld.

Deze experimentele producten zijn allesbehalve veilig. Onze getuige deskundige zullen elk van deze aspecten in detail behandelen in de komende hoorzittingen en ik ben er zeer zeker van dat na het doornemen van de bewijzen die zijn vastgelegd, de grand jury volledig zal zijn uitgerust voor het beoordelen van de rol en medeplichtigheid van elke persoon, elke entiteit, elke organisatie die betrokken is bij het plegen van deze gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid. Bedankt voor het luisteren.

 • Advocate Viviane Fischer:
 • Heel hartelijk bedankt. Ik hoor dat Dexter Ryneveldt uit Zuid-Afrika bij ons is. Advocaat Ryneveldt kunt u ons horen? Fantastisch. U heeft het woord.
 • Advocaat Dexter Ryneveldt:
 • Dank je wel, mijn oprechte excuses. Ik ben Dexter Ryneveldt, een advocaat uit Zuid-Afrika. Het is een grote eer en waardering dat ik u, leden van deze jury, een verklaring van de openingsverklaring van de rechtbank van de publieke opinie presenteer. Eerst en vooral wil ik Laramie Malloy, Yvonne Katzanda, Tabora Moniecki en Walter Mashilo en alle dappere covid-19-vaccin slachtoffers wereldwijd bedanken voor hun vriendelijke hulp en deelname. Ik ga beginnen met wat Thomas Pain 200 jaar geleden zei en het wordt eigenlijk heel welsprekend gezegd: 

De grootste tirannieën worden altijd gepleegd in naam van de edelste doelen.

Deze verklaring is vandaag de dag nog relevanter dan 200 jaar geleden en zal nog jaren en eeuwen relevant blijven. De vraag die aan u wordt gesteld, eervolle leden van de jury: wat is de nobelste zaak dat nog steeds wordt uitgebuit sinds het begin van deze covid-19 pandemie.

Dit is niets anders dan de allesomvattende cursus gezond lichaam, gezonde geest, komt neer op humanoïde. We kunnen het er allemaal over eens zijn dat de nobelste zaak dat is wat in het belang is van de menselijke gezondheid en hoe deze kwestie onze familie en vrienden beïnvloedt, evenals ons vermogen om een inkomen te genereren.

Het gepresenteerde bewijsmateriaal zal precies laten zien hoe de beklaagden deze nobelste zaak, de menselijke gezondheid, hebben georkestreerd en gemanipuleerd om de agenda van totale controle en dominantie op een onvermoede bevolking te bevorderen en hoe ze serieuze aanvallen deden op de populistische constitutionele en onvervreemdbare rechten en vrijheid. Vanaf het begin van deze pandemie, dames en heren leden van de jury, hebben de beklaagden aanzienlijke inspanningen geleverd en financieel geïnvesteerd in public relations, in feite in hun public relations-campagnes met de hulp van de reguliere coöperatieve media.

Ze kapitaliseren deze bezorgdheid over de menselijke gezondheid voor hun financiële voordelen en aspiraties van totale dominantie en controle. In hun voordeel gebruiken ze de slogan ‘follow the science’. Dit is een slogan waar we allemaal zo bekend mee zijn. Als ze onderbouwen zeggen ze altijd: laten we de wetenschap volgen. Dit is wat de wetenschap zegt om hun volksgezondheidsbeleid voor het zogenaamde algemeen welzijn wereldwijd te rechtvaardigen en te legitimeren. Bij het aanpakken van de bezorgdheid over de menselijke gezondheid met betrekking tot covid-19 moeten de volgende relevante vragen worden gesteld, dames en heren.

De eerste vraag, wat is de ware aard van het sarskov-2-virus? Is het echt nieuw? En zo ja, in hoeverre kunnen we zeggen dat het nieuw is? Het korte antwoord daarop is: nee, het is niet nieuw. Het bewijs van de medische en wetenschappelijke experts zal zonder enige twijfel aantonen dat we niet te maken hebben met een nieuw virus. In feite, dames en heren, leden van deze jury, kan het sarskov-2-virus in veel opzichten worden beschouwd als een seizoen-griep waarbij de samenstelling ervan sterk vergelijkbaar is met het sarskov-1-virus.

