Eigen Haard & de GGD

In het vorige item heb ik al geschreven dat het mij de afgelopen 3 jaar nooit is gelukt om een gesprek over de woning te krijgen met Eigen Haard. Voor Eigen Haard ben ik een niet bestaand persoon. Ik ben voor hen een bankrekeningnummer en als er vanaf dat bankrekeningnummer geen geld meer wordt overgemaakt, dan pas is er voor Eigen Haard iets aan de hand. Als er geen geld meer wordt overgemaakt dan gaat Eigen Haard, geheel uit zichzelf, actie ondernemen. Over die acties van Eigen Haard wil ik het hebben in dit item.

Toen ik geen huur meer betaalde, heeft Eigen Haard contact opgenomen met de gemeente Amsterdam om aan hen te vragen of de gemeente mij wilde helpen met mijn financiële problemen. Ook heeft Eigen Haard contact opgenomen met de GGD om hulp voor mij te regelen.

Een hele vriendelijke medewerkster van de gemeente Amsterdam nam telefonisch contact met mij op. Ze vertelde dat ze zich grote zorgen over mij maakte en dat ze mij heel graag wilde helpen. Ik vroeg waarom ze zich zoveel zorgen over mij maakte. Ze zei dat de gemeente via Eigen Haard zeer verontrustende meldingen over mij had ontvangen en dat zij zich daarom zorgen over mij maakte. Ze vertelde ook dat ze mij wilde helpen met mijn financiële problemen. Ik legde aan die aardige mevrouw uit dat ik geen financiële problemen heb en dat ik de huur wel kon betalen maar dat ik sinds de ondertekening van het huurcontract een conflict heb met Eigen Haard o.a. vanwege een sleutel die ik te weinig had ontvangen en originele onderdelen die uit de woning zijn gesloopt en dat de woning bovendien een optelsom blijkt van verborgen gebreken waardoor het onbewoonbaar is. Ik heb aan die medewerkster van de gemeente uitgelegd dat communicatie over al deze problemen niet mogelijk is met Eigen Haard en dat ik nu ten einde raad ben en daarom de huur niet meer betaal. Dat ik het verder ook gewoon niet meer weet. Ik weet alleen dat er iets moet gebeuren. Die mevrouw van de gemeente begreep direct wat er aan de hand was. Ze zei dat ze dit soort verhalen heel vaak hoort. Ze zei dat Eigen Haard haar niet had mogen benaderen om mij aan te melden voor een hulptraject omdat de gemeente hulp biedt bij financiële problemen, om te helpen met een betalingsregeling voor huurders in financiële nood. Ze zei dat de verhuurder de gemeente niet mag benaderen indien er sprake is van een conflict met een huurder.

Daarna nam de GGD contact met mij op. De GGD pakte de melding van Eigen Haard anders aan. Ik ontving een kaartje in de brievenbus met het verzoek om de GGD te bellen. De GGD was dus bij mij aan de deur geweest. De GGD was eerder, ergens in februari 2021, ook al bij mij aan de deur geweest op verzoek van Eigen Haard. Ik had toen namelijk een klacht over Eigen Haard gestuurd naar de geschillencommissie van Eigen Haard. Dat was voor Eigen Haard aanleiding om de GGD in te schakelen. Volgens het verhaal dat Eigen Haard in 2021 aan de GGD had verteld, vertoonde ik gestoord gedrag. Eigen Haard had aan de GGD verteld dat ik werklieden, die bezig zouden zijn geweest om leidingen om te leiden zodat de tweede etage verwarmd kon worden, zomaar uit huis heb gezet. Er waren echter nooit werklieden in de woning geweest voor dit soort werkzaamheden. Die mevrouw van de GGD was zeer verbaasd toen ik aan haar vertelde wat er wél aan de hand was, namelijk een klacht bij de geschillencommissie. Die medewerkster van de GGD ging verhaal halen bij Eigen Haard. Daarna liet ze niets meer van zich horen. Ook niet toen ik aan haar vroeg of ze wilde bemiddelen tussen mij en Eigen Haard. Het is niet zo dat ik denk dat de GGD een partij is in huurgeschillen maar Eigen Haard had de GGD zelf benaderd en zij vond het normaal.

