ontruimingsprocedure

Na de laatste rechtszaak is er een betaalachterstand ontstaan bij Ymere. De achterstand betreft een huurverhoging die ik met terugwerkende kracht moet betalen, vanaf het moment dat Ymere de herstelmelding bij de Huurcommissie heeft gedaan. Deze schuld betaal ik sinds december in termijnen af. Ymere gaat echter niet akkoord met een betalingsregeling. Van hun deurwaarder ontving ik een dagvaarding omdat Ymere het geld in één keer wil ontvangen en ook wil Ymere de woning ontruimen. Waarschijnlijk omdat Ymere de huur nog verder wil verhogen.

  • Quote Geerlings & Hofstede
  • Krachtens de tussen partijen vigerende huurovereenkomst en de daarbij behorende algemene voorwaarden dient gedaagde de huurpenningen maandelijks bij vooruitbetaling op uiterlijk de eerste dag van desbetreffende maand te voldoen. De termijnen voor betaling van de huurpenningen zijn derhalve fataal en een tekortkoming in de nakoming van deze betalingsverplichting kan niet door betaling achteraf worden weggenomen
  • Quote Geerlings & Hofstede

Ymere gaat dus proberen om de rechtbank wijs te maken dat ik de maandelijkse huur te laat betaal. De maandelijkse huur betaal ik echter altijd voor de eerste van de maand.

Omdat ik het totale bedrag aan huurverhoging niet binnen 14 dagen heb betaald, wil Ymere de woning ontruimen. 

  • Quote Geerlings & Hofstede
  • Gedaagde heeft aan de aanmaningen geen gevolg gegeven, zodat de eisende partij, op grond van de aan gedaagde toerekenbare tekortkoming als voren omschreven, gerechtigd is te vorderen als volgt:

Mitsdien:

bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

  • ontbonden zal worden verklaard op grond van de voormeld aan gedaagde toerekenbare tekortkoming, de voren omschreven huurovereenkomst;
  • gedaagde zal worden veroordeeld voormeld gehuurde met wie en wat zich daarin vanwege gedaagde moge bevinden te ontruimen, te verlaten en met afgifte der sleutels en achterlating van al wat tot het gehuurde behoort in behoorlijke staat ter vrije en algehele beschikking van de eisend partij te stellen;
  • Quote Geerlings & Hofstede

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.