De tweede vraag die we moeten stellen: zijn er geschikte en levensvatbare medische behandelingen om de ziekte covid-19 te bestrijden? Zonder al te veel in detail te treden, heeft mijn geleerde vriendin, advocaat Dipali Ojha duidelijk aangegeven dat er inderdaad alternatieve behandelingen zijn en niet alleen dat er alternatieve behandelingen zijn, maar dat er succesvolle alternatieve behandelingen zijn en dit is het bewijs dat zeker aan ieder van jullie zal worden gepresenteerd.

De derde en laatste vraag die we moeten stellen met betrekking tot deze gezondheidszorg is: wat is de overlevingskans van de ziekte covid-19? Bewijs zal eens te meer aantonen dat de overlevingskansvoorspelling en het begin van de pandemie niets meer was dan een geautomatiseerde statistische voorspelling die werd gebruikt om angst in te boezemen en ik geloof dat we allemaal ook heel goed bekend zijn met die angst die in ieder van ons is geïnstalleerd. Maar in werkelijkheid is de overlevingskans 99,5 procent. Sommige experts zullen ook aantonen dat de overlevingskans zelfs kan oplopen tot 99,97 procent. Het huidige realistische sterftecijfer komt niet eens in de buurt van de geprojecteerde geautomatiseerde statistische voorspellingen. In feite heeft de seizoen-griep een hogere sterftecijfer dan covid-19. Alleen al deze verklaring, dames en heren, moet ons nu in een situatie brengen waarin we moeten nadenken en ons afvragen: was het dat allemaal waard? Waren al die lockdowns, de handhygiëne, de sociale afstand, was het dat echt allemaal waard?

De drie vragen die ik zojuist aan jullie juryleden heb gesteld, brengen ons bij de VS, de Nationale Bibliotheek voor Geneeskunde van de Verenigde Staten. Dit was een workshop die werd gegeven. Ik ga een citaat uit deze workshop halen en je kunt ernaar zoeken op het internet. En het is een snelle medische maatregel op infectieziekten die duurzame mogelijkheden mogelijk maken door middel van voortdurende samenwerking tussen de publieke en private sector, waarin dr. Peter Daszak aan dr. Anthony Fauci schreef:

Totdat een infectieziektecrisis zeer reëel aanwezig is en op een nooddrempel wordt het vaak grotendeels genegeerd. We moeten het publieke begrip van de noodzaak van medische maatregelen zoals het coronavirusvaccin vergroten. Een belangrijke drijfveer zijn de media en de economie zullen de hype volgen. We moeten die hype in ons voordeel gebruiken. Om tot de echte problemen te komen, zullen beleggers reageren wanneer ze winst zien aan het einde van de slotkoers van het proces.

Dit citaat op zich, dames en heren, is belastend. Het is ondubbelzinnig. Het zet het plan achter de pandemie uiteen. En met een druk op de knop kunt u op het internet zelf zoeken wie de financiële begunstigden zijn van deze pandemie. Zonder enige twijfel zijn het de investeerders, het zijn de aandeelhouders van de vaccinbedrijven tot ontsteltenis van de bevolking, de gemiddelde persoon, de gemiddelde mens. De uiteindelijke bedoeling is om kleine en middelgrote bedrijven uit te roeien. De enige bedrijven die momenteel financieel floreren, zijn de farmaceutische bedrijven en de grote Tech conglomeraten.