De GGD is de afgelopen 3 jaar overigens de enige partij geweest die met mij een gesprek is aangegaan over die onverwarmde tweede etage. De GGD is ook de enige partij geweest die tegen mij heeft gezegd dat er leidingen omgeleid moeten worden om die tweede etage te verwarmen. Met Eigen Haard heb ik nooit een inhoudelijk gesprek over die onverwarmde tweede etage gehad. Het lijkt er op dat de GGD een zeer machtige communicatie-afdeling van Eigen Haard is geworden. Eigen Haard beschouwd mails van ongewenste huurders als overlast en schakelt vervolgens de GGD in om die overlast te bestrijden.

Op het kaartje dat ik recent ontving van de GGD stond weer de naam van diezelfde medewerkster die destijds aan de deur was geweest en dit keer stond daarbij nog een naam vermeld op het kaartje. Ze waren dit keer dus met zijn tweeën aan de deur geweest. Op het kaartje dat ze door de brievenbus hadden gegooid stond het verzoek of ik hen wilde bellen. Ik heb hen gebeld, kwaad en onvriendelijk, maar ik heb ze gebeld. Ik werd dit keer niet doorverbonden en ik werd ook niet teruggebeld door da bitch van de GGD. Ik heb onderstaande mail gestuurd.

 • Beste mevrouw (…),

U bent bij mij aan de deur geweest. U heeft een kaartje achtergelaten met het verzoek om u te bellen. Ik heb u gebeld maar u bent telefonisch niet bereikbaar werd mij verteld. Ik word behoorlijk pissig van deze onzin!

Ik wil van u weten wat u bij mij aan de deur komt doen? En u kunt maar beter met een heel goed verhaal komen want de vorige keer heeft Eigen Haard u ingeschakeld om mij te intimideren nadat ik hun geschillencommissie had benaderd.

Ik wil weten waarom u mij steeds weer lastig valt!

 • (…)

 

Op die mail werd niet gereageerd. Ik heb toen onderstaande klacht gestuurd naar de klachtencommissie van de GGD.

 • Beste medewerkers van de Klachtencommissie GGD,

Ik wil een klacht indienen over Team Vangnet van de GGD. Het gaat om de medewerkers M. (…) en B. (…). 

Sinds oktober 2019 woon ik in een huurwoning van Eigen Haard. Na de verhuizing is gebleken dat de woning dusdanige verborgen gebreken heeft dat de woning onbewoonbaar is. Eigen Haard heeft mij opgelicht door een sloopwoning aan mij te verhuren. Ik heb mijn woonduur van 32 jaar verzilverd voor een sloopwoning. De mensen van Eigen Haard die verantwoordelijk zijn voor de oplevering en verhuur van deze sloopwoning negeren mij als ik hen benader. Toen ik vervolgens de geschillencommissie van Eigen Haard benaderde, heeft Eigen Haard de GGD ingeschakeld om mij te intimideren. 

Mevrouw (…) zei in februari 2021 dat Eigen Haard haar had benaderd omdat ze zich zorgen maakten dat ik het koud had in de woning. Het is namelijk zo dat de bovenste etage van de woning niet verwarmd kan worden. Eigen Haard negeert dit probleem consequent. Maar aan de GGD vertelde Eigen Haard dat ik werklieden, die bezig zouden zijn geweest om leidingen om te leiden om de woning te verwarmen, zomaar heb weggestuurd. Het is een leugen van Eigen Haard want er zijn nooit werklieden in mijn woning geweest om het probleem te verhelpen. De GGD werd ingezet om de huurder te intimideren. Daar is de GGD niet voor. 

Ondertussen zijn de problemen alleen maar erger geworden. Eerst had ik alleen problemen met de woning en nu ook met Eigen Haard. De relatie met Eigen Haard is onherstelbaar beschadigd. Daarom stuur ik aan op een rechtszaak om het huurcontract te ontbinden en mijn woonduur van 32 jaar terug te krijgen. En hup de GGD staat weer voor de deur. Daar is de GGD niet voor. 

Eigen Haard probeert door misbruik van macht de zaak zo om te draaien dat niet de woning en Eigen Haard het probleem zijn maar dat er sprake is van een gestoorde huurder. Eigen Haard probeert om samen met de GGD en mijn buren om een dossier tegen mij op te bouwen om te verhullen dat ze mij hebben opgelicht met een huurcontract voor een sloopwoning. 

