rechtszaak 4 met vonnis ontruiming

Ymere is in januari 2018 een ontruimingsprocedure gestart bij de kantonrechter vanwege een openstaande rekening die Ymere mij door middel van fraude heeft opgelegd.

Van de rechtbank mocht ik schriftelijk reageren op het ontruimingsverzoek van Ymere. Ik heb daarop aan de rechtbank uitgelegd hoe ik aan de openstaande schuld ben gekomen, dat dat geen kwestie was van de huur niet betalen maar een kwestie van frauderen door Ymere. Ik moet door pure leugens en dubieus bewijsmateriaal van Ymere met terugwerkende kracht een huurverhoging betalen. Ik heb uitgelegd dat Ymere een valse herstelmelding bij de Huurcommissie had gedaan met als reden dat ik niet wil meewerken aan herstelwerk-zaamheden in de woning terwijl Ymere zelf de herstelwerkzaamheden niet wil uitvoeren. Ymere stuurde mij juist brieven waarin stond dat ze het gebrek reeds hadden hersteld en dat ik moest tekenen voor akkoord zodat de huur kon worden verhoogd. In die brieven van Ymere staat geen woord over mijn zogenaamde gebrek aan medewerking. Deze brieven heb ik aan de rechtbank overlegd als bewijs.

Ook heb ik geschreven dat Ymere -in strijd met de regels van de Huurcommissie- een map met bewijsmateriaal aan het eind van de zitting aan alle commissieleden had overhandigd en dat deze map als bewijsmateriaal werd geaccepteerd door de Huurcommissie terwijl ik het bewijsmateriaal niet had gezien en er ook niet inhoudelijk op mocht reageren. Nadat de Huurcommissie haar uitspraak had onderbouwd met dit bewijsmateriaal, heb ik een kopie van de map aan de Huurcommissie gevraagd. Daarop kreeg ik uiteindelijk het antwoord dat de commissie de map was kwijtgeraakt. Als bewijs aan de rechtbank heb ik de brief van de Huurcommissie overlegd waarin de commissie schrijft dat ze de map kwijt zijn.

Ik heb aan de kantonrechter uitgelegd dat ik na de uitspraak van de Huurcommissie bezwaar mocht maken bij de rechtbank maar dat ook de rechtbank -op basis van valse informatie van Ymere- vond dat mijn huis geen gebrek heeft. Ymere had namelijk aan de rechter verklaard dat mijn woning een niet gerenoveerde monument is dat werd gebouwd in het jaar 1883. De rechter heeft deze leugens als feiten geaccepteerd en haar vonnis daarmee onderbouwd. De woning is echter geen monument, wél gerenoveerd en gebouwd in 1905. Als bewijs heb ik een document aanvraag en vergunning voor vernieuwbouw van de gemeente aan de rechtbank overlegd. Met het verzoek het eerdere vonnis op basis van verkeerde informatie te laten vervallen. Daarmee zou ook de schuld komen te vervallen. Dat leek mij een praktische oplossing. Maar je mag niet zelf nadenken bij de rechtbank dat is verboden.

Ik heb ook aan de kantonrechter uitgelegd dat Ymere bezig is met een persoonlijke vergeldingscampagne tegen mij vanwege de eerder verkregen huurverlaging en dat Ymere daarvoor haar macht misbruikt door op basis van leugens en geen enkel bewijs rechtbank, deurwaarder en Huurcommissie in te zetten tegen mij. In elk even jaar schakelt Ymere één van deze partijen in om mij het leven zuur te maken. Alle Huurcommissiezaken en rechtszaken van 2008 – 2010 – 2012 – 2014 – 2016 en de huidige in 2018 heb ik in een bijlage voor de rechtbank op een rijtje gezet. Ik heb ook kopieën overlegd van alle brieven en kaartjes die de deurwaarder op mijn verjaardag persoonlijk komt langsbrengen terwijl de deurwaarder nooit een schuld bij mij heeft geïnd. Het zijn pure pesterijen. Ik heb de rechtbank verzocht Ymere te laten stoppen met deze vergeldingscampagne omdat ik wil dat Ymere uitsluitend op basis van feiten instanties inschakelt.

Voor wat betreft het betalen van openstaande rekeningen over en weer, heb ik aan de rechtbank uitgelegd dat Ymere zelf de rekeningen veel te laat betaald. Soms pas na 3 jaar. Daarvoor heb ik foto’s van door Ymere veroorzaakte schade overlegd met een bankafschrift -van 3 jaar later- met de financiële vergoeding voor de schade. Ook heeft Ymere zelf een openstaande rekening aan mij in termijnen betaald. Daarvoor heb ik brieven, mails en bankafschriften overlegd. Verder biedt Ymere huurders voor kleine openstaande bedragen van rond de €20,- een betalingsregeling aan. Als bewijs heb ik de energie-eindafrekening van ongeveer €20,- overlegd waarbij Ymere mij een kosteloze betalingsregeling aanbiedt. Ik heb aan de rechtbank uitgelegd dat ik dan niet begrijp waarom Ymere zo moeilijk doet over een betalingsregeling.