We zien ook de directe impact die het had op eenmanszaken en op middelgrote bedrijven. Wat de verklaringen die u zullen worden voorgelegd duidelijk zullen aangeven is, waarom burgers hebben deelgenomen aan deze wereldwijde medische experimenten met vaccins. Er is een beroep gedaan op het geloof dat mensen hadden in vaccinaties. Je zult het van de vaccinatieslachtoffers zelf horen waarom ze er vol vertrouwen aan deelnamen. Waarom ze deelnamen aan dit medisch experiment, is dat ze dachten dat het in hun gezondheidsbelang en uiteindelijk in hun financieel belang zou zijn. Dit gezegd hebbende, zien we dat er een direct verband is. Ik moest het doen vanwege mijn gezondheid en als ik het niet doe, ga ik financieel verliezen. Ik zal geen inkomen kunnen verdienen. Vandaar dat ik het financiële belang aanhaal.

Als ze niet deelnemen aan de experimentele vaccins, dreigen ze hun financiële inkomstencapaciteit te verliezen. Dit is op zijn zachtst gezegd niets minder dan dwang en chantage. Dames en heren, dit is wat wij noemen: ‘carrot and stick’ (= beloning en straf) benadering. Het gepresenteerde bewijsmateriaal zal de juiste ethische medische, experimentele processen en protocollen ophelderen die altijd moeten worden nageleefd bij het uitvoeren van medische experimenten. Medische experimenten moeten voldoen aan de hoogste normen van medische ethiek wordt gezegd in de verklaring van Helsinki, de Neurenberg-code, evenals in elk van de respectieve landen gecodificeerde wettelijke voorschriften.

Het bewijs zal aantonen dat zonder enige twijfel de verklaring van Helsinki, de Neurenberg-code en de gedragscodes voor medische experimenten in elk land zijn geschonden. In feite wordt het nog steeds geschonden met dit handhaven van een verplicht vaccinmandaat. Het wordt over de hele wereld opgedrongen. En dit is allemaal gedaan met de slogan ‘follow the science’. Het bewijs zal aantonen dat als het gaat om sarskov-2, als het gaat om covid-19, dat het kan worden vergeleken met een gewone griep.

Geachte leden van de jury, de mRNA-uitvinder dr. Robert Malone verklaarde op meerdere alternatieve mediaplatforms waarom de covid-19 mRNA experimenten gevaarlijk zijn. En fraude met mogelijk ernstige gevolgen op de lange termijn. We hebben het over myocarditis pericarditis en het bewijs zal dat duidelijk aangeven. Ook zal een breed overzicht worden gegeven van de medische en wetenschappelijke laboratoriumtests die in het verleden zijn uitgevoerd op de mRNA-medische technologie en ook vandaag nog. En waarom het niet verstandig is om de mRNA-vaccins wereldwijd in te zetten bij een onvermoede bevolking. Het bewijs zal worden bevestigd door farmacologen, toxicologen, immunologen virologen, eerste urologen en biochemici. Een opmaat van het bewijs dat zal worden gepresenteerd door professor Bhakdi, professor Palmer en of dr. Wodarg. En ik citeer:

Over het algemeen is het duidelijk dat de nieuwe methode om genetisch materiaal in menselijke cellen in te brengen via adenovirussen of adeno-geassocieerde virussen, fraude is met gevaarlijke bijwerkingen waarvan de oorzaken nog niet helemaal duidelijk zijn, terwijl een dergelijk risico aanvaardbaar zou kunnen zijn in anders ongeneeslijke omstandigheden zoals spinale musculaire atrofie, het is absoluut onverantwoord om ze op te leggen aan gezonde mensen die weinig of geen risico lopen op een ernstige covid-19 infectie.

Leden van de jury, om de volledige omvang van het plan achter deze pandemie in zijn geheel te begrijpen, moeten we ons concentreren op in hoeverre de beklaagden de lockstep-aanpak hebben uitgevoerd of de wetenschap volgen. We hoeven niet te ver te gaan om het draaiboek te begrijpen, we kunnen gewoon kijken naar hoe ze epidemiologische medische en wetenschappelijke definities hebben aangepast om hun mantra te rechtvaardigen of de wetenschap te volgen.