Het is puur een machtsspel van Eigen Haard om de GGD in te zetten voor deze zaak om mij te intimideren. Mijn klacht over de GGD is dat de GGD zich hiervoor leent. Ik wil dat de GGD mij per direct met rust laat (ik heb het al zwaar genoeg) en niet meer aan mijn deur komt en zich terugtrekt uit deze zaak. Eigen Haard kan zelf communiceren met haar huurders. Het kan niet zo zijn dat ik in 3 jaar tijd nog nooit een inhoudelijk gesprek over de woning heb gehad met Eigen Haard maar wel met de GGD. 

 • Met vriendelijke groet,
 • (…)

 

Ik kreeg onderstaande reactie van de GGD.

 • Geachte mevrouw (…),

Op 14 oktober jongsleden heeft u per mail een klacht ingediend bij de klachtenfunctionaris van de GGD. De klachtenfunctionaris heeft uw klacht naar mij doorgestuurd voor inhoudelijke afhandeling, omdat ik eindverantwoordelijk ben voor de afdeling waarop uw klacht betrekking heeft.

In uw klacht geeft u aan dat een medewerkster van de GGD, mw. (…), contact met u heeft gezocht na een verzoek van de woningbouwvereniging Eigen Haard. U meldt dat u een conflict heeft met Eigen Haard en u heeft de indruk dat de GGD zich door Eigen Haard laat misbruiken. U geeft helder aan dat u wil dat de GGD u met rust moet laten en zich niet meer bemoeit met uw zaak.

Ik heb uw klacht besproken met mw. (…). Zij vindt het vervelend dat er bij u de indruk is ontstaan dat de GGD zich laat misbruiken door Eigen Haard. De GGD heeft in de stad een neutrale rol. Onze taak is te onderzoeken of burgers wellicht zorg of ondersteuning nodig hebben. Mw. (…) geeft aan dat de woningbouwvereniging haar gevraagd heeft bij u langs te gaan. Niet zozeer om partij te kiezen in het conflict tussen u en Eigen Haard maar om met u te bespreken of u wellicht ondersteuning nodig heeft. Er was indertijd sprake van een huurschuld en dat vond men zorgelijk. Soms kan de GGD iets betekenen in bemiddeling of organiseren van zorg. U geeft heel duidelijk aan dat u dit niet wilt. We zullen u wens dan ook respecteren. We hopen dat het conflict met Eigen Haard opgelost wordt en dat u weer prettig kunt wonen.

Mocht u niet tevreden zijn over de behandeling van uw klacht dan wijs ik u voor verdere informatie over de klachtenprocedure naar de website http://www.ggd.amsterdam.nl/ggd/klachten/

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

 • (…), teamleider Zorg & Overlast
 • Vangnet, GGD Amsterdam

 

Ik heb nog niet gereageerd op die reactie van de GGD omdat ik elke keer kwaad word als ik het lees. Er wordt namelijk gezegd dat de GGD destijds langskwam vanwege een huurschuld. Dat is een leugen en daarmee kiest de GGD toch partij want ten eerste had ik geen huurschuld en ten tweede vertelde die mevrouw van de GGD zelf dat Eigen Haard haar had benaderd omdat ik werklieden uit huis zou hebben gezet terwijl ze bezig zouden zijn geweest om ervoor te zorgen dat het huis verwarmd kon worden. Het sneeuwde en het vroor in februari 2021 en Eigen Haard stuurde doodleuk de GGD langs om te vragen of ik het koud had. Het was puur pesterij van Eigen Haard want voor hetzelfde geld had Eigen Haard een installatiebedrijf langs gestuurd voor werkzaamheden. Maar woningcorporaties houden zich tegenwoordig niet meer bezig met onderhoud van woningen maar met de gezondheid van huurders. Daar kom ik straks op terug.

Nadat de gemeente en de GGD contact met mij hadden opgenomen, ontving ik een brief van Eigen Haard dat zij mijn persoonlijke gegevens hadden gedeeld met de instanties vanwege de huurschuld. Inmiddels had ik van de gemeente al begrepen dat het niet de bedoeling is dat Eigen Haard mijn gegevens met instanties deelt indien er sprake is van een conflict. Eigen Haard kan deze hele kwestie helemaal zelfstandig oplossen maar voor een oplossing is het voor Eigen Haard niet mogelijk om de huurder te negeren of te treiteren en dat is wel wat Eigen Haard graag doet.