Op 11 oktober kwam de kantonrechter eindelijk met het vonnis. Ten eerste is de rechtbank van mening dat de openstaande schuld is ontstaan doordat ik na de rechtszaak -waarbij ik bezwaar maakte tegen de uitspraak van de Huurcommissie- tóch de verlaagde huurprijs bleef betalen. Dat is alweer feitelijk onjuist maar wat doe je eraan. Verder wordt eigenlijk mijn hele verweer van tafel geveegd alsof ik een halve debiel ben.

Ik zal enkele stukken uit het vonnis quoten. Daar waar mijn naam stond heb ik tussen haakjes huurder geschreven.

 • Quote vonnis:
 • Hoe deze achterstand is ontstaan, is uit de processtukken duidelijk geworden. Het verweer van (huurder) dat de uitspraken van zowel de Huurcommissie als de kantonrechter zijn gebaseerd op onjuistheden, dan wel door Ymere gegeven verkeerde voorstelling van zaken wordt gepasseerd.’
 • ‘Het verweer van (huurder) met betrekking tot het treffen van een betalingsregeling, faalt eveneens. Ymere is niet verplicht om met een betaling in gedeelten akkoord te gaan. Artikel 6:29 BW bepaalt: “ De schuldenaar is zonder toestemming van de schuldeiser niet bevoegd het verschuldigde in gedeelten te voldoen.” Om haar moverende reden heeft Ymere in onderhavig geval geen betalingsregeling willen treffen.’
 • ‘Gelet op de hoogte van de huurachterstand alsmede de periode waarover deze reeds bestaat, moet worden geoordeeld dat sprake is van een zodanig ernstig tekortschieten van (huurder) in het nakomen van haar huurbetalingsverplichting, dat toewijzing van de gevorderde ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde gerechtvaardigd is.’
 • ‘Echter, met het oog op de ingrijpende gevolgen van ontbinding van de huurovereenkomst en veroordeling tot ontruiming voor (huurder), zal aan haar een termijn worden gegeven waarbinnen zij alsnog aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, teneinde dit deel van de vordering af te wenden.’
 • ‘(Huurder) wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van deze procedure aan de zijde van Ymere.’

BESLISSING

 • De kantonrechter:
 • I. ontbindt de tussen partijen bestaande huurovereenkomst met betrekking tot de woning aan het adres (…);
 • II. veroordeelt (huurder) om deze onroerende zaak met al wie en al wat zich daarin vanwege haar bevindt, te ontruimen en te verlaten en met afgifte van de sleutels geheel ter vrije beschikking van Ymere te stellen, welke ontruiming zo nodig door de deurwaarder bewerkstelligd kan worden met behulp van de sterke arm conform het artikel 555 e.v. jo. 444 Rv bepaalde;
 • Quote vonnis

Het lijkt erop dat ik één maand na datum van het vonnis de tijd heb om het resterende openstaande bedrag te betalen zodat ik in mijn woning kan blijven en dat het vonnis pas na 14 dagen na de datum van het vonnis betekend mag worden door de deurwaarder. Maar het vonnis is daarin niet duidelijk. De advocaat gaat om helderheid vragen. Ik heb het vonnis pas vandaag ontvangen dus ik heb nog maar 24 dagen om het resterende openstaande bedrag te betalen. Dat is in principe nog te overzien maar ik moet daarbij ook nog ongeveer €1000,- proceskosten érbij én in één keer betalen want anders begint Ymere dit hele circus opnieuw. Het is nog maar de vraag of ik dat voor elkaar zal krijgen want over 10 dagen mag de deurwaarder zijn oorlog tegen mij starten.

Dit wordt dus recht genoemd maar ik ervaar het als regelrechte terreur en onderdrukking door een woningcorporatie mede mogelijk gemaakt door Huurcommissie en de rechtbank.   Je mag gewoon creperen op straat als een woningcorporatie en instanties daar financieel beter van worden. Het feit dat de rechtbank haar eigen procestukken heilig heeft verklaard vind ik angstaanjagend want die stukken zijn niet gebaseerd op feiten. Maar ik word in feite gedwongen de realiteit te ontkennen en daarvoor in de plaats de bevindingen van de rechter te aanvaarden als feiten. Dat is gewoon onderdrukking.

Eén gedachte over “rechtszaak 4 met vonnis ontruiming”

 1. Waarom zeg je je woning niet op en ga je lekker ergens anders huren?
  Of wordt je dan “geterroriseerd” door een andere woningbouw?

  De rechter is een neutraal persoon die alleen naar feitelijkheden kijkt.
  Wanneer jij van mening bent dat Ymere liegt dan moet jij dat aannemelijk kunnen maken. Met alle, wat jij noemt bewijzen, is dat blijkbaar niet gelukt.

  Veel succes in jouw gevecht met wat jij noemt het onrecht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.