Met nadere introspectie moeten we onderzoeken hoe ze aangepaste medische en wetenschappelijke definities hebben veranderd en de definities waar we het over hebben zijn pandemie, endemisch, vaccins, groeps-immuniteit en natuurlijke immuniteit. Medisch en wetenschappelijk bewijs zal aantonen hoe deze definities zijn aangepast aan het opzettelijke strafbare feit van de verdachte, misdaden tegen de menselijkheid. De aanpassingen van een belangrijke epidemiologische medische en wetenschappelijke definities zijn crimineel, d.w.z. ze volgen het wetenschappelijke verhaal dat niet synchroon loopt met gevestigde epidemiologische normen en praktijken. Het bewijsmateriaal zal duidelijk de discrepanties illustreren tussen hun volg het wetenschappelijke verhaal en de feitelijke gevestigde objectieve medische en wetenschappelijke informatie en gegevens.

Geachte leden van de jury. Hierbij vestig ik uw aandacht op een citaat van Booker T. Washington:

Een leugen wordt geen waarheid, fout wordt niet goed en kwaad wordt niet goed alleen omdat het door een meerderheid wordt geaccepteerd.

Zelfs als de meerderheid omwille van het argument de verdraaide medische en wetenschappelijke definities accepteert, kan het niet als correct en of waarheidsgetrouw worden gezien. Een loutere verandering van medische en wetenschappelijke definities zonder duidelijke ondubbelzinnige medische en wetenschappelijke onderbouwingen kan geen veranderingen bij de patiënten rechtvaardigen en kan dus niet als waarheid worden gezien.

Het maakt niet uit hoe vaak de beklaagden en of eventuele collaborateurs een leugen in deze zaak herhalen, we verwijzen naar de media, het kan geen waarheid worden. Een van de vragen die het meest in de hoofden van de volkse geachte juryleden opkomt, is hoe het komt dat de beklaagden zoveel vooruitgang hebben kunnen boeken in de uitrol van de geplande pandemie en de vaccins. Waarom viel een aanzienlijk deel van de bevolking in die mate voor het pandemieverhaal van de beklaagden. In die mate dat ze zich aandienden om te worden gevaccineerd met een experimenteel mRNA covid-19-vaccin.

Om dit te beantwoorden moeten we kijken naar het volgende concept: astroturfing. En ik ga de definitie van astroturfing uit de Merriam-Webster definitie lezen en het luidt als volgt: “georganiseerde activiteit die bedoeld is om een valse indruk te wekken van een wijdverspreide spontaan opkomende burgerbeweging ter ondersteuning van of in verzet tegen iets als een politiek beleid, maar die in werkelijkheid wordt geïnitieerd en gecontroleerd door een verborgen groep organisaties zoals corporaties.”

Er zal bewijs worden getoond hoe de beklaagden en de mede-samenzweerders burgersteun optrommelen en hoe ze de reguliere bedrijfsmedia hebben ingezet om de agenda van moord met voorbedachten rade door te drukken door een deel van de bevolking ervan te overtuigen de experimentele covid-19-gentherapievaccins vrijwillig te accepteren. Aangetoond zal worden dat door een psychologische toestand van grootschalige massavorming de menselijke mentale gelijkheid werd bedwelmd met als een direct gevolg dat de bevolking het reguliere verhaal vertrouwde, ook al was het eigenlijk absurd en duidelijk verkeerd.

Ik laat u achter met een volgend citaat van Aristoteles. Het vat de ware essentie van onze huidige stand van zaken wereldwijd samen, maar voordat ik erop inga, vraagt deze rechtbank van de publieke opinie aan jullie om al het bewijsmateriaal dat in elke totaliteit zal worden gepresenteerd naar behoren te overwegen en het in jullie te vinden om de waarheid te zien voor wat is. Dit is een plandemie en geen pandemie. Als je kijkt naar de twee woorden plandemie en pandemie, is er één letter verschil en dat is de letter L. We zullen al het bewijs presenteren. Je zult precies begrijpen waarom we zijn waar we zijn en als gevolg daarvan zul je vol vertrouwen zijn om te zeggen: ik heb het begrepen.

Dit is geen pandemie, dit is een plandemie. Het bewijs is duidelijk en direct, consequent, het bewijs dat vandaag zal worden gepresenteerd, is voldoende bewijs tegen alle beklaagden en de aanklachten kunnen, moeten worden uitgevaardigd tegen de beklaagden in hun persoonlijke of professionele hoedanigheden, evenals tegen die mede-samenzweerders in elk land in de wereld die een instrumentele rol hebben gespeeld bij het verspreiden van de grote illusie van het volgen van de wetenschap. Ja, volg de wetenschap tot het punt van letterlijke dood.

En dit is het citaat van Aristoteles:

Regeringen die het gemeenschappelijk belang respecteren, zijn samengesteld in overeenstemming met strikte principes van rechtvaardigheid en zijn daarom ware vormen, maar degenen die alleen de belangen van de heersers beschouwen, zijn allemaal gebrekkige en perverse vormen, want ze zijn despotisch, terwijl een staat een gemeenschap van vrije mensen is”

Ik dank u geachte leden van de jury.

 • Advocate Viviane Fischer:
 • Dank u wel meneer Ryneveldt, en iedereen bedankt voor de openingsverklaringen. We zijn aan het einde gekomen van de openingsverklaringen. Ik wil graag aan de jury laten weten, de kijkers, jullie kunnen deel uitmaken van de jury. We hebben een e-mailadres ingesteld: contact@grand-jury.net waar u contact met ons kunt opnemen. Als u bijvoorbeeld een advocaat bent en u wilt dit streven ondersteunen met bewijsmateriaal zodat de aanklachten kunnen beginnen, neem dan contact met ons op en ook als u een slachtoffer bent, als u soortgelijke problemen hebt ondergaan zoals met uw bedrijf, als u vaccinatieschade heeft gehad, als u allerlei verliezen of beperkingen hebt geleden, kunt u contact met ons opnemen en kunnen we uw zaak behandelen. Misschien zelfs hier terwijl de procedure loopt of zoals in een aanvullende vorm, zoals misschien op een website, zodat de wereld kan weten wat er met u is gebeurd.
 • Advocaat Reiner Feullmich:
 • Misschien wat slotwoorden voor vandaag. We zijn erg dankbaar voor de deelname van de kijkers aan deze procedure. Het is een modelprocedure en ik zal namens de hele groep advocaten spreken, van wie u sommigen hebt ontmoet, sommige anderen zult u tijdens de lopende procedure zien wanneer we bijvoorbeeld getuigen ondervragen. Ik wil u bedanken en ik wil u smeken om ons te steunen, om dit te bekijken, om de wereld te vertellen wat er echt aan de hand is, want er zijn niet veel bronnen die u kunt vertrouwen.

Er zijn een paar bronnen, dit is er een van en we geloven dat dit een van de belangrijkste is want wat we hier doen is jullie een compleet beeld geven van wat er is gebeurd en wat er gebeurt. Want alleen door het volledige plaatje te zien, kom je tot de conclusie dat we degenen die velen van ons gewend zijn te vertrouwen niet kunnen vertrouwen. Onze regeringen zijn onze regeringen niet meer. Onze instellingen zijn geïnfiltreerd door degenen die deze misdaden tegen de menselijkheid begaan. Wat nog belangrijker is als je je eenmaal realiseert dat je ook tot de conclusie komt dat alleen wij, de mensen, het verschil zullen maken. We gaan hier een einde aan maken en we zorgen ervoor dat er daarna wordt opgeruimd. Met inbegrip van de procedures die nodig zijn om gerechtigheid te brengen en om degenen die deze misdaden tegen de menselijkheid hebben begaan, voor het gerecht te brengen, dank u zeer.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.