Een gesprek met Eigen Haard zit er niet in. Telefonisch zijn ze slecht bereikbaar. Eigen Haard is telefonisch maar 3 uur per dag bereikbaar en dan nog krijg je niemand te spreken die inhoudelijk iets te melden heeft. Toch wilde ik aan hen laten weten dat ik het niet eens ben met hun werkwijze. Ik besloot om een klacht in te dienen over het schenden van mijn privacy bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar de AP wil dat je de klacht eerst bespreekt met de organisatie zelf. Bij Eigen Haard zou dat een 10-jarenplan zijn aangezien ze nooit reageren. Ik heb daarom de klacht meteen naar de geschillencommissie van Eigen Haard gestuurd en Eigen Haard meegenomen in de adressering. Ik heb onderstaande klacht gestuurd.

 

 • Beste medewerkers van de Geschillencommissie, 

Ik heb al langer dan 3 jaar een geschil met Eigen Haard, sinds de ondertekening van het huurcontract. Een geschil waar Eigen Haard niet mee geconfronteerd wil worden en nog nooit inhoudelijk op heeft gereageerd waardoor de problemen nu énorm zijn en niet meer zijn op te lossen. Ontbinding van het huurcontract is de enige oplossing. Uit puur machtsmisbruik houdt Eigen Haard zich nu bezig met het schenden van mijn privacy. Eigenlijk is de cirkel nu rond want het hele probleem is ook begonnen met schending van mijn privacy door bij ondertekening van het huurcontract één sleutel te weinig aan mij over te dragen. 

Iemand kwam in de woning toen ik de woning reeds huurde en er zijn spullen uit de woning (een gemeentelijk monument) gesloopt op kosten van mijn borgsom. Ook bleek na de verhuizing dat de woning vergeven is van de verborgen gebreken (meeroken met de benedenburen, geen ventilatie, houtrot, vochtproblemen, schimmel, scheuren in muren, ongedierte, onverwarmde tweede etage etc. etc.). Kortom: Eigen Haard heeft een sloopwoning aan mij verhuurd en ik ben daardoor mijn woonduur van 32 jaar kwijt én ik ben dakloos. Het gaat hier om oplichting. 

Over al deze problemen heb ik de afgelopen 3 jaar nooit contact kunnen krijgen met Eigen Haard. Constructieve communicatie gaat Eigen Haard sowieso altijd uit de weg en afspraken worden consequent niet nagekomen. Als er wel een afspraak tot stand komt of er dreigt een doorbraak in deze misère te komen dan speelt Eigen Haard machtsspelletjes. Bijvoorbeeld de GGD werd ingeschakeld om een dossier over mij op te bouwen toen ik de geschillencommissie van Eigen Haard had benaderd o.a. vanwege de oplichtingstruc van Eigen Haard. Van de GGD hoorde ik dat Eigen Haard tegen de GGD had gelogen dat ik zomaar werklieden uit huis had gezet terwijl ze bezig waren om leidingen om te leggen zodat de tweede etage verwarmd kan worden. Er zijn echter nooit werklieden in de woning geweest voor deze werkzaamheden, laat staan dat ik die werklieden uit huis heb gezet. 

De Huurcommissie kan niets met al deze problemen. De Huurcommissie kan alleen de huur verlagen maar dan ben ik nog steeds dakloos. Advocaten vinden de hele toestand buiten de realiteit. Ze verwijzen mij naar Eigen Haard voor communicatie. Blijkbaar is een dergelijke wanprestatie nog nooit in onze rechtsstaat voorgekomen. Het rechtssysteem heeft er nog geen antwoord op. Woningnet wil wel helpen door mijn woonduur te herstellen zodat ik een andere woning kan vinden via Woningnet. Maar Woningnet wil zich niet mengen in een conflict tussen een huurder en verhuurder en daarom wil Woningnet mijn woonduur alleen herstellen als Eigen Haard daarmee akkoord is. Maar Eigen Haard wil ook daar niet over communiceren. 

Ik heb Eigen Haard vervolgens uitgebreid geïnformeerd dat, omdat er geen communicatie, afspraken of oplossingen mogelijk zijn met Eigen Haard, ik de huur niet meer ga betalen om zodoende via een ontruiming hulp te krijgen voor mijn dakloze situatie. Tijdens die ontruimingsprocedure wil ik aan de rechtbank mijn woonduur terugvragen. Dus Eigen Haard weet dat ik uit ben op een ontruiming. Ik wil per se ontbinding van het huurcontract, mijn woonduur terug, mijn huurbetalingen terug en vertrekken! 

Toch heeft Eigen Haard de gemeente Amsterdam ingeschakeld en hulp gevraagd voor ‘mijn financiële problemen’ en ook heeft Eigen Haard wéér de GGD ingeschakeld. Ik kreeg doodleuk een brief van Eigen Haard dat ze mijn persoonlijke gegevens hebben gedeeld met de instanties vanwege een betaalachterstand. Terwijl Eigen Haard weet wat er aan de hand is. Eigen Haard weet dat ik wil dat ze de woning gaan ontruimen via de kantonrechter. Puur uit pesterij houdt Eigen Haard zich nu bezig met het schenden van mijn privacy want dit is géén zaak voor de GGD noch voor de gemeente Amsterdam. Dit is een zaak die Eigen Haard zélf kan afhandelen en als Eigen Haard dat niet wil dan kan Eigen Haard naar de kantonrechter voor een ontruiming. 

De gemeente Amsterdam zei tegen mij dat Eigen Haard hen nooit had mogen inschakelen voor deze kwestie omdat het hier gaat om een geschil. De GGD heb ik ook om opheldering gevraagd maar die durven het hele gesprek niet met mij aan. Dus dat loopt nu via een klachtenprocedure. 

Ik wil van Eigen Haard een uitgebreide schriftelijke verklaring waarom zij mijn privacy hebben geschonden. Waarom heeft Eigen Haard 2 keer in de afgelopen 3 jaar de GGD ingeschakeld toen ik de staat van de woning bij Eigen Haard onder de aandacht bracht en waarom heeft Eigen Haard de gemeente Amsterdam ingeschakeld en mijn persoonlijke gegevens gedeeld met de instanties terwijl Eigen Haard een geschil met mij heeft? 

Zoals ik Eigen Haard ken, zal er niet eens om mijn mail gereageerd worden. Daarom stuur ik deze klacht naar de geschillencommissie en een cc naar Eigen Haard. 

 • Met vriendelijke groet,
 • (…)

 

Ik ontving vrij snel via de geschillencommissie onderstaande reactie van Eigen Haard.

 • Goedemiddag Loes, 

Hier onze zienswijze en in de bijlage de bijbehorende correspondentie. Hier uit blijkt dat mevrouw: 

 • ervan overtuigd is geraakt dat een ander – mevrouw vermoedt haar buurman –  stiekem in haar woning kwam als zij weg was en daar bijvoorbeeld ijs at, spullen meenam, spijkers en veren op de mat legde, pissebedden naar binnen gooide, een gewas had geplant voor haar deur en sloten weer van het slot draait. Eigen Haard zou hier schuldig aan zijn, omdat Eigen Haard de cilinders niet verwisseld zou hebben.
 • medewerkers van Eigen Haard en door ons ingeschakelde derden uitscheldt en ook grove woorden uitspreekt over buren
 • stelt dat er gebreken zijn in de woning, alleen vervolgens geen gelegenheid geeft om dit te verhelpen. Ze werkt niet mee aan herstel van reparaties en doet de deur niet voor ons of anderen open en geeft aan dat wij/de aannemers kunnen opsodemieteren.
 • al maanden geen enkele huur meer betaalt en stelstelmatig aangeeft ontruimd te willen worden en geen enkele hulp accepteert 

Ook blijkt hier uit dat we op vele momenten en manieren hebben gereageerd op haar meldingen en regelmatig contact hebben gezocht. Omdat wij geen goed gesprek aan kunnen knopen met mevrouw over deze punten, heeft bovenstaande ons reden gegeven om een zorgmelding te doen bij het Meldpunt Zorg & Woonoverlast en de GGD. Dat is volledig volgens afspraken die zijn vastgelegd in het Convenant Zorg & Woonoverlast Amsterdam. Er is daarnaast momenteel een juridische procedure in voorbereiding en de dagvaarding is bijna afgerond. 

Mevrouw heeft overigens eerder een klacht ingediend bij de Geschillencommissie. Toen de secretaris aangaf wat de commissie wel en niet kon betekenen voor haar, kreeg de secretaris een e-mail met enkel: ‘rot op’. De klacht is toen afgesloten. 

p.s. op 19 augustus is naar mevrouw een brief gestuurd hoe ze een Mijn Eigen Haard account kan aanmaken. Mogelijk dat dit nog niet is gedaan, waardoor het inloggen niet lukt? 

Met vriendelijke groet,

Eigen Haard 

 • (…)
 • Manager Wijkontwikkeling & Leefbaarheid

 

Ik heb daar onderstaande reactie op gestuurd.

 • Beste mevrouw (…),

Via uw geschillencommissie heb ik uw bericht ontvangen. Ik krijg de indruk dat u de huurder en uw geschillencommissie niet erg serieus neemt. Kunt u mij precies vertellen welke aannemers en welke onderhoudsbedrijven ik niet heb toegelaten tot de woning?

In mijn beleving ben ik na mijn verhuizing namelijk ongeveer 25 keer thuisgebleven voor onderhoudswerkzaamheden en het nazien van de woning. De werkzaamheden en onderzoeken waar ik voor thuis moest blijven waren werkzaamheden die Eigen Haard had moeten uitvoeren vóórdat de woning werd verhuurd. Er bleek niets maar dan ook werkelijk helemaal niets aan de woning te zijn gedaan om de woning gereed te maken voor verhuur. Er was o.a. een verstopping in de keuken, een lekkage in de badkamer, een traptrede kapot, de cv-ketel moest onderhouden worden, een raam op de overloop kon niet afgesloten worden, de ramen in de woonkamer gingen niet open, vloerdelen met houtrot moesten worden vervangen etc. etc. Er lagen zelfs al máánden vacuüm ruiten voor de woning bij de glashandel, die het glasbedrijf maar niet in de woning kon plaatsen omdat Eigen Haard het glasbedrijf geen toegang verleende tot de woning. Ik moest persoonlijk 3 dagen thuisblijven zodat de ruiten eindelijk konden worden geplaatst. Na die werkzaamheden bleken de vacuüm ruiten te zijn geplaatst in ramen met houtrot. Dus niet bepaald een vooruitgang maar juist een probleem erbij.

Door deze wanprestatie van Eigen Haard ken ik inmiddels alle aannemers en installatie- en onderhoudsbedrijven. Etro, KBK-bouwgroep, Hemubo, Bennink, RRS, SKK Kozijnwacht, Hermans Groep etc. allemaal zijn ze over de vloer geweest. Het heeft niet geleid tot een bewoonbare woning want de tweede etage is nog altijd onverwarmd, ik moet nog altijd meeroken met de benedenburen en ramen en vensterbanken van de tweede etage zijn nog altijd aan het wegrotten. Van KBK-bouwgroep heb ik begrepen dat de vloer bij de ingang vervangen moet worden en de badkamer is een oase van schimmel. Volgens KBK moeten o.a. de kitranden in de badkamer vervangen worden. Van Hemubo, die o.a. houtrot, vocht en schimmel in ramen en vensterbanken in de slaapkamers op de tweede etage zou aanpakken, heb ik op 1 juli 2020 een mail ontvangen dat Eigen Haard alle werkzaamheden heeft afgezegd en daarna heeft Eigen Haard het boek gesloten.

Alle aannemers, onderhoudsbedrijven en alle werknemers van Eigen Haard heb ik binnengelaten. De enige persoon die ik heb gevraagd om op te sodemieteren is een meneer van Etro die zich niet bezighield met zijn werkzaamheden, zich in ruimtes begaf waar geen werkzaamheden verricht hoefden te worden, in onbewaakte ogenblikken foto’s van mijn spullen maakte, mij op straat achtervolgde en idiote voicemailberichten achterliet. Deze meneer kwam tijdens corona, tijdens een lockdown, zonder afspraak, zonder aankondiging van werkzaamheden aan de deur en trapte zowat de voordeur in. Ik heb inderdaad aan hem gevraagd om direct op te sodemieteren. Het is niet mijn taak om psychopaten tijdens hun verlof op te vangen.

Wat de sloten op de voordeur betreft zet ik even wat feiten voor u op een rijtje. De voordeur heeft 2 sloten die met dezelfde sleutel worden bediend. Ik heb bij ondertekening van het huurcontract 1 sleutel te weinig ontvangen van Eigen Haard. Die laatste sleutel kreeg ik pas nadat er originele onderdelen uit de woning (een gemeentelijk monument) waren gesloopt. De buurman heeft zelf tegen mij gezegd dat hij een sleutel van de woning had gekregen van de dochter van de vorige bewoner. Hij vertelde dat hij op verzoek van de dochter van de vorige bewoner de woning leeg heeft opgeleverd aan Eigen Haard. Hij vertelde ook dat hij persoonlijk de KPN-aansluiting uit de woning heeft gesloopt. Dat moet hij hebben gedaan na de oplevering en na de bezichtiging van de woning want toen waren al die onderdelen nog in de woning aanwezig.

Toen ik voor mijn veiligheid de sloten op de voordeur ging vervangen, bleek dat 1 van de 2 sloten niet vervangen kon worden. De Sleutelkoning zei dat de schroef van de cilinder waarschijnlijk beschadigd is geraakt doordat de brandweer de voordeur heeft geforceerd nadat de vorige bewoner was overleden. Ik weet niet wat al deze feiten u zeggen maar mij zegt het: dat als het ene slot niet vervangen kan worden dat de andere dan ook niet is vervangen na overlijden van de vorige bewoner aangezien beide sloten met dezelfde sleutel worden bediend. U heeft het leven van een nietsvermoedende huurder op het spel gezet met deze werkwijze en u probeert dat nu te verbergen door te doen alsof die huurder gestoord is. U moet voor deze zwaar gestoorde werkwijze voor uzelf en voor uw collega’s hulp zoeken bij de GGD. Jullie kunnen die hulp beter gebruiken dan ik.

Ik wil u er verder op wijzen dat ondanks het feit dat Eigen Haard mij zeer respectloos heeft behandeld, dat ik altijd keurige mails naar Eigen Haard heb gestuurd en niemand heb uitgescholden. Pas toen ik, na bijna 3 jaar kansloze communicatie, definitief het feit moest accepteren dat Eigen Haard mij bewust heeft opgelicht door een onbewoonbare sloopwoning aan mij te verhuren en dat Eigen Haard thans bewust acties onderneemt om mijn leven voorgoed te vernietigen, toen pas heb ik jullie allemaal verrot gescholden. En ik heb er geen seconde spijt van gehad. Sterker nog, u mag blij zijn dat ik nu een nette mail naar u schrijf want uw eigen mail staat bol van de smerige insinuaties, leugens en laster.

Inderdaad heb ik voor de buren ook geen goed woord over. Eigen Haard heeft mijn naaste buren tegen mij opgezet door de buurman die in mijn woning kwam in bescherming te nemen en de andere buur een schotelantenne voor mijn raam te laten plaatsen zonder mij daarvan op de hoogte te brengen. De buurman heeft persoonlijk aan mij verteld dat hij praktisch voor niets als tuinman te werk wordt gesteld in de tuinen van rijke mensen die bij Eigen Haard werken. Ik kan mij dus heel goed voorstellen dat Eigen Haard hem graag wilt beschermen. Verder schakelt Eigen Haard de GGD in en zorgt er dan voor dat de buren voor mijn deur aanwezig zijn om de GGD op te vangen en te woord te staan zodat Eigen Haard samen met de GGD een vals dossier tegen mij kan opbouwen.

U zegt dat ik in een mail aan uw geschillencommissie enkel ‘rot op’ heb geschreven maar ik heb geschreven ‘rot alsjeblieft op’. Dat heb ik geschreven nadat ik er via internet achter was gekomen dat uw geschillencommissie niet onafhankelijk is. De namen van de mensen van de geschillencommissie die ik opzocht op internet bleken gewoon op de loonlijst van Eigen Haard te staan.

U zegt ook dat ik al maanden geen enkele huur betaal. Dat is een misvatting, Ik betaal met mijn leven voor de woning van Eigen Haard. Sinds de verhuizing woon ik namelijk nergens, heb ik daardoor geen privéleven, geen sociaal leven en is geregeld werken en/of thuiswerken onmogelijk. Dat zijn zo ongeveer precies de zaken waarvoor mensen een woning huren.

Wat ik ook graag wil verduidelijken is dat ik niet per se een ontruiming wil. Ik wil wel per se ontbinding van het huurcontract met Eigen Haard en mijn woonduur van 32 jaar terug zodat ik kan verhuizen. Ook wil ik mijn financiële schade vergoed hebben.

Met bovenstaande relaas heb ik hopelijk duidelijk gemaakt dat wat u in uw zienswijze heeft geschreven absoluut niet strookt met de feiten. U verspreidt leugens. Ik bied u nog één keer de gelegenheid om te verklaren waarom u mijn privé gegevens heeft gedeeld met de instanties. De gemeente Amsterdam zegt dat u hen nooit had mogen benaderen omdat het hier om een conflict gaat en de GGD vertelde aan mij dat Eigen Haard hen de eerste keer in 2021 had benaderd omdat ik werklieden, die bezig zouden zijn geweest om leidingen om te leiden zodat de bovenste etage verwarmd kan worden, zomaar uit huis heb gezet. Dat zijn leugens van Eigen Haard want er zijn nooit werklieden in de woning geweest voor deze werkzaamheden.

Aangezien Eigen Haard het nodig vindt om te liegen tegen de instanties om hen aan het werk te zetten, om de instanties tegen mij op te zetten, lijkt het er voor mij sterk op dat Eigen Haard niet met de woning geconfronteerd wil worden en als de huurder de staat van de woning tóch bij Eigen Haard onder de aandacht brengt dan ervaart Eigen Haard dat als overlast en schakelt de GGD in om die overlast te bestrijden. Daar zijn de instanties niet voor. Eigen Haard probeert mij d.m.v. het inschakelen van instanties zoals de GGD te intimideren en de mond te snoeren en een vals dossier over mij op te bouwen. Zo komt dat op mij over. Indien mijn conclusies onjuist zijn dan wil ik van u per ommegaande een op waarheid en op feiten gebaseerde verklaring waarom u de instanties inschakelt en mijn privé gegevens met hen deelt.

Voor de volledigheid: de Autoriteit Persoonsgegevens wil dat ik mijn klacht eerst met u bespreek en wil daar ook bewijs van voordat ik een klacht bij hen indien. Dat doe ik bij deze voor de tweede keer.

 • Met vriendelijke groet,
 • (…)

 

Daarop kreeg ik dit antwoord.

 • Geachte mevrouw (…), aan de zienswijze die met u is gedeeld heb ik verder niets toe te voegen. 

Met vriendelijke groet,
Eigen Haard
 

 • (…)
 • Manager Wijkontwikkeling & Leefbaarheid

 

Zoals je ziet, de communicatie is fantastisch. Dit is dus ook weer afgehandeld door Eigen Haard. Veel wijzer word je er als huurder niet van. Het is aantoonbaar onjuist wat Eigen Haard allemaal beweert in hun zienswijze. 

Er is nog wel een hoorzitting mogelijk bij de geschillencommissie maar ik weet niet hoe onafhankelijk die geschillencommissie van Eigen Haard is. De mensen van de geschillencommissie die in het verleden op mijn klacht hadden gereageerd, die vind ik nu bij Eigen Haard op de loonlijst als ik hen opzoek op internet. Een van hen is zelfs bezig om de rechtszaak voor te bereiden. De kans bestaat dat Eigen Haard en hun geschillencommissie de hoorzitting juist zullen gebruiken voor het dossier dat Eigen Haard samen met de GGD aan het opbouwen is. Eigen Haard kan op dezelfde manier waarop ze altijd al de communicatie saboteren ook op een hoorzitting de communicatie saboteren en dan vervolgens zeggen ‘wij kunnen geen goed gesprek aanknopen met mevrouw, er is zorg van de GGD nodig’.

Misschien zijn er mensen die denken dat woningcorporaties zich niet op deze manier bezighouden met de gezondheid van huurders maar het is toch echt de bedoeling van de overheid dat woningcorporaties meer persoonsgegevens van huurders gaan verwerken waaronder gegevens over de gezondheid van huurders. Die terreur komt er echt aan. Eigen Haard probeert daar vorm aan te geven. Kajsa Ollongren was in 2021 al bezig te regelen dat woningcorporaties de beschikking krijgen over meer gegevens van huurders, zie onderstaande link. Vergeet ook niet dat niemand minder dan Hugo ‘arm voor arm, deur voor deur’ de Jonge thans minister van Volkshuisvesting is. Dat is niet voor niets.

https://www.security.nl/posting/729641/Ollongren+wil+woningcorporaties+meer+persoonsgegevens+laten+verwerken

In ruil voor huisvesting en veiligheid willen woningcorporaties gezondheidsgegevens en strafrechtelijke gegevens van huurders. Nog even en die woningcorporaties hebben ook allemaal een kroon en een troon nodig om huisvesting en veiligheid te regelen.

https://aedes.nl/leefbare-en-veilige-wijken/verruiming-vastleggen-persoonsgegevens-nodig

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *