tribunaal – dag 1

Ik volg al enige tijd een groep internationale advocaten die inmiddels al vrij lang bezig zijn om met het beschikbare bewijsmateriaal inzake de covid-19-misdaden een tribunaal te organiseren. Dat is al die tijd niet gelukt. Het rechtssysteem lijkt internationaal te zijn ingestort. Ze hebben geen rechtbank gevonden dat bereid was om naar hun zaak met al het bewijsmateriaal te kijken.

De groep advocaten heeft nu voor een andere aanpak gekozen naar een Amerikaans model, een grand jury procedure. Dat houdt in dat zij al het bewijsmateriaal aan een jury presenteren. In deze zaak is nu de hele wereldbevolking de jury. Wij mogen allemaal oordelen over het gepresenteerde bewijsmateriaal door een groep van experts en getuige-deskundigen.

Sommige mensen vinden dit proces helemaal niets omdat de verdachten niet worden veroordeeld tijdens dit proces. Persoonlijk vind ik dit een heel goed initiatief. Je redt er mensenlevens mee. Dat is op dit moment misschien belangrijker dan daders veroordelen. Door het delen van al deze inhoudelijke informatie en al het bewijsmateriaal, gepresenteerd door getuige-deskundigen kan het zo zijn dat mensen die blindelings de overheid volgen, zich gaan afvragen of het allemaal nog wel klopt.

Covid-19 misdaden zijn internationaal. Daarom vind ik het belangrijk dat iedereen deze informatie ontvangt en begrijpt. Helaas heb ik de video van de eerste zitting alleen in het Engels en Duits kunnen vinden. Dat is vreemd aangezien de mensen die dit organiseren zeggen dat wij, de wereldbevolking, de jury zijn. Ik heb daarom de videotekst gekopieerd en vervolgens door de vertaalmachine van Microsoft Word gegooid. Vervolgens kwam daar een Nederlandse versie uit. Die versie heb ik gelezen en de tekst hier en daar gewijzigd in Algemeen Beschaafd Nederlands. De vertaling kan dus professioneler maar deze eenvoudige vertaling is toch heel geschikt om heel goed begrijpen waar deze zaak over gaat: georganiseerde misdaad, moord en doodslag en hebzucht.

Dit is de Engelstalige video. Onder de video vind je de vertaling van de Engelse videotekst.

 

 • Advocate Viviane Fischer:
 • Hallo en welkom op de eerste dag van de grand jury procedure. We zitten hier in een zaal die speciaal voor dit doel is gebouwd om getuigen en deskundigen te horen, experts met betrekking tot wat er in de coronacrisis is gebeurd. We zijn verbonden met een internationale groep advocaten. Om te beginnen geef ik het woord aan advocaat Ana Garner van de United States of America.

(geen geluid, iemand op de achtergrond zegt: Ana’s geluid is gedempt)

 • Advocaat Reiner Fuellmich:
 • Ana je moet geluiddemping opheffen.
 • Advocate Ana Garner:
 • Ik ben niet gedempt laat me mijn document vinden alstublieft. Oké, oeps. Hier zijn we dan. Oké sorry. Oké, kun je me nu horen? (Ja) Oké. Bedankt Viviane. Het is mij een eer en genoegen om deel te nemen aan dit internationale grand jury onderzoek. Een inwerkingtreding van een grand jury tegen enkele van de daders die in een wereldwijde criminele samenwerking misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd op de hele wereldbevolking in de vorm van een geplande pandemie genaamd covid-19.

Wij, een groep internationale advocaten en een rechter, voeren een strafrechtelijk onderzoek uit naar het voorbeeld van een grand jury-procedure van de Verenigde Staten. Dit grand jury-onderzoek dient als een model juridische procedure om aan een jury, bestaande uit de burgers van de wereld, alle beschikbare bewijzen van covid-19-misdaden tegen de menselijkheid tot nu toe te presenteren, tegen leiders, organisatoren, aanstichters en medeplichtigen die hebben geholpen of actief hebben deelgenomen aan de formulering en uitvoering van een gemeenschappelijk plan voor een pandemie.

Misdaden die moeten worden onderzocht, omvatten alle handelingen die door een persoon worden uitgevoerd of weggelaten in uitvoering van een gemeenschappelijk ontwerp om misdaden tegen de menselijkheid te plegen en al dergelijke criminele daden die zijn veroordeeld in de verschillende gemeenschappen van juryleden over de hele wereld. Dit onderzoek is van het volk, door het volk en voor het volk en zal worden aangeduid als de volksrechtbank van de publieke opinie. Omdat we niet in staat zijn geweest om in de huidige systemen van rechtbanken een rechtbank te vinden om het feitelijke bewijs te horen, voeren we deze procedure buiten het huidige systeem en op basis van het natuurrecht. Dit is op zijn beurt gebaseerd op de vaste overtuiging dat ieder mens gemakkelijk onderscheid kan maken tussen goed en kwaad.

Deze procedure is misschien wel een van de belangrijkste gebeurtenissen buiten de rechtbanken die dit jaar zal plaatsvinden. Wij als groep internationale advocaten zullen echt bewijs presenteren van echte experts zoals wetenschappers, historici, artsen en slachtoffers. Er zijn geen acteurs in deze presentatie, alleen echte mensen die gerechtigheid in de wereld willen brengen en we hebben uw hulp nodig.

De reden voor de invoering van een grand jury-proces is omdat onze wereld zich in een kritieke fase van de mensheid bevindt welke zal afhangen van het ontwaken van alle mensen om een koers te keren die de manier waarop we als vrije mensen leven voor altijd zou kunnen veranderen. We moeten het traject van deze koers nu omkeren en het opzetten van een grand jury-onderzoek is de snelste manier die we kennen om het bewijsmateriaal naar de openbare rechtbank, jullie de mensen van de wereld, te brengen. In de Verenigde Staten mogen alleen districtsprocureurs of procureurs-generaal van de verschillende staten een dergelijke strafrechtelijke procedure instellen, maar aangezien niemand dit in de Verenigde Staten heeft gedaan, komen we naar voren om het bewijsmateriaal aan u te presenteren in een vorm die is gemodelleerd naar dit type gerechtelijke procedure dat gebruikelijk is in de Verenigde Staten.

We baseren dit model op de Amerikaanse grand jury. Meestal bepaalt de grand jury of het bewijs voldoende is om een strafrechtelijke aanklacht tegen een of meer beschuldigden terug te sturen. Het wordt achter gesloten deuren uitgevoerd en noch de verdachte, noch zijn advocaat is aanwezig in dit soort procedures. Maar we doen dit proces nu voor het volle zicht van de publieke opinie, jullie het volk. Het doel van dit onderzoek is om het bewijsmateriaal te onthullen dat kan worden gebruikt in dit soort procedures in uw rechtsgebied. We nodigen u uit om met ons mee te doen. In open transparantie, gebruikmakend van echt bewijs, echte advocaten, een echte rechter en echte getuige-deskundigen, die kunnen worden gepresenteerd in een echte strafrechtelijke grand jury-procedure in de rechtbanken van de Verenigde Staten.

Het succesverhaal van dit land is geschreven door mensen die vertrouwden op een constitutioneel bestuur voor het volk. Onze voorvaderen hebben epische uitdagingen in onze geschiedenis op zich genomen op basis van onze grondwet. Het was deze grondwet en de erkenning van natuurlijke rechten en vrijheden die vrijgevochten mensen bevrijdde van het juk van de Britse kroon. Daarom zullen we bij het erkennen van de urgentie, u, de rechtbank van de publieke opinie, vragen om het gepresenteerde bewijsmateriaal te beoordelen, om onze rechten en vrijheden terug te vorderen die aan het einde van deze procedure aan elke persoon in dit land en de wereld zijn toegekend.

 • Advocate Viviane Fischer:
 • Dank u wel, mevrouw Garner. Ik richt mij tot rechter Rui Fonseca e Castro, die deze procedure voorzit. Meneer Fonseca.
 • Rechter Rui Fonseca e Castro:
 • Goedemiddag. De legitimiteit van het hof van de publieke opinie is gebaseerd op het natuurrecht. De afgelopen twee jaar zijn we getuige geweest van de instorting van de democratische rechtsstaat. In naam van een idee van algemeen welzijn, dat nooit is onderschreven, zijn de meest fundamentele rechten en vrijheden ons ontnomen. En we voelen nu al de nadering van een gigantische golf slachtoffers. Rechtssystemen die ooit bolwerken van fundamentele rechten en vrijheden waren, vervullen hun plichten niet meer. Dat wil zeggen dat er geen rechters meer zijn in Berlijn.

Zullen we niets doen totdat we volledig zijn vernietigd of nemen we onze verantwoordelijkheid als leden van onze gemeenschappen. Het is onze recht en vooral onze plicht tegenover het volk en de toekomstige generaties om weerstand te bieden aan onderdrukking en tirannie. De natuurwet die de mens nakomt, ongeacht de stelling ervan, geeft ons heilige rechten van verzet tegen onderdrukking.

Als grondwetten de bron zijn van positieve vitale functies, is de vrijheid van fundamentele rechten en vrijheden, het natuurrecht, de oorspronkelijke bron. Het natuurrecht verleent legitimiteit aan het volk om fundamentele rechten en vrijheden te verdedigen tegen een staat die tiranniek is geworden. Het is nu duidelijk dat nationale en internationale rechtssystemen er niet in slagen om mensen te beschermen tegen de tirannie die is ontstaan. Daarom is het in de natuurwet een ongeschreven wet, die onwetend is van de menselijke conditie, dat deze rechtbank van de publieke opinie zijn legitimiteit vindt om de juridische procedure te starten die vandaag zal beginnen. De rechtbank is geopend. Bedankt.

 • Advocate Viviane Fischer:
 • Bedankt voor deze introductie rechter Fonseca e Castro. Ik wil nu het woord geven aan advocaat Deana Pollard Sacks uit de Verenigde Staten van Amerika.
 • Advocate Deana Pollard Sacks:
 • Hallo mijn naam is Deana Pollard Sacks en de afgelopen 22 jaar ben ik hoogleraar staatsrecht, burgerrechtenactivist en procesadvocaat geweest. Ik ben hier vandaag om de afleiding van onze vrijheidsclausule te bespreken die teruggaat op het natuurrecht en om uit te leggen waarom de covid-19 vaccins allemaal ongrondwettelijk zijn op basis van de jurisprudentie van onze geschiedenis.

Op de vierde juli 1776 ondertekenden de grondleggers van de Verenigde Staten de onafhankelijkheidsverklaring en dit is wat ze zeiden, wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijk geschapen zijn. Dat zij door hun schepper begiftigd zijn met bepaalde onvervreemdbare rechten. Daaronder vallen: leven, vrijheid en het nastreven van geluk. In 1891 legde ons hooggerechtshof, in een zaak genaamd Boxford, uit dat medische vrijheid onvervreemdbaar is en dat het een van de meest gekoesterde rechten is die we ooit kunnen hebben. Ze zeiden dat geen enkel recht heiliger wordt bevonden of zorgvuldiger wordt bewaakt dan gewoonterecht, dan het recht van elk individu op het bezit en de controle van zijn eigen persoon, vrij van alle beheer of inmenging van anderen, tenzij door een duidelijk en onbetwistbaar gezag van de wet.

Het recht van één persoon kan worden beschouwd als een recht op volledige immuniteit om met rust gelaten te worden. In 1914 zei rechter Cardozo, die later rechter van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten werd, het zo: ieder mens van volwassen jaren en gezond verstand heeft het recht om te bepalen wat er met zijn eigen lichaam moet gebeuren en een chirurg die een operatie uitvoert zonder toestemming van zijn patiënt pleegt een aanslag waarvoor hij schadeplichtig is. Deze exacte concepten en letterlijke verklaringen van onze rechtbank zijn in de loop van de decennia herhaald.

In 1990 bijvoorbeeld, in een zaak genaamd Cruzan versus de directeur Missouri Department of Health, oordeelde het hooggerechtshof in feite dat elk individu het recht heeft om medische behandeling te weigeren. Dat gaat terug op het Engelse gewoonterecht. En dit is wat rechter Brennan zei in de Cruzan-zaak: het Anglo-Amerikaanse recht begint met het uitgangspunt van grondige zelfbeschikking. Hieruit volgt dat elk mens wordt beschouwd als de meester van zijn eigen lichaam en dat hij, indien hij van gezond verstand is, uitdrukkelijk het uitvoeren van levensreddende operaties of andere medische behandelingen kan verbieden.

Hoe komt het dan dat onze regeringen ons een medische behandeling opdringen zonder toestemming. Ze dwingen onze mensen om een vaccin te nemen dat experimenteel van aard is onder bedreiging van hun levensonderhoud, hun huizen en hun opleiding. Welnu, onze regering vertrouwt op een zaak genaamd Jacobson versus Massachusetts, dus ik ga de zaak uitleggen en uitleggen waarom het eigenlijk onze kant ondersteunt dat we medicijnen en medische behandelingen voor ons lichaam kunnen kiezen. De zaak ondersteunt de vaccinfabrikanten niet en ondersteunt geen vaccinmandaten.

In 1902, tijdens een pokkenpandemie die honderden miljoenen mensen internationaal doodde, nam de staat Massachusetts een wet aan en die wet zei dat elke persoon moest worden gevaccineerd tegen pokken of een boete van vijf dollar moest betalen. Dat is precies wat de wet zei. Dat het een of-of-wet was die mensen de mogelijkheid gaf om een boete van vijf dollar te betalen als ze zich niet willen laten vaccineren.

Welnu, meneer Jacobson geloofde dat zijn vrijheidsbelang hem zowel beschermde tegen de vaccinatie als tegen het betalen van de boete van vijf dollar. Dus ging hij helemaal naar het Amerikaanse hooggerechtshof na het betalen van de boete van vijf dollar en hij wilde zijn geld terug. Het hooggerechtshof keek naar het medische bewijs dat het pokkenvaccin al honderd jaar in gebruik was. Het werd over de hele wereld gebruikt met veel werkzaamheid en het onderdrukte een van de ergste pandemieën in de geschiedenis van de wereld. Na het medisch bewijs zorgvuldig te hebben bekeken, na het doen van onderzoek over de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin en de noodzaak van het pokkenvaccin, besloot de rechtbank dat meneer Jacobson zijn vijf dollar niet terugkreeg.

Houd er nu ook rekening mee dat meneer Jacobson geloofde dat hij een vrijheidsbelang had om door de stad te lopen en overal in de stad te worden gezien zonder gevaccineerd te zijn. Dus hij pronkte een beetje met het feit dat hij niet was gevaccineerd omdat hij geloofde dat hij het recht had om op pad te gaan zonder de medische behandeling die hij niet wilde, en dus was het oordeel van de rechtbank gebaseerd op al deze feiten. En deze feiten ondersteunen de covid-19 mandaten vandaag niet.

Een van de laatste dingen die de rechtbank zei in Jacobson versus Massachusetts, en ik citeer, dat we nu alleen besluiten dat het statuut de onderhavige zaak dekt en dat uit niets duidelijk blijkt dat deze rechtbank zou rechtvaardigen om het ongrondwettelijk en onoperatief te verklaren in zijn toepassing op de eiser meneer Jacobson. Er zijn verschillende redenen waarom Jacobson de vaccinmandaten van vandaag met betrekking tot het coronavirus niet ondersteunt. Ten eerste is er een enorme verschil met betrekking tot de risico’s voor het publiek. De pokkenpandemie doodde tot 60 procent van de mensen in dorpen. Ergens tussen de 20 en 60 procent van de mensen stierven. Met een algemeen sterftecijfer van ongeveer 30 procent.

In sommige perioden stierf meer dan 90 procent van de baby’s die werden blootgesteld aan pokken. Vergelijk dat nu eens met covid-19, dat een klein deel van één procent van de mensen doodt, het publieke risico is niet eens in de buurt. Het tweede is dat de covid-19-vaccins helemaal geen vaccins zijn. In tegenstelling tot de vaccingeschiedenis die de infectie stopte en de overdracht stopte, doen deze vaccins geen van beide. Dit zijn experimentele vaccins. Ze bestaan geen 100 jaar. Ze zijn niet beproefd en getest en onze mensen worden onderworpen aan een experimenteel vaccin terwijl niemand van ons echt weet wat de langetermijneffecten zullen zijn.

Ten slotte gaf de wet in Jacobson versus Massachusetts een optie voor de mensen om vandaag vijf dollar te betalen. Wat nu iets minder dan 150 zou zijn. Vergelijk dat met mensen die hun levensonderhoud verliezen, alles waar ze voor hebben gewerkt, hun huizen en hun universitaire opleiding omdat ze zich niet willen onderwerpen aan een experimenteel vaccin. Dat is gewoon niet te vergelijken.

Jacobson versus Massachusetts steunt de vaccinfabrikanten of de vaccinmandaten niet. Dus sommigen van jullie vragen zich misschien af waarom de covid-vaccinmandaten niet volledig ongrondwettelijk zijn verklaard? Nou, sommigen van hen zijn dat geweest, maar er is er een die op 13 januari 2022 door de Hoge Raad is onderzocht, dus dat wil ik uitleggen.

Allereerst kwam het vaccinmandaat voor gezondheidswerkers voort uit de belasting- en uitgavenclausule van de Amerikaanse grondwet in artikel 1, lid 8. Het Congres heeft van oudsher veel speelruimte gekregen om touwtjes te verbinden aan federale gelden, zodat je het zuur met het zoet neemt, en als je federaal geld wilt, moet je je door het congres aan de voorwaarden onderwerpen. Door de geschiedenis heen heeft het congres toestemming gekregen om voorwaarden te stellen aan de ontvangst van medicare- en medicare-financiering en heeft het specifiek voorwaarden goedgekeurd om de overdracht van overdraagbare ziekten te beperken. Toch was het advies vijf tegen vier. Met slechts vijf rechters die het erover eens waren dat het vaccinmandaat voor gezondheidswerkers de oorspronkelijke test doorstond. Om zo te controleren of de rechtbank de handhaving van het vaccinmandaat zou stoppen.

Maar de echte vraag is, zoals rechter Thomas aangaf, waarom werd er niet nagedacht over de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin? Het werd niet overwogen en rechter Thomas maakte dat heel duidelijk in zijn afwijkende mening, samen met drie andere rechters. Welnu, de reden dat de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin niet in overweging zijn genomen, is omdat de kwestie niet voor de rechtbank ligt.

Van de 22 staten die het mandaat voor het gezondheidsvaccin aanvochten, beweerde geen enkele staat dat het mandaat de vrijheidsclausule schond. De vrijheidsclausule is waar we onze medische vrijheden vinden. Door de geschiedenis heen is de vrijheidsclausule de clausule die wordt gebruikt om ons te beschermen tegen ongewenste medische procedures en zelfs om ons in staat te stellen medische procedures te eisen die we willen.

Achter mij zie je een foto van het Amerikaanse hooggerechtshof. Ik heb er vertrouwen in dat wanneer onze rechters de medische feiten over de werkzaamheid van het vaccin voorgeschoteld krijgen, de noodzaak van het vaccin en de manier waarop onze regeringen mensen pesten en dwingen om het vaccin tegen hun wens in te nemen, de rechtbank onze vrijheidsrechten zal handhaven en ze alle vaccins ongrondwettelijk zullen verklaren. Later vandaag en in de dagen die volgen, zult u een aantal medische professionals horen beschrijven waarom dit vaccin in niets lijkt op de vaccins uit het verleden. Dus ik moedig u aan om op de hoogte te blijven en u te bedanken voor het kijken.

 • Advocate Viviane Fischer:
 • Dank u mevrouw Pollard Sacks voor deze openingsverklaring van u. Voor een overzicht geef ik nu graag het woord aan Reiner Fuellmich, advocaat in Duitsland.
 • Advocaat Reiner Fuellmich:
 • Bedankt. Goedemiddag, mijn naam is Reiner Fuellmich en het is mij een genoegen om deel uit te maken van een groep vooraanstaande internationale advocaten die al vele maanden samenwerken aan deze zeer belangrijke zaak. Deze zaak met betrekking tot de meest gruwelijke misdaden tegen de mensheid, gepleegd op wereldschaal onder het mom van een coronapandemie, lijkt alleen op het eerste gezicht ingewikkeld. Maar als je alle kleine stukjes van de puzzel samenvoegt, zoals we dit voor u zullen doen met de hulp van vele gerenommeerde experts en andere getuigen tijdens deze procedure, zult u vier sets feiten zien.

Ten eerste. Er is geen coronapandemie, maar alleen een pcr-test plandemie, gevoed door een uitgebreide psychologische operatie die is ontworpen om een constante staat van paniek onder de wereldbevolking te creëren. Deze agenda is lang geleden gepland. De Mexicaanse griep, zo’n 12 jaar geleden, was de uiteindelijk mislukte voorloper. Het werd bedacht door een groep superrijke, psychopathische en sociopathische mensen die tegelijkertijd mensen haten en vrezen, geen empathie hebben en worden gedreven door de wens om volledige controle te krijgen over ons allemaal, de mensen van de wereld. Ze gebruiken onze regeringen en de reguliere media, die ze beide letterlijk bezitten, om hun paniekpropaganda 24 uur per dag over te brengen.

Ten tweede. Het virus zelf kan veilig en effectief worden behandeld met vitamine C, D, zink etc. en ook met off-label gebruik van ivermectine, hydroxychloroquine etc. Maar al deze behandelingsmethoden, die geen alternatieve behandelingsmethoden zijn maar echte behandelingsmethoden, werden verboden door degenen die deze pandemie gebruiken om hun uiteindelijke doel te bereiken. Namelijk om iedereen de, zoals we in deze procedure zullen laten zien, niet alleen ineffectief maar ook zeer gevaarlijk, ja dodelijke experimentele injecties toe te dienen.

Ten derde. Dezelfde mensen die 12 jaar geleden van de Mexicaanse griep, die uiteindelijk een milde griep bleek te zijn, een pandemie maakten, door eerst de definitie van wat een pandemie is te veranderen en vervolgens paniek te creëren, creëerden deze coronapandemie. De Mexicaanse griep was hun eerste echte poging om een pandemie te creëren en net zoals een van de doelen toen was om onze aandacht af te leiden van de flagrant frauduleuze activiteiten van hun financiële industrie, beter gezegd een financiële maffia, die zichtbaar was geworden door de Lehman-crisis, is dit ook een van hun belangrijkste doelen van deze corona plandemie nu. Als we toen, tijdens de Lehman-crisis, beter hadden gekeken, in plaats van blindelings de beloften van onze regeringen te geloven dat de daders van die financiële misdaden aansprakelijk zullen worden gesteld, hadden we toen gezien dat ze onze staatskas al tientallen jaren plunderden. En we zouden hebben gezien dat onze regeringen niet langer onze regeringen zijn. In plaats daarvan zijn ze overgenomen door de tegenpartij, via hun belangrijkste platform, het World Economic Forum, dat al in 1992 was begonnen met het creëren van hun eigen wereldleiders via hun programma voor jonge wereldleiders. Twee van de eerste afgestudeerden zijn Angela Merkel en Bill Gates. We zouden toen al begrepen hebben wat we jullie nu zullen laten zien door middel van deze procedure. Deze financiële misdaden werden niet bestreden door onze politici omdat ze degenen die ze plegen helpen en medeplichtig zijn aan deze misdaden.

Ten vierde. Uiteindelijk zullen we jullie, de jury, laten zien dat het belangrijkste doel van de tegenpartij is om volledige controle over ons allemaal te krijgen. Dit houdt tevens in dat hun plunderingen worden afgerond door opzettelijk onze kleine en middelgrote bedrijven, detailhandelsbedrijven, hotels en restaurants te vernietigen, zodat platforms zoals Amazon het kunnen overnemen. En het gaat om populatiecontrole die in hun ogen zowel een enorme vermindering van de populatie vereist als het manipuleren van het DNA van de resterende populatie met behulp van bijvoorbeeld mRNA-experimentele injecties.

Maar het vereist volgens hen ook de opzettelijke vernietiging, door chaos, van de democratie van de rechtsstaat en van onze grondwetten, zodat we uiteindelijk zullen instemmen met het verliezen van onze nationale en culturele identiteiten en in plaats daarvan een wereldregering onder de VN accepteren. De VN die nu onder de volledige controle van hen en hun World Economic Forum staat. Verder een digitaal paspoort waardoor elke beweging wordt gecontroleerd en één digitale valuta die we slechts van één wereldbank kunnen ontvangen, die van hen natuurlijk.

Aan het einde van deze zaak, nadat u al het bewijsmateriaal hebt gehoord, zijn we ervan overtuigd dat u aanklachten zult aanbevelen tegen alle zes verdachten: Christian Drosten uit Duitsland, Anthony Fauci uit de Verenigde Staten, Tedros Adhanom Ghebreyesus van World Health Organization, Bill Gates, Blackrock en Pfizer.

Dames en heren, deze zaak gaat over een lang geplande agenda van een groep ultrarijke mensen en hun financiële maffia in de City of London en op Wall Street om een pseudo-pandemie te gebruiken als vermomming waarachter, terwijl onze aandacht uitgaat naar de pandemie, ze hun decennialange inspanningen willen voltooien om volledige controle over ons allemaal te krijgen.

Er zijn talloze platforms waarop deze groep heeft vergaderd en deze agenda heeft besproken maar de belangrijkste is die van het World Economic Forum dat in 1971werd opgericht door de toen 33-jarige Klaus Schwab. De leden zijn duizenden internationale bedrijven met een jaarlijkse omzet van minstens 5 miljard dollar, politici, mediavertegenwoordigers, wetenschappers en andere zogenaamde hooggeplaatste personen. Ze komen één keer per jaar bijeen in Davos maar er zijn ook andere van dergelijke bijeenkomsten. Bijvoorbeeld in China en sinds 1992 hebben ze hun eigen groep politieke leiders voor de wereld gecreëerd en aan ons gepresenteerd. Onder de eerste afgestudeerden, zoals ik eerder al zei, zijn Angela Merkel en Bill Gates in 1992. Anderen zijn Sebastian Kurz tot voor kort bondskanselier van Oostenrijk, Justin Trudeau premier van Canada, Jacinda Ardern premier van Nieuw-Zeeland, Emmanuel Macron president van Frankrijk en nog veel meer.

Deze groep, die nu de Davos-kliek wordt genoemd, is niet geheim. Het boek The Great Reset van Klaus Schwab is een van de belangrijkste bronnen voor deze informatie. Het boek promoot de verschuiving van alle activa van de wereld naar deze groep superrijke mensen, zodat in 2030 gewone mensen niets zullen bezitten en gelukkig zullen zijn zoals in het boek expliciet wordt gesteld, onder hun ene wereldregering met een digitale valuta die ons door hun ene wereldbank is gegeven. Ze promoten ook openlijk, in nauwe samenwerking met mensen zoals de vermeende beklaagde Bill Gates, de Rockefellers en anderen, de drastische vermindering van de wereldbevolking en de manipulatie van het DNA van de resterende bevolking helemaal tot in transhumanisme.

Hun belangrijkste doel is echter de gecontroleerde, door hen natuurlijk, implosie van het volledig geplunderde financiële systeem en gelijktijdig de introductie van een digitale valuta uitgegeven door een wereldbank, gecontroleerd door hen, en net zo belangrijk de introductie van een wereldregering onder de VN die in 2019 onder hun volledige controle is gekomen. Voor dat doel hebben ze al minstens sinds het voorjaar van 2001 concrete plannen gemaakt voor de huidige corona plandemie. Operation Dark Winter gevolgd door een vergelijkbare repetitie de lockstep-oefening door de Rockefeller Foundation in 2010 en ten slotte evenement 201 in oktober 2019 in New York, gesponsord door het Johns Hopkins Center for Health Security, de Rockefeller Foundation, het World Economic Forum en de Bill and Melinda Gates Foundation.

Leden van de jury, we zullen een aantal verschillende zeer gerenommeerde getuige deskundigen, uit alle lagen van de wetenschap, oproepen maar ook getuigen die zullen getuigen over de schade die ze hebben geleden als gevolg van het krijgen van de experimentele injecties in dit proces.

Na onze openingsverklaringen zullen we over een week beginnen met het bellen van een voormalige lid van het Amerikaanse leger James Bush die deelnam aan operatie Dark Winter in 2001, voormalige leden van de Britse inlichtingendiensten Brian Garrish en Alex Thompson en onderzoeksjournalisten Whitney Webb en Matthew Ehret. Voormalige medewerkers en adviseurs van de Wereldgezondheidsorganisatie dr. Silvia Behrendt en dr. Astrid Stuckelberger. Ze zullen ons de historische en geopolitieke achtergrond uitleggen van dat waar we mee worden geconfronteerd en ze zullen ons laten zien hoe deze agenda al minstens 20 jaar geleden is gepland en gestart is met operatie Dark Winter in 2001, en zo’n 10 jaar later gevolgd door het lockstep-scenario door de Rockefeller Foundation en eindigend met het generale repetitie-evenement 201 in oktober 2019.

Uiteindelijk zullen ze uitleggen hoe men, toen er geen gevallen waren die nodig waren om een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang uit te roepen, ze deze noodsituatie hebben gecreëerd door beklaagde Drosten het verhaal te laten verzinnen van asymptomatische infecties, die niet bestaan. En hoe de pcr-test, door massaal testen van perfect gezonde mensen, degenen die besmet zijn kan detecteren. Dat is een leugen zoals we zullen laten zien.

We gaan verder met de volgende groep getuigen: dr. Wolfgang Wodarg een ervaren longspecialist en voormalig lid van de Duitse Bondsdag en de Raad van Europa, die erin slaagde om de eerste poging tot een pandemie van de tegenpartij, de Mexicaanse griep van 12 jaar geleden, als een milde griep te ontmaskeren. Professor Ulrike Kämmerer bioloog van Wurzburg University, dr. Mike Yeadon voormalig vice-president van Pfizer, dr. Silvia Behrendt, dr. Astrid Stuckelberger, professor Dolores Cahill van Dublin University, professor Antonietta Gatti uit Italië, professor Bertholds uit Duitsland. Deze experts zullen ons uitleggen wat er achter het verhaal van de uitbraak op de markt in Wuhan zit. Ze zullen aantonen dat het virus niet gevaarlijker is dan de gewone griep. De pcr-test kan ons niets vertellen over infecties maar is de enige basis voor alle anti-coronamaatregelen, inclusief de ultieme maatregel de zogenaamde vaccins. En de zogenaamde vaccins zijn niet alleen ineffectief maar ook uiterst gevaarlijk. Ongeacht de natuurlijke of door de mens veroorzaakte oorsprong van het virus is ons immuunsysteem perfect in staat om met het virus om te gaan, zoals blijkt uit een infectiesterftecijfer van tussen 0,14 en 0,15 of zelfs minder procent.

Er was nergens oversterfte totdat de experimentele injecties begonnen. Begin 2020 waren er zelfs geen coronagevallen, maar ze hadden coronagevallen nodig om een noodsituatie van internationaal belang op het gebied van de volksgezondheid uit te roepen. Omdat dit de enige basis was waarop het mogelijk zou zijn, volgens hun eigen verzonnen regels waarmee alle regeringen van de lidstaten van de World Health Organization hadden ingestemd, om ongeteste nieuwe medicijnen, de experimentele injecties, op mensen te gebruiken.

Na een eerste mislukte poging om deze volksgezondheidsnoodtoestand van internationaal belang af te kondigen, omdat er geen gevallen waren, probeerden ze het eind januari 2020 opnieuw, nadat ze gevallen hadden gecreëerd met behulp van die nu beruchte Drosten pcr-test, en kondigden ze deze volksgezondheidsnoodtoestand van internationaal belang twee weken later af. We zullen van deze experts horen dat deze gevallen bijna allemaal vals-positieve testresultaten waren, niets anders.

De volgende groep experts zijn dr. Thomas Binder uit Zwitserland, dr. Bryan Ardis uit Texas, dr. Shankara Chetty uit Zuid-Afrika en dr. Wolfgang Wodarg uit Duitsland en John O’Looney begrafenisondernemer uit Engeland. Deze deskundigen zullen ons vertellen hoe we meteen vanaf het begin getuige waren van een opzettelijk, volledig zinloos verbod op normale effectieve en veilige methoden voor de behandeling van aandoeningen van de luchtwegen en in plaats daarvan kwam een mandaat van behandelingen die nu als ernstige medische wanpraktijken moeten worden beschouwd. John O’Looney zal uitleggen hoe hij eerst het verhaal van de tegenpartij, over een pandemie, geloofde en dat hij zelfs de BBC hielp bij het promoten van hun paniekpropaganda. Totdat hij zich realiseerde hoe, onder het mom van een pandemie, mensen opzettelijk werden gedood.

We bellen dan met de volgende groep experts, waaronder professor Alexandra Henrion Caude uit Frankrijk, dr. Mike Yeadon, professor Sucharit Bhakdi uit Duitsland, professor Luc Montagnier uit Frankrijk, dr. Vanessa Schmidt-Krüger uit Duitsland, dr. Robert Malone uitvinder van de mRNA-vaccintechniek uit de VS en professor Arne Burkhardt patholoog uit Duitsland. Ze zullen ons laten zien dat het virus geen oversterfte heeft veroorzaakt, het een overlevingskans heeft van 99,97 procent. Dat de vaccins nu mensen doden en sinds september oversterfte tot 40 procent veroorzaken als gevolg van een vergiftiging met het spike-eiwit en door het afsluiten van ons immuunsysteem. Dr. Mike Yeadon zal ons vertellen hoe een groep wetenschappers zelfs concreet bewijs heeft gevonden dat de makers van de vaccins experimenteren met dodelijke doseringen om te zien hoe de dodelijke bijwerkingen op zo’n manier kunnen worden gemanipuleerd dat de bevolking niet onmiddellijk zal begrijpen wat er gebeurt.

De volgende groep experts zal ons uitleggen hoe het zover heeft kunnen komen. Deze groep bestaat uit professor Mattias Desmet uit België, dr. Ariane Billeran uit Frankrijk, dr. Meredith Miller uit de VS, professor Harald Walach uit Duitsland en Stefan Cohen medewerker van het Duitse departement van Binnenlandse Zaken. Deze experts zullen ons laten zien hoe de tegenpartij, na het snel achter elkaar uitroepen van de volksgezondheidsnoodtoestand van internationaal belang, ons kennis liet maken met de lockdown, de onzinnige en gevaarlijke maskermandaten en de zeer schadelijke, zowel fysiek als psychologisch, sociale afstandsregel totdat ze bij hun uiteindelijke doel kwamen, de ineffectieve, gevaarlijke en zelfs dodelijke injecties. En ze zullen ons in detail uitleggen hoe onze instemming met dit alles werd bereikt. Het werd mede mogelijk gemaakt door een gigantische psychologische operatie waarvan we paniekboodschappen bleven ontvangen via de reguliere media en onze politici. Beide eigendom van de meedogenloze propagandamachine van de tegenpartij.

De volgende groep experts bestaat uit Leslie Manookian, een voormalige investeringsbankier uit de VS, Naomi Wolf journalist en auteur uit de VS, Ernst Wolff een Duitse econoom professor, Christian Krys een Duitse econoom, professor Holger Rekow een Duitse econoom en Markus Krohn een Duitse econoom. In dit deel van de procedure zullen deze experts ons in detail uitleggen over de opzettelijke vernietiging van onze economieën en hoe de tegenpartij werkt aan een gecontroleerde crash van het financiële systeem en om weg te komen met de misdaden die ze de afgelopen decennia al hebben gepleegd. Het plunderen van onze staatskas tot er niets meer is en het invoeren van één wereldbank en digitale valuta plus digitaal paspoort.

De laatste groep experts bestaat uit Matthew Ehret een onderzoeksjournalist uit Canada, Vera Sharav een overlevende van de Holocaust, Ilana Rachel Daniel uit Israël, rabbijn Smith uit New York, Patrick Wood een expert op het gebied van technocratie uit de VS, Avita Livni uit Israël. In dit laatste deel van het onderzoek zullen deze experts ons vertellen hoe een belangrijk deel van de wetenschapsagenda van de tegenpartij te maken heeft met populatiebeheersing of beter gezegd eugenetica. Na de Tweede Wereldoorlog had eugenetica een slechte naam, zei Julian Huxley die de Unesco oprichtte maar hij en een zeer grote groep mensen die het idee van eugenetica steunden, zouden binnenkort in staat zijn om door te gaan met hun inspanningen in deze richting die hij openlijk uitlegde. De parallellen tussen wat er toen, 80 jaar geleden gebeurde, en wat er nu gebeurt, zullen niet worden genegeerd. Vera Sharav zal ons hieraan herinneren. Nadat u al het bewijsmateriaal hebt gehoord, twijfelen we er niet aan dat u de aanklachten tegen al onze vermeende beklaagden voor misdaden tegen de menselijkheid zult aanbevelen, dank u.

 • Advocate Viviane Fischer:
 • Bedankt voor dit overzicht en ook voor het geven van een overzicht van de line-up van experts die we gaan horen. Ik wil nu even terug naar advocaat Ana Garner uit de VS om ons wat meer informatie te geven over de pcr-test.
 • Advocaat Reiner Fuellmich:
 • Ik denk dat je Dexter (Ryneveldt = advocaat) bent vergeten.
 • Advocate Viviane Fischer:
 • Dexter is een beetje laat, hij komt iets later binnen. Mevrouw Garner?
 • Advocate Ana Garner:
 • Ja, dank u wel. Bedankt. Om de enorme omvang van de planning te begrijpen die in deze criminele samenwerking op wereldschaal is gestoken, moeten we beginnen met de basis van de pandemie. Dat was een grote leugen. Het was een leugen van de regeringen van de wereld om bijna in koor een wereldwijde pandemie uit te roepen, een woord zoals zoveel anderen in het officiële verhaal, waarvan de definitie werd gewijzigd om de doelen van de agenda te bereiken. Waar ik het specifiek over wilde hebben is de grote leugen die gebaseerd is op de pcr-test. Het testen. Dit is geen pandemic maar een casedemic.

De informatie die we hebben gekregen van de CDC en de FDA over de pcr-test is aantoonbaar onjuist en we zullen bewijs overleggen dat dit bewijst. De methode is in feite helemaal geen test, geen diagnostische test, maar een genetische productietechnologie die op zoek gaat naar specifieke codefragmenten en deze versterkt door elke cyclus te verdubbelen. De uitvinder Kary Mullis, die een Nobelprijs won voor het proces dat hij uitvond, verklaarde dat dit nooit bedoeld was als een geldig diagnostisch hulpmiddel en het is bekend bij iedereen die het gebruikt dat het geen actieve infectie kan detecteren. Drosten, één van de verdachten wist dit.

Hij wist dat de test onnodig was en dat de test vals was. Deze test is echter gebruikt om wereldwijde paniek en gehoorzaamheid te creëren. De CDC heeft zelfs toegegeven dat hun eigen, onlangs ingetrokken test, was gebaseerd op gekunstelde monsters. Vervolgens adviseerde de WHO schromelijk buitensporige cyclusdrempels, dat is het aantal amplificaties dat een kleine hoeveelheid genetisch materiaal ondergaat om te bepalen of er iets aanwezig is, dat ver boven de industrienormen ligt. Ze maken elke test zinloos met vals positieve resultaten met percentages die de 100 procent benaderen. Er is zelfs onderzocht dat de vals-positieve percentages van deze pcr-test eigenlijk dichter bij 97 procent liggen. Dit betekent dat drie procent van de bevolking die positief test misschien ergens ziek van is, maar we weten niet waar ze ziek van zijn omdat de test dat niet bepaalt. Deze hele test is wereldwijd misbruikt om het bestaan van een pandemie op frauduleuze wijze te rechtvaardigen en om ten onrechte opgeblazen gevallen en sterftecijfers te bepalen.

We zullen met duidelijk en overtuigend bewijs aantonen dat de beklaagden deelnamen aan deze wereldwijde leugen en een wijd geografisch verspreide ziekte met overlevingskansen gelijk aan een seizoen-griep een pandemie noemden, welke valse wereldwijde verklaringen van noodsituaties voor de volksgezondheid mogelijk maakt en dankzij deze noodsituatie die nu bijna twee jaar gaande is, verplichtten regeringen draconische beperkingen en scheiding en isolatie van kwetsbare bevolkingsgroepen zoals ouderen en de kinderen en ook het instellen van vaccinmandaten over de hele wereld.

Wat we weten dat er daarna zal gebeuren, zijn vaccinpaspoorten die onze planeet nog verder zullen afsluiten, evenals quarantainekampen overal. Ons vertrouwen is beschaamd door de corruptie in het systeem en we zullen u voorzien van verifieerbare reeksen feiten dat we allemaal ernstig zijn misleid om een grote leugen te geloven en uiteindelijk doelwit zijn, in de woorden van een van de beschuldigden Bill Gates: om elke man, vrouw en kind op de planeet te vaccineren met experimentele gen-veranderende vaccin. Deze pcr-tests zijn gebruikt om het aantal gevallen en sterfgevallen te verhogen.

Laten we eens kijken naar de definitie van een zaak. Historisch gezien was iemand niet ziek bij afwezigheid van symptomen en uitsluitend een positieve testuitslag. Door het wereldwijd testen van gezonde mensen hebben ze het aantal gevallen op grove wijze opgeblazen en dit wordt de hele tijd herhaald door de reguliere media, door het ministerie in de Verenigde Staten en misschien in andere landen, en is gebruikt om paniek en naleving onder de hele wereld aan te wakkeren.

Het belangrijkste bezwaar waarom pcr-testen alleen moeten worden uitgevoerd op symptomatische patiënten en waarom een positieve test moet tellen als slechts één factor van een diagnose. U kunt niemand diagnosticeren in afwezigheid van klinische symptomen en bij afwezigheid van medische diagnose. Dus wat we hebben is het testen van gezonde mensen in grote aantallen die voorspelbaar resulteren in ten onrechte opgeblazen cijfers en paniek.

De CDC en de FDA hebben dit potentieel erkend, net als de daders van deze misdaden die we zullen presenteren. Het bewijs zal aantonen dat Drosten, die beweert de test voor covid-19 te hebben uitgevonden, zich bewust was van de beperkingen en de valsheid ervan. De test was niet specifiek voor een virus of bacterie bedoeld, daarom is het nutteloos om te bepalen wat zelfs symptomen zou kunnen veroorzaken. Waar de test goed voor is, is het veroorzaken van wereldwijde paniek. Zelfs sterfgevallen, een ander vals opgeblazen aantal, moet worden onderzocht in het licht van deze valse pcr-tests.

Een overlijden met een positieve pcr-test wordt beschouwd als een overlijden aan covid. Of je nu bent opgenomen in het ziekenhuis vanwege een auto-ongeluk, een hartaanval of zelfs de geboorte van een kind. Als u positief testte en vervolgens binnen 28 dagen of zo na uw test overleed, wordt uw overlijden toegeschreven aan covid-19. Zelfs onze CDC gaf later in de pandemie toe dat 95 procent van de sterfgevallen toegeschreven aan covid van andere oorzaken was. Het was gewoon gebaseerd op een valse test. De fabrikanten wisten dit allemaal, evenals de ‘uitvinder’ van de covid-19-test Drosten.

We hebben nu een deel van een angstboodschap die heeft geleid tot geïnstitutionaliseerde discriminatie van mensen die er voor kiezen om zich niet te laten vaccineren en om zich niet te laten testen. Dit is moreel verwerpelijk volgens elke humane standaard. Als gevolg van deze valse tests hebben we enorme catastrofale schade die is toegebracht aan de bevolking van de wereld. Er zijn wetenschappers en artsen die zullen getuigen over de enorme catastrofale schade die hierdoor is aangericht.

Het juridische bewijs van intentie en kennis zit in de verschillende FDA-documenten en gerelateerde materialen, maar ze zijn ontworpen om zelfs advocaten die deze documenten lezen en doornemen te verwarren. Zoals je hier misschien begint te zien, vallen de pijlers van het officiële covid verhaal en het media covid-verhaal, die één en hetzelfde zijn, als dominostenen wanneer het bewijs wordt getoond. Er is onweerlegbaar bewijs van fraude en veelsoortige malversaties in het hele covid-regime.

Als je de moed en intellectuele eerlijkheid hebt om het te bekijken en te bestuderen en het eerlijk te overwegen, doe het dan alsjeblieft. Het kan schokkend zijn voor sommigen, ongelooflijk voor anderen, maar ik verzeker je dat dit bewijs echt en verontrustend is. Een van de dingen is dat het systeem moet doen alsof vaccins het enige antwoord zijn op deze opgeblazen aantallen coronagevallen en sterfgevallen. Dat hebben ze gedaan en ze toegestaan voor noodgebruik. Bedankt voor het luisteren.

 • Advocate Viviane Fisher:
 • Dank u mevrouw Garner voor deze aanvullende woorden. Ik wil mij nu wenden tot Dipali Ojha uit India. Hoor je ons?
 • Advocate Dipali Ojha:
 • Ja dank je wel. Goedemiddag allemaal. Ik ben pleitbezorger Dipali Ojha uit India. Het is een grote eer voor mij om mijn openingsverklaring te presenteren aan de grand jury van de volksrechtbank van de publieke opinie. Ik dank rechter Rui Fonseca en al mijn geleerde collega’s voor hun doordachte en inzichtelijke presentaties.

In maart van 2020 werden de meesten van ons overrompeld toen de regeringen wereldwijd het begin van een pandemie onderschreven die zogenaamd was gecreëerd door een nieuw sarskov-2-virus dat mogelijk afkomstig was uit Wuhan, China. Bij het uitroepen van de pandemie waren er een reeks aankondigingen van maatregelen die echt ongekend en ongehoord waren voor de meesten van ons. Zoals het sluiten van internationale grenzen, het volledig stopzetten van internationale vluchtdiensten, het verplicht gebruik van mondkapjes, het naleven van sociale afstand en de dodelijkere maatregelen zoals lockdowns.

In India kwamen de spoorwegdiensten voor het eerst in hun geschiedenis van 167 jaar tot stilstand. Elk land keurde snel soortgelijke maatregelen goed die zogenaamd de verspreiding van infecties moesten voorkomen en beheersen. In die heersende staat van chaos, paniek, shock, onzekerheid en angst vertrouwden de meesten van ons op de reguliere media als een bron van authentieke informatie over dit virus en de daaruit voortvloeiende ravage die het op ons mensen aanrichtte.

Een van de prominente aspecten van communicatie die voortdurend werd ontvangen van wereldwijde regeringen en gezondheidsautoriteiten was dat er geen bekende remedie is voor dit sarskov-2-virus. In verschillende landen werden patiënten die ziek waren geweigerd in ziekenhuizen en werden ze naar huis gestuurd met de mededeling dat er geen remedie is voor deze ziekte. Tijdens deze fase waren er eerlijke artsen en eerstelijnsartsen die patiënten behandelden met gebruikelijke geneesmiddelen, wat zeker geen nieuw fenomeen is met de allopathische stroom van medicijnen en sommige artsen bedachten hun eigen protocollen voor behandelingen op basis van hun enorme en rijke klinische ervaring.

Terwijl de artsen hun plechtige taken uitvoerden om het leven van hun patiënten op de best mogelijke manier te redden, met behulp van de gebruikelijke geneesmiddelen met bewezen veiligheidsprofielen in combinatie met supplementen zoals zink, vitamine C vitamine D enz. waren we getuige van een fel verzet van dezelfde gezondheidsautoriteiten die aan het roer stonden bij het ontwerpen van de aanpak van de pandemie.

De agitatie die deze mensen aan het roer kregen, viel op door het feit dat ze alle informatie die onthulden hoe reguliere behandelingen effectief waren en dat er ook alternatieve therapieën bestonden om covid-19-patiënten te behandelen, werden afgewezen. Nu zou elke persoon met een normale intelligentie dit onredelijk hebben gevonden in de zin dat het redden van levens duidelijk het eerste en belangrijkste doel zou zijn en vooral wanneer de artsen op basis van hun klinische expertise beweerden dat ze in staat waren om patiënten te genezen door middel van reguliere behandelingsmedicijnen.

Ik zal hier even uitweiden om iets met u te delen vanuit het perspectief van mijn land India. In India hebben we een rijke traditie van alternatieve systemen van geneesmiddelen zoals ayurveda, siddha yunani en andere systemen van genezing zoals natuurgeneeskunde en homeopathie. In feite is er een speciale ministerie onder de regering van India met de naam Ayush, een acroniem voor ayurveda, yoga en natuurgeneeskunde, yunani siddha en homeopathie. De erkende artsen die zijn opgeleid om deze alternatieve systemen van geneesmiddelen te beoefenen, hebben met succes covid-19-patiënten behandeld.

Na de uitrol van de experimentele vaccins, we moeten het geen vaccins noemen, in feite zijn dit injecties, dat zou een passender beschrijving zijn. Nu, na de uitrol van deze experimentele injecties lijkt het blokkeren van elke discussie over alternatieve behandelingen meer uitgesproken te zijn geworden, waaronder ontslag van artsen die pleitten voor reguliere behandelingen bij covid of degenen die verkondigden dat reguliere behandelingen inderdaad veilig en effectief waren.

Sommige artsen hebben zelfs te maken gehad met disciplinaire maatregelen van hun medische afdelingen. Sommigen werden publiekelijk belachelijk gemaakt en werden geconfronteerd met de dreiging van annulering of opschorting van hun medische licenties. Zo’n zure reactie van de gezondheidsautoriteiten, overheden en medische raden was een rode vlag dat er ergens iets mis was en niet klopte. Het is de moeite waard om op te merken dat de meeste personen die de covid-19- maatregelen van het land wereldwijd dicteerden, niet eens de covid-19-patiënten behandelden, maar ze besteedden geen aandacht aan de eerlijke artsen die patiënten ter plaatse daadwerkelijk behandelden met reguliere behandelingen.

Zoals mijn geleerde collega er al op heeft gewezen was de mogelijke reden voor het blokkeren van informatie over reguliere behandeling, effectiviteit van reguliere behandelingen, de autorisatie voor noodgebruik. Dat wordt alleen toegekend als er geen medicijn is dat adequaat, goedgekeurd en beschikbaar is voor behandeling. De claim dat er geen remedie is voor covid-19 maakte het voor de vaccinfabrikanten mogelijk om EUA (Emergency Use Authorization) aan te vragen.

Daarnaast is er immuniteit die de farmaceutische bedrijven genieten terwijl EUA aan hen wordt toegekend. Ik wil hier op dit moment informeren dat er in India geen specifieke bepalingen zijn zoals die welke door de Amerikaanse FDA zijn vastgesteld rond het verlenen van toestemming voor noodgebruik en daarom maakten tot voor kort alternatieve behandelingen of geneesmiddelen voor reguliere behandeling deel uit van het nationale covid-managementprotocol van India. Ivermectine en hydroxychloroquine waren tot eind september 2021 opgenomen in ons landelijk protocol.

In feite stegen staten als Uttar Pradesh en Goa in India wereldwijd naar bekendheid voor de succesvolle demonstratie van het gebruik van ivermectine bij het beheersen van de verspreiding van covid-19 en bij het snel genezen van de patiënten. Deze succesverhalen zijn echter opzettelijk ondermijnd en onderdrukt door al die gecompromitteerde personen en mediaplatforms die zwaar hebben geïnvesteerd in vaccinbedrijven of die er op de een of andere manier belang bij hebben om het succes van deze regulier behandelingsmedicijnen niet aan alle mensen bekend te maken.

De opvallende afwezigheid van enig wetenschappelijk debat over de effectiviteit van reguliere behandelingen in combinatie met het gemompel van stemmen die proberen het woord te verspreiden over de effectiviteit van reguliere geneesmiddelen, is een duidelijk teken dat de regeringen en gezondheidsautoriteiten wereldwijd het vaccin als de enige oplossing pushen voor het genezen van covid-19.

Een ander aspect dat specifiek is voor India, is dat er geen immuniteit is voor vaccinfabrikanten in India. Dit is bevestigd op een beëdigde verklaring, ingediend door een regering van India in onze hoogste rechtbank, in het Hooggerechtshof van India. Onlangs hebben we een vader die zijn dochter verloor aan de eerste dosis van deze experimentele vaccins geholpen bij het indienen van een verzoekschrift bij het hooggerechtshof van Bombay. Hij heeft een schadevergoeding geëist van ongeveer 1,3 miljard US dollar voor het verlies van het leven van zijn dochter. Dat was de tweede persoon die we hebben bijgestaan bij het indienen van een zaak. De eerste zaak was eind november 2021 ingediend. Het was ingediend door een moeder die haar jonge zoon verloor aan de eerste dosis van deze experimentele vaccins.

In dit geval werd de zieke zoon gedwongen om het experimentele vaccin te nemen om toegang te krijgen tot het openbaar vervoer dat alleen gevaccineerde mensen toestond om te reizen vanwege het administratieve bevel dat door de overheidsfunctionaris werd aangenomen. Naast een geldelijke compensatie voor het verlies van het leven van haar zoon door deze experimentele injecties, heeft deze moeder ook gevraagd om een onderzoek door een vooraanstaand onderzoeksbureau in India naar de rol van alle personen die betrokken zijn bij deze keten van gebeurtenissen. Van de fabrikanten van deze vaccins die verantwoordelijk zijn voor de covid-19 bestrijding hier in India en al diegenen die beweerden dat deze coronavaccins 100% veilig en effectief zijn.

We verwachten dat er in de nabije toekomst verschillende zaken in het hele land zullen worden ingediend door slachtoffers van deze medische experimenten. Nu zou het ongepast zijn om deze producten vaccins te noemen, omdat van vaccins wordt verwacht dat ze immuniteit bieden tegen een ziekte. Terwijl ons was beloofd dat coronavaccins ons zouden beschermen tegen een zogenaamd dodelijk virus, zijn we vandaag getuige van het feit dat deze coronavaccins het oplopen van de ziekte niet voorkomen noch de overdracht stoppen. Daarnaast hebben vaccins aangetoond ernstige bijwerkingen te hebben, waaronder sterfgevallen. Er is dus geen manier waarop men experimentele medische producten kan rechtvaardigen die de infectie noch de overdracht stoppen. Ook de gevaccineerden zijn verplicht om bij een lockdown de coronamaatregelen te volgen. Ze moeten ook binnenblijven en mondkapjes dragen en zich ook aan de sociale afstanden houden.

Nu is er nog een ander alarmerend aspect van de manier waarop deze experimentele injecties worden toegediend aan de wereldbevolking dat ik onder uw aandacht wil brengen en dat gaat over geïnformeerde toestemming. Over de manier waarop de gevestigde wetten en regels rond geïnformeerde toestemming openlijk zijn geschonden, in de rechtszaken die we hier in India hebben aangespannen, naast de gerechtelijke precedenten die specifiek zijn voor India, door onze rechtbanken, hoge rechtbanken en het Hooggerechtshof. We hebben ook aangehaald hoe de bepalingen van de Universele Verklaring inzake bio-ethiek en mensenrechten uit 2005, dat mandaat voor het geven van gedetailleerde informatie aan het publiek voor het verkrijgen van hun geïnformeerde toestemming voor dergelijke medische experimenten, al deze bepalingen zijn gestrand.

Zo staat in artikel 3 van de Universele Verklaring inzake bio-ethiek en mensenrechten dat de mensenrechten en fundamentele vrijheden volledig moeten worden geëerbiedigd en dat de belangen en het welzijn van het individu voorrang moeten hebben boven het belang van de wetenschap en de samenleving. Ook artikel 6 van dezelfde verklaring bepaalt dat elke preventieve diagnostische en therapeutische medische interventie alleen mag worden uitgevoerd met de voorafgaande vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene op basis van adequate informatie. De toestemming moet in voorkomend geval tot uitdrukking worden gebracht en kan door de betrokkene te allen tijde en om welke reden dan ook zonder nadeel en vooroordeel worden ingetrokken.

Er is ook een ander historisch arrest dat we hebben aangehaald in een procedure die we hebben aangespannen, namelijk het vonnis van het Britse hooggerechtshof in de zaak van Maria versus Health Board, welke van 2015 is. Nu we de cruciale punten bespreken rond het ontbreken van geïnformeerde toestemming en schending van verschillende internationale codes en overeenkomsten in dit proces over de overhaaste uitrol van deze experimentele vaccins.

De tegenpartij loopt meestal hard van stapel om gebruik van dergelijke experimentele producten te rechtvaardigen door te redeneren dat de voordelen opwegen tegen de riscio’s. Onze getuige deskundigen zullen bewijzen presenteren die aantonen hoe groot de schade is die deze experimentele producten de bevolking hebben toegebracht. De ernstige nadelige effecten van deze prikken, waaronder sterfgevallen. Het gebrek aan transparantie rond de gegevens van de klinische proeven. De onderrapportage van sterfgevallen veroorzaakt door deze prikken. Onze experts zullen de redenering die gewoonlijk wordt gebruikt om deze experimentele prikken te pushen, namelijk dat de voordelen van deze experimentele injecties opwegen tegen de risico’s, grondig vernietigen.

Ik wil ter afsluiting de aandacht van de jury vestigen op het volgende. De reden waarom autoriteiten verklaren dat er geen remedie is voor covid-19, is tot op heden niet duidelijk. Omdat er geen wetenschappelijk debat of discussie is geweest tussen mensen die verantwoordelijk zijn voor de covid-19 aanpak en de artsen die beweren bewezen en gedocumenteerde succesverhalen te hebben met effectieve, reguliere behandelingen.

Ten tweede is er geen initiatief geweest, geen poging om klinische proeven uit te voeren naar de effectiviteit van reguliere geneesmiddelen door de mensen die verantwoordelijk zijn voor het officiële covid beleid. Er is een algemene ontkenning geweest met betrekking tot de natuurlijke immuniteit of de immuniteit die is ontwikkeld na een natuurlijke infectie, ondanks het feit dat er verschillende studies met dit effect zijn gepubliceerd.

Er is vanuit big tech een opzettelijke censuur van iedereen die ervoor kiest om alleen maar te praten over hoe er alternatieve behandelingen bestaan en dat deze veiliger zijn dan de experimentele injecties. Ten slotte wordt het feit dat herbestemmingsgeneesmiddelen met uitgebreide gegevens over het veiligheidsprofiel worden genegeerd en een experimentele medische injectie wordt haastig uitgerold, aangeprezen als veilig en effectief. We weten dat er geen transparantie is rond de gegevens over klinische onderzoeken die zijn uitgevoerd, gezien het aantal bijwerkingen dat dagelijks wereldwijd wordt gemeld.

Deze experimentele producten zijn allesbehalve veilig. Onze getuige deskundige zullen elk van deze aspecten in detail behandelen in de komende hoorzittingen en ik ben er zeer zeker van dat na het doornemen van de bewijzen die zijn vastgelegd, de grand jury volledig zal zijn uitgerust voor het beoordelen van de rol en medeplichtigheid van elke persoon, elke entiteit, elke organisatie die betrokken is bij het plegen van deze gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid. Bedankt voor het luisteren.

 • Advocate Viviane Fischer:
 • Heel hartelijk bedankt. Ik hoor dat Dexter Ryneveldt uit Zuid-Afrika bij ons is. Advocaat Ryneveldt kunt u ons horen? Fantastisch. U heeft het woord.
 • Advocaat Dexter Ryneveldt:
 • Dank je wel, mijn oprechte excuses. Ik ben Dexter Ryneveldt, een advocaat uit Zuid-Afrika. Het is een grote eer en waardering dat ik u, leden van deze jury, een verklaring van de openingsverklaring van de rechtbank van de publieke opinie presenteer. Eerst en vooral wil ik Laramie Malloy, Yvonne Katzanda, Tabora Moniecki en Walter Mashilo en alle dappere covid-19-vaccin slachtoffers wereldwijd bedanken voor hun vriendelijke hulp en deelname. Ik ga beginnen met wat Thomas Pain 200 jaar geleden zei en het wordt eigenlijk heel welsprekend gezegd: 

De grootste tirannieën worden altijd gepleegd in naam van de edelste doelen.

Deze verklaring is vandaag de dag nog relevanter dan 200 jaar geleden en zal nog jaren en eeuwen relevant blijven. De vraag die aan u wordt gesteld, eervolle leden van de jury: wat is de nobelste zaak dat nog steeds wordt uitgebuit sinds het begin van deze covid-19 pandemie.

Dit is niets anders dan de allesomvattende cursus gezond lichaam, gezonde geest, komt neer op humanoïde. We kunnen het er allemaal over eens zijn dat de nobelste zaak dat is wat in het belang is van de menselijke gezondheid en hoe deze kwestie onze familie en vrienden beïnvloedt, evenals ons vermogen om een inkomen te genereren.

Het gepresenteerde bewijsmateriaal zal precies laten zien hoe de beklaagden deze nobelste zaak, de menselijke gezondheid, hebben georkestreerd en gemanipuleerd om de agenda van totale controle en dominantie op een onvermoede bevolking te bevorderen en hoe ze serieuze aanvallen deden op de populistische constitutionele en onvervreemdbare rechten en vrijheid. Vanaf het begin van deze pandemie, dames en heren leden van de jury, hebben de beklaagden aanzienlijke inspanningen geleverd en financieel geïnvesteerd in public relations, in feite in hun public relations-campagnes met de hulp van de reguliere coöperatieve media.

Ze kapitaliseren deze bezorgdheid over de menselijke gezondheid voor hun financiële voordelen en aspiraties van totale dominantie en controle. In hun voordeel gebruiken ze de slogan ‘follow the science’. Dit is een slogan waar we allemaal zo bekend mee zijn. Als ze onderbouwen zeggen ze altijd: laten we de wetenschap volgen. Dit is wat de wetenschap zegt om hun volksgezondheidsbeleid voor het zogenaamde algemeen welzijn wereldwijd te rechtvaardigen en te legitimeren. Bij het aanpakken van de bezorgdheid over de menselijke gezondheid met betrekking tot covid-19 moeten de volgende relevante vragen worden gesteld, dames en heren.

De eerste vraag, wat is de ware aard van het sarskov-2-virus? Is het echt nieuw? En zo ja, in hoeverre kunnen we zeggen dat het nieuw is? Het korte antwoord daarop is: nee, het is niet nieuw. Het bewijs van de medische en wetenschappelijke experts zal zonder enige twijfel aantonen dat we niet te maken hebben met een nieuw virus. In feite, dames en heren, leden van deze jury, kan het sarskov-2-virus in veel opzichten worden beschouwd als een seizoen-griep waarbij de samenstelling ervan sterk vergelijkbaar is met het sarskov-1-virus.

De tweede vraag die we moeten stellen: zijn er geschikte en levensvatbare medische behandelingen om de ziekte covid-19 te bestrijden? Zonder al te veel in detail te treden, heeft mijn geleerde vriendin, advocaat Dipali Ojha duidelijk aangegeven dat er inderdaad alternatieve behandelingen zijn en niet alleen dat er alternatieve behandelingen zijn, maar dat er succesvolle alternatieve behandelingen zijn en dit is het bewijs dat zeker aan ieder van jullie zal worden gepresenteerd.

De derde en laatste vraag die we moeten stellen met betrekking tot deze gezondheidszorg is: wat is de overlevingskans van de ziekte covid-19? Bewijs zal eens te meer aantonen dat de overlevingskansvoorspelling en het begin van de pandemie niets meer was dan een geautomatiseerde statistische voorspelling die werd gebruikt om angst in te boezemen en ik geloof dat we allemaal ook heel goed bekend zijn met die angst die in ieder van ons is geïnstalleerd. Maar in werkelijkheid is de overlevingskans 99,5 procent. Sommige experts zullen ook aantonen dat de overlevingskans zelfs kan oplopen tot 99,97 procent. Het huidige realistische sterftecijfer komt niet eens in de buurt van de geprojecteerde geautomatiseerde statistische voorspellingen. In feite heeft de seizoen-griep een hogere sterftecijfer dan covid-19. Alleen al deze verklaring, dames en heren, moet ons nu in een situatie brengen waarin we moeten nadenken en ons afvragen: was het dat allemaal waard? Waren al die lockdowns, de handhygiëne, de sociale afstand, was het dat echt allemaal waard?

De drie vragen die ik zojuist aan jullie juryleden heb gesteld, brengen ons bij de VS, de Nationale Bibliotheek voor Geneeskunde van de Verenigde Staten. Dit was een workshop die werd gegeven. Ik ga een citaat uit deze workshop halen en je kunt ernaar zoeken op het internet. En het is een snelle medische maatregel op infectieziekten die duurzame mogelijkheden mogelijk maken door middel van voortdurende samenwerking tussen de publieke en private sector, waarin dr. Peter Daszak aan dr. Anthony Fauci schreef:

Totdat een infectieziektecrisis zeer reëel aanwezig is en op een nooddrempel wordt het vaak grotendeels genegeerd. We moeten het publieke begrip van de noodzaak van medische maatregelen zoals het coronavirusvaccin vergroten. Een belangrijke drijfveer zijn de media en de economie zullen de hype volgen. We moeten die hype in ons voordeel gebruiken. Om tot de echte problemen te komen, zullen beleggers reageren wanneer ze winst zien aan het einde van de slotkoers van het proces.

Dit citaat op zich, dames en heren, is belastend. Het is ondubbelzinnig. Het zet het plan achter de pandemie uiteen. En met een druk op de knop kunt u op het internet zelf zoeken wie de financiële begunstigden zijn van deze pandemie. Zonder enige twijfel zijn het de investeerders, het zijn de aandeelhouders van de vaccinbedrijven tot ontsteltenis van de bevolking, de gemiddelde persoon, de gemiddelde mens. De uiteindelijke bedoeling is om kleine en middelgrote bedrijven uit te roeien. De enige bedrijven die momenteel financieel floreren, zijn de farmaceutische bedrijven en de grote Tech conglomeraten.

We zien ook de directe impact die het had op eenmanszaken en op middelgrote bedrijven. Wat de verklaringen die u zullen worden voorgelegd duidelijk zullen aangeven is, waarom burgers hebben deelgenomen aan deze wereldwijde medische experimenten met vaccins. Er is een beroep gedaan op het geloof dat mensen hadden in vaccinaties. Je zult het van de vaccinatieslachtoffers zelf horen waarom ze er vol vertrouwen aan deelnamen. Waarom ze deelnamen aan dit medisch experiment, is dat ze dachten dat het in hun gezondheidsbelang en uiteindelijk in hun financieel belang zou zijn. Dit gezegd hebbende, zien we dat er een direct verband is. Ik moest het doen vanwege mijn gezondheid en als ik het niet doe, ga ik financieel verliezen. Ik zal geen inkomen kunnen verdienen. Vandaar dat ik het financiële belang aanhaal.

Als ze niet deelnemen aan de experimentele vaccins, dreigen ze hun financiële inkomstencapaciteit te verliezen. Dit is op zijn zachtst gezegd niets minder dan dwang en chantage. Dames en heren, dit is wat wij noemen: ‘carrot and stick’ (= beloning en straf) benadering. Het gepresenteerde bewijsmateriaal zal de juiste ethische medische, experimentele processen en protocollen ophelderen die altijd moeten worden nageleefd bij het uitvoeren van medische experimenten. Medische experimenten moeten voldoen aan de hoogste normen van medische ethiek wordt gezegd in de verklaring van Helsinki, de Neurenberg-code, evenals in elk van de respectieve landen gecodificeerde wettelijke voorschriften.

Het bewijs zal aantonen dat zonder enige twijfel de verklaring van Helsinki, de Neurenberg-code en de gedragscodes voor medische experimenten in elk land zijn geschonden. In feite wordt het nog steeds geschonden met dit handhaven van een verplicht vaccinmandaat. Het wordt over de hele wereld opgedrongen. En dit is allemaal gedaan met de slogan ‘follow the science’. Het bewijs zal aantonen dat als het gaat om sarskov-2, als het gaat om covid-19, dat het kan worden vergeleken met een gewone griep.

Geachte leden van de jury, de mRNA-uitvinder dr. Robert Malone verklaarde op meerdere alternatieve mediaplatforms waarom de covid-19 mRNA experimenten gevaarlijk zijn. En fraude met mogelijk ernstige gevolgen op de lange termijn. We hebben het over myocarditis pericarditis en het bewijs zal dat duidelijk aangeven. Ook zal een breed overzicht worden gegeven van de medische en wetenschappelijke laboratoriumtests die in het verleden zijn uitgevoerd op de mRNA-medische technologie en ook vandaag nog. En waarom het niet verstandig is om de mRNA-vaccins wereldwijd in te zetten bij een onvermoede bevolking. Het bewijs zal worden bevestigd door farmacologen, toxicologen, immunologen virologen, eerste urologen en biochemici. Een opmaat van het bewijs dat zal worden gepresenteerd door professor Bhakdi, professor Palmer en of dr. Wodarg. En ik citeer:

Over het algemeen is het duidelijk dat de nieuwe methode om genetisch materiaal in menselijke cellen in te brengen via adenovirussen of adeno-geassocieerde virussen, fraude is met gevaarlijke bijwerkingen waarvan de oorzaken nog niet helemaal duidelijk zijn, terwijl een dergelijk risico aanvaardbaar zou kunnen zijn in anders ongeneeslijke omstandigheden zoals spinale musculaire atrofie, het is absoluut onverantwoord om ze op te leggen aan gezonde mensen die weinig of geen risico lopen op een ernstige covid-19 infectie.

Leden van de jury, om de volledige omvang van het plan achter deze pandemie in zijn geheel te begrijpen, moeten we ons concentreren op in hoeverre de beklaagden de lockstep-aanpak hebben uitgevoerd of de wetenschap volgen. We hoeven niet te ver te gaan om het draaiboek te begrijpen, we kunnen gewoon kijken naar hoe ze epidemiologische medische en wetenschappelijke definities hebben aangepast om hun mantra te rechtvaardigen of de wetenschap te volgen.

Met nadere introspectie moeten we onderzoeken hoe ze aangepaste medische en wetenschappelijke definities hebben veranderd en de definities waar we het over hebben zijn pandemie, endemisch, vaccins, groeps-immuniteit en natuurlijke immuniteit. Medisch en wetenschappelijk bewijs zal aantonen hoe deze definities zijn aangepast aan het opzettelijke strafbare feit van de verdachte, misdaden tegen de menselijkheid. De aanpassingen van een belangrijke epidemiologische medische en wetenschappelijke definities zijn crimineel, d.w.z. ze volgen het wetenschappelijke verhaal dat niet synchroon loopt met gevestigde epidemiologische normen en praktijken. Het bewijsmateriaal zal duidelijk de discrepanties illustreren tussen hun volg het wetenschappelijke verhaal en de feitelijke gevestigde objectieve medische en wetenschappelijke informatie en gegevens.

Geachte leden van de jury. Hierbij vestig ik uw aandacht op een citaat van Booker T. Washington:

Een leugen wordt geen waarheid, fout wordt niet goed en kwaad wordt niet goed alleen omdat het door een meerderheid wordt geaccepteerd.

Zelfs als de meerderheid omwille van het argument de verdraaide medische en wetenschappelijke definities accepteert, kan het niet als correct en of waarheidsgetrouw worden gezien. Een loutere verandering van medische en wetenschappelijke definities zonder duidelijke ondubbelzinnige medische en wetenschappelijke onderbouwingen kan geen veranderingen bij de patiënten rechtvaardigen en kan dus niet als waarheid worden gezien.

Het maakt niet uit hoe vaak de beklaagden en of eventuele collaborateurs een leugen in deze zaak herhalen, we verwijzen naar de media, het kan geen waarheid worden. Een van de vragen die het meest in de hoofden van de volkse geachte juryleden opkomt, is hoe het komt dat de beklaagden zoveel vooruitgang hebben kunnen boeken in de uitrol van de geplande pandemie en de vaccins. Waarom viel een aanzienlijk deel van de bevolking in die mate voor het pandemieverhaal van de beklaagden. In die mate dat ze zich aandienden om te worden gevaccineerd met een experimenteel mRNA covid-19-vaccin.

Om dit te beantwoorden moeten we kijken naar het volgende concept: astroturfing. En ik ga de definitie van astroturfing uit de Merriam-Webster definitie lezen en het luidt als volgt: “georganiseerde activiteit die bedoeld is om een valse indruk te wekken van een wijdverspreide spontaan opkomende burgerbeweging ter ondersteuning van of in verzet tegen iets als een politiek beleid, maar die in werkelijkheid wordt geïnitieerd en gecontroleerd door een verborgen groep organisaties zoals corporaties.”

Er zal bewijs worden getoond hoe de beklaagden en de mede-samenzweerders burgersteun optrommelen en hoe ze de reguliere bedrijfsmedia hebben ingezet om de agenda van moord met voorbedachten rade door te drukken door een deel van de bevolking ervan te overtuigen de experimentele covid-19-gentherapievaccins vrijwillig te accepteren. Aangetoond zal worden dat door een psychologische toestand van grootschalige massavorming de menselijke mentale gelijkheid werd bedwelmd met als een direct gevolg dat de bevolking het reguliere verhaal vertrouwde, ook al was het eigenlijk absurd en duidelijk verkeerd.

Ik laat u achter met een volgend citaat van Aristoteles. Het vat de ware essentie van onze huidige stand van zaken wereldwijd samen, maar voordat ik erop inga, vraagt deze rechtbank van de publieke opinie aan jullie om al het bewijsmateriaal dat in elke totaliteit zal worden gepresenteerd naar behoren te overwegen en het in jullie te vinden om de waarheid te zien voor wat is. Dit is een plandemie en geen pandemie. Als je kijkt naar de twee woorden plandemie en pandemie, is er één letter verschil en dat is de letter L. We zullen al het bewijs presenteren. Je zult precies begrijpen waarom we zijn waar we zijn en als gevolg daarvan zul je vol vertrouwen zijn om te zeggen: ik heb het begrepen.

Dit is geen pandemie, dit is een plandemie. Het bewijs is duidelijk en direct, consequent, het bewijs dat vandaag zal worden gepresenteerd, is voldoende bewijs tegen alle beklaagden en de aanklachten kunnen, moeten worden uitgevaardigd tegen de beklaagden in hun persoonlijke of professionele hoedanigheden, evenals tegen die mede-samenzweerders in elk land in de wereld die een instrumentele rol hebben gespeeld bij het verspreiden van de grote illusie van het volgen van de wetenschap. Ja, volg de wetenschap tot het punt van letterlijke dood.

En dit is het citaat van Aristoteles:

Regeringen die het gemeenschappelijk belang respecteren, zijn samengesteld in overeenstemming met strikte principes van rechtvaardigheid en zijn daarom ware vormen, maar degenen die alleen de belangen van de heersers beschouwen, zijn allemaal gebrekkige en perverse vormen, want ze zijn despotisch, terwijl een staat een gemeenschap van vrije mensen is”

Ik dank u geachte leden van de jury.

 • Advocate Viviane Fischer:
 • Dank u wel meneer Ryneveldt, en iedereen bedankt voor de openingsverklaringen. We zijn aan het einde gekomen van de openingsverklaringen. Ik wil graag aan de jury laten weten, de kijkers, jullie kunnen deel uitmaken van de jury. We hebben een e-mailadres ingesteld: contact@grand-jury.net waar u contact met ons kunt opnemen. Als u bijvoorbeeld een advocaat bent en u wilt dit streven ondersteunen met bewijsmateriaal zodat de aanklachten kunnen beginnen, neem dan contact met ons op en ook als u een slachtoffer bent, als u soortgelijke problemen hebt ondergaan zoals met uw bedrijf, als u vaccinatieschade heeft gehad, als u allerlei verliezen of beperkingen hebt geleden, kunt u contact met ons opnemen en kunnen we uw zaak behandelen. Misschien zelfs hier terwijl de procedure loopt of zoals in een aanvullende vorm, zoals misschien op een website, zodat de wereld kan weten wat er met u is gebeurd.
 • Advocaat Reiner Feullmich:
 • Misschien wat slotwoorden voor vandaag. We zijn erg dankbaar voor de deelname van de kijkers aan deze procedure. Het is een modelprocedure en ik zal namens de hele groep advocaten spreken, van wie u sommigen hebt ontmoet, sommige anderen zult u tijdens de lopende procedure zien wanneer we bijvoorbeeld getuigen ondervragen. Ik wil u bedanken en ik wil u smeken om ons te steunen, om dit te bekijken, om de wereld te vertellen wat er echt aan de hand is, want er zijn niet veel bronnen die u kunt vertrouwen.

Er zijn een paar bronnen, dit is er een van en we geloven dat dit een van de belangrijkste is want wat we hier doen is jullie een compleet beeld geven van wat er is gebeurd en wat er gebeurt. Want alleen door het volledige plaatje te zien, kom je tot de conclusie dat we degenen die velen van ons gewend zijn te vertrouwen niet kunnen vertrouwen. Onze regeringen zijn onze regeringen niet meer. Onze instellingen zijn geïnfiltreerd door degenen die deze misdaden tegen de menselijkheid begaan. Wat nog belangrijker is als je je eenmaal realiseert dat je ook tot de conclusie komt dat alleen wij, de mensen, het verschil zullen maken. We gaan hier een einde aan maken en we zorgen ervoor dat er daarna wordt opgeruimd. Met inbegrip van de procedures die nodig zijn om gerechtigheid te brengen en om degenen die deze misdaden tegen de menselijkheid hebben begaan, voor het gerecht te brengen, dank u zeer.

de derde wereldoorlog

Het slechte nieuws is dat we al herdenkend en treurend over de slachtoffers van de 2e wereldoorlog in de 3e wereldoorlog zijn beland. Het goede nieuws is dat dit de laatste oorlog is die er op Aarde zal zijn.

Hoewel deze laatste strijd lang van tevoren was aangekondigd in de Bijbel, zijn we toch allemaal verrast dat het zo loopt want in de loop der tijd zijn we in onze beleving heel nuchter met beide voetjes op de grond gaan staan en toen leek het verstandig om de Bijbel om te dopen tot een sprookjesboek. Het is in elk geval zweverig. Maar wat nou als de schepper van de Aarde een zweverige kunstenaar is?

De geniale kunstenaar heeft aan mij duidelijk gemaakt dat de Bijbel geen sprookjesboek is. Hij heeft daadwerkelijk d.m.v. visioenen en boodschappen, informatie aan mensen doorgegeven en zij hebben die informatie opgeschreven. Al die schrijfsels zijn gebundeld in de Bijbel. Normaal gesproken gaat de inhoud van een boek geen honderden jaren mee maar de geniale kunstenaar heeft de inhoud van de Bijbel persoonlijk beveiligd. Dat wil niet zeggen dat er niet is gesleuteld aan de inhoud van de Bijbel. Er zijn in de loop der tijd delen verwijderd en er zijn delen creatief vertaald. De geniale kunstenaar heeft dat laten gebeuren want het gaat op dit punt in de tijd alleen nog om ‘de verdrukking’ en ‘de eindtijd’ uit de Bijbel. De rest is verleden tijd. Er komt binnenkort definitief een einde aan het leven op Aarde zoals wij dat kennen. Dat is geen verlies. Maar de weg die wij nog gaan afleggen tot het einde, is een rit in een achtbaan met gevaar voor eigen leven. Daar moet je je op voorbereiden.

Persoonlijk heb ik geen verstand van de Bijbel. Dus je moet daarvoor niet bij mij zijn. Ik ben hindu. Ik heb geen idee waarom de schepper bij mij is uitgekomen om deze informatie over de Bijbel te delen. Van huis uit ben ik niet religieus opgevoed. Ik ben gewoon hindu omdat mijn ouders hindoes zijn. Thuis deden we niet aan religie. We vierden soms wel de hindu-feestdagen met familie en vrienden maar we vierden ook weleens kerst als wij daarvoor werden uitgenodigd. Of als mijn moeder een kerstboom in huis wel leuk vond staan bij de rest van het interieur, dan vierden we ook kerst. Mijn vader ging zich op latere leeftijd wel verdiepen in het hindoeïsme. Hij wilde daar weleens iets over vertellen maar niemand van de familie was echt geïnteresseerd in het hindoeïsme of in welke religie dan ook. Alleen de religieuze feestdagen van alle religies vinden wij interessant. Helemaal als er lekker wordt gekookt.

Doordat ik niet geïnteresseerd ben in religie wist ik niet dat sommige dromen die ik vroeger had, gingen over onderwerpen die in de Bijbel voorkomen. Toen ik in het begin van de jaren negentig dromen kreeg over Jezus en dromen over de laatste mensen op Aarde, heb ik dat afgedaan als het resultaat van mijn levendige fantasie. Pas ongeveer 20 jaar later, in 2012 toen iedereen het over de Maya-kalender had en sommige mensen dachten dat 21-12-2012 het einde van de wereld betekende, kreeg ik per toeval informatie uit de Bijbel onder ogen waardoor het mij duidelijk werd dat ik lang geleden over ‘de eindtijd’, ‘de opname van de gemeente’ en ‘de bruiloft van het lam’ uit de Bijbel had gedroomd. Ik vond dat heel wonderlijk. Niet religieus en toch religieuze dromen van een hele andere religie dan ik van huis uit had meegekregen. Ik probeerde mij daarna te verdiepen in de Bijbel. Dat lukte me niet. Ik kom gewoon niet door die materie heen.

De schepper heeft een bepaalde kunstzinnige, creatieve persoonlijkheid en voor hem is het misschien heel gewoon om zich creatief uit te drukken in symbolen. Doordat het verhaal in de Bijbel vaak symbolisch wordt verteld, is het een studie om het boek te lezen. Ik kom niet door die materie heen maar de geniale kunstenaar is wel ontzettend blij dat er mensen zijn die zijn informatie grondig hebben bestudeerd en dat weer aan anderen uitleggen. Hoewel ik zelf niet in staat ben om de Bijbel begrijpend te lezen, vind ik het soms wel interessant om naar een uitleg van iemand als bijvoorbeeld Walter Veith of Gert van de Weerd te luisteren, mits het niet te lang duurt.

Terug naar deze laatste oorlog die we moeten uitvechten. Voor deze oorlog heb je geen tanks, bommen of geweren nodig. Het zal op alle niveaus van ons bestaan een strijd om de waarheid zijn. De mensen die het voor het zeggen hebben, zullen continue grote leugens verkondigen. Daarvoor wordt alles uit de kast getrokken: deskundigen, de wetenschap, de media, belangrijke organisaties, geld etc. Ze zullen bijvoorbeeld zeggen dat er sprake is van een dodelijk virus en een heuse pandemie. Terwijl ze linksom met een gefabriceerde virus en rechtsom met een killervaccin bezig zijn om de mensheid wereldwijd op grote schaal uit te roeien.

Wij moeten ons daartegen verzetten en ons verdedigen met de waarheid en met feiten. De waarheid is dat er geen sprake is van een pandemie en er is ook geen sprake van een vaccin. We moeten wat de waarheid betreft geen millimeter wijken. Als wij meegaan in de leugens van de overheid/de vijand dan is de strijd verloren. We raken dan verstrikt in een eeuwenoude gigantische web van leugens. De overheid rekent op mensen die de overheid vertrouwen en zich blindelings laten vaccineren. Met hen gaat de overheid als eerste afrekenen. Zij gaan als eerste. Ook rekent de overheid op mensen die de druk van de overheid niet aankunnen en zich om die reden laten vaccineren. Dat is de volgende groep slachtoffers van de overheid.

Het beste wapen in deze oorlog is misschien een krant of een blog die elk bericht van het kabinet herhaalt maar dan tevens voorziet van feiten die het kabinet bewust weg laat. Met feiten kun je elke leugen grondig weerleggen. Er zijn veel alternatieve nieuwsites en kanalen die met feiten of met andere deskundigen weerleggen wat het kabinet beweert. Zoals bijvoorbeeld blckbx, Café Weltschmerz, NineForNews, WantToKnow, ZAPLOG.pro, Herstel de Republiek, Vrijspreker, De Nieuwe Wereld, Xandernieuws, Niburu en nog veel meer. Het probleem met de alternatieve nieuwssites is dat het vaak gecontroleerde oppositie is. Het is niet verstandig om altijd klakkeloos te geloven wat daar wordt gezegd. Het is sowieso niet verstandig om klakkeloos te geloven wat wie dan ook via welke kanaal dan ook zegt. Maar het is wel verstandig om al die informatie te lezen of aan te horen en zelfs de informatie van msm te lezen en vervolgens zelf te onderzoeken.

Je kunt het een beetje vergelijken met de NPO. Ooit keken we er allemaal naar de NPO. Daar waren ooit ook kritische programma’s. Tot corona. Je hoort geen kritisch woord over corona bij de NPO. Je hoort tegenwoordig alleen desinformatie bij de NPO maar heel veel mensen geloofden die informatie en hebben zich laten vaccineren. Hetzelfde kan gebeuren met de alternatieve nieuwssites. Mensen stemmen af op die kanalen en rekenen erop om langs die weg juist geïnformeerd te worden. Als daar sprake is van gecontroleerde oppositie dan is er gevaar dat via die kanalen op een gegeven moment desinformatie wordt verspreid. Daar moet je altijd rekening mee houden.

Heel veel mensen hebben zich vol vertrouwen laten vaccineren. Velen van hen zijn nu dood, verzwakt, verminkt of hebben een zwaar verzwakt immuunsysteem gekregen door het vaccin waardoor ze enorm vatbaar zijn voor alle verdere varianten op corona. Deze ontwikkeling is geen item op het journaal. Er is oversterfte. Ook dat mag niet in het openbaar worden besproken. Gezonde mensen zijn dood gegaan na vaccinatie met het corona ‘vaccin’. Het aantal mensen met kanker en hiv is explosief gestegen. Wereldwijd zijn jonge, gevaccineerde sporters plotseling dood neergevallen. Er is een gigantische stijging van jongeren met hartaandoeningen. Mensen die al ziek waren, werden nog zieker na vaccinatie. Mensen die gezond waren kregen problemen met hun immuunsysteem. Gezonde mensen kregen bloedproppen in de hersens of last van het hart. Het laatste nieuws is een enorme stijging van het aantal spontane abortussen.

Al deze ‘bijwerkingen’ worden allemaal normaal bevonden maar als je één keer niest of één keer hoest dan is men bang dat je doodgaat en moet je meteen een coronatest doen. Nota bene met een pcr-test. Kary Mullis, de uitvinder van de pcr-test, heeft zelf gezegd dat de pcr-test helemaal niets zegt over besmettingen. Hij heeft uitgelegd dat de pcr-test niet kan uitwijzen of iemand ziek of besmettelijk is.

Zoals de pcr-test nu wordt ingezet/misbruikt voor corona, daar is het helemaal niet voor geschikt. Het is wederom de zoveelste leugen. Mensen zouden net zo goed een zwangerschapstest kunnen doen om te testen of ze corona hebben. Een zwangerschapstest zegt net zoveel over een coronabesmetting als een pcr-test. Maar misschien wordt die pcr-test wel ingezet om wereldwijd een DNA-databank op te zetten. Dus niet verbaasd zijn als je DNA straks op een crime scene wordt aangetroffen waar je nooit bent geweest, op een persoon of in de onderbroek of onder de nagels van een persoon die je nog nooit in je hele leven hebt gezien. DNA bewijsmateriaal heeft eigenlijk geen enkele waarde meer.

Inmiddels wordt steeds meer duidelijk wat voor een gif-cocktail het coronavaccin is. Niemand krijgt de bijsluiter te lezen. Volgens de verhalen staat op de bijsluiter dat fabrikanten niet aansprakelijk zijn als het mis gaat na vaccinatie. Je bent zelf verantwoordelijk als het mis gaat want je had je in die materie moeten verdiepen. Maar o wee als je je in de materie hebt verdiept en tot een hele andere conclusie bent gekomen dan het kabinet en dat je als gevolg daarvan ook nog eens besluit dat je die experimentele rommel niet in je lijf wilt. Wappie!

Het punt is, dat tegen de tijd dat het voor een ieder duidelijk is wat er in het vaccin zit en wat de gevolgen daarvan zijn voor onze gezondheid en de wereldbevolking, dat tegen die tijd een groot deel van de wereldbevolking al is uitgeroeid. Tegen die tijd is het doel van de bazen van ‘onze’ politici al bereikt. Depopulatie was namelijk precies het doel. Wereldwijd hebben alle overheden er bij mensen op aangedrongen dat ze zich laten vaccineren. Alle mensen die vertrouwen hebben/hadden in hun overheid en die zich vol vertrouwen hebben laten vaccineren zullen dan of dood zijn of een ernstig verzwakt immuunsysteem hebben. De mensen die kinderen krijgen zullen waarschijnlijk geen gezonde kinderen krijgen. Dat is precies wat de rijken der Aarde willen. Ze willen een groot deel van de wereldbevolking uitroeien zodat ze de wereld bezitten en tevens controle hebben over het kleine aantal mensen dat nog leeft. De mensen die het vaccin overleven zijn waarschijnlijk gechipt of worden gechipt voor de nodige controle want de rijken der Aarde zijn bang voor ons.

Wat je tijdens deze oorlog niet moet vergeten is dat de vijand ontzettend laf is. De mensen die een groot deel van de wereldbevolking willen uitroeien, die durven ons niet eens onder ogen te komen. We weten niet eens wie ze zijn. De ene onderzoeker zegt: het zijn rijke Amerikaanse families. De andere zegt: het zijn rijke Italiaanse families. Wat zeker is, is dat ze zich verschuilen achter politici, farmaceuten, artsen, wetenschappers, liefdadigheid, zorg, dubieuze organisaties en hun woordvoerder Klaus Schwab. Maak alsjeblieft niet de vergissing te denken dat Klaus Schwab de top van de piramide is. Wij moeten denken dat Klaus Schwab dit allemaal verzint.

De top van de piramide kiest waarschijnlijk niet voor niets voor een oude man als woordvoerder en gezicht van hun organisatie. Een oude man kan plotseling dood gaan en dan denken wij dat de oorlog voorbij is. Dat verhaal kennen we nou toch wel? Gestoorde man wil de mensheid uitroeien en gestoorde man heeft er een boek over geschreven en als gestoorde man berecht moet worden dan pleegt gestoorde man zelfmoord. Of misschien sterft gestoorde man in dit geval een natuurlijke dood want gestoorde man is vrij oud. Daarna leefden wij nog lang en gelukkig. Terwijl het om een groep rijke en machtige mensen gaat die na de dood van gestoorde man rustig verder gaan met het perfectioneren van hun oorlog tegen de mensheid.

Deze rijke mensen winnen helemaal niets met hun strijd maar ze zijn niet in staat om dat in te zien. Ze zijn in de ban van Satan/Zwarte Magie. Hij geeft hen de illusie dat ze eigenaren worden van de Aarde en zij denken dat ze de uitverkorenen zijn. Die mensen hebben er niets aan om de wereld te bezitten. Ze komen met niets en ze gaan met niets. Wij, de onderkant van de piramide worden misleid door de mensen bovenin de piramide. Maar die rijke mensen bovenin de piramide worden misleid door Satan. Ze worden nóóit de eigenaren van de Aarde. Dus uiteindelijk verliest iedereen.

Wat je ook moet weten is dat de vijand enorm allergisch is voor waarheid. Officiële cijfers en feiten? Daarvoor nemen ze de benen. Vergelijkingen met de holocaust kunnen ze niet aan en het woord tribunaal brengt ze helemaal van de kaart. Vroeger zag je Mark Rutte in elke denkbare televisieprogramma en zelfs bij YouTubers om over zichzelf te praten. Nu zie je hem behalve op de persconferentie (voorlezen uit De Fabeltjeskrant) helemaal nergens meer. Terwijl er volgens hem sprake is van een heuse pandemie en hij elke keer vergaande coronamaatregelen aankondigt. Dat lijkt mij een reden om als de minister-president in zo’n beetje elke televisieprogramma te gaan zitten zodat alle Nederlanders antwoorden krijgen. Maar Mark Rutte is bang om met waarheid geconfronteerd te worden. Hij kan zo’n gesprek niet aan. Misschien zou hij wel in een televisieprogramma durven verschijnen als zijn gesprekspartners zorgvuldig zijn uitgezocht en geïnstrueerd om hem naar de mond praten. Ook daaraan zie je dat de vijand laf is.

Het gaat in deze oorlog niet alleen om misleiding door politici en hun opdrachtgevers op gebied van corona. In de periode die ons nog rest op Aarde tot het einde, zal op elk gebied de waarheid aan het licht komen. Bijvoorbeeld over de energie ‘crisis’. Het schijnt heel eenvoudig te zijn om zelf schone energie op te wekken maar wij weten niet meer hoe. Ook op andere gebieden komt de waarheid aan het licht. Over de klimaatcrisis, kerken, het Vaticaan, de stikstofcrisis, het koningshuis, justitie, politie, showbizz, Hollywood, Hilversum, banken, de economie, ziekenhuizen, corporaties, overheidsinstanties, de modewereld, verzorgingstehuizen, orgaanhandel, journalistiek, jeugdzorg etc. etc. Ook over de schepping zal de waarheid aan het licht komen. En de waarheid over de afkomst en ware aard van de mens. We komen daardoor weer in onze kracht te staan. De waarheid zal ons bevrijden uit een eeuwenoude, gigantische web aan leugens. Alles wat wij normaal vinden zal niet normaal blijken te zijn. Verre van. De waarheid zal voor veel mensen niet te bevatten zijn. Mensen zullen moeite hebben om de waarheid te geloven. Dat is niet erg. Je mag het in je eigen tempo behappen.

De leugen is de religie. Dat van Satan.

Aan het eind van deze oorlog zal de wereld bevrijd zijn van de toezichthouder Lucifer en vooral bevrijd zijn van Satan die via Lucifer en vele handlangers onder de mensheid controle heeft over de wereld. Tot die bevrijding wil Satan zoveel mogelijk mensen vermoorden. Hij heeft daar haast mee want het einde is in zicht. Dat er zoveel mogelijk mensen dood moeten, is ook slecht nieuws. Het goede nieuws is, dat wij niet tegen Satan hoeven te vechten. Eigenlijk kan hij ons helemaal niets maken. We hoeven het niet tegen hem op te nemen. We kunnen hem negeren. We moeten ons wel verzetten tegen mensen die handlangers zijn van Satan en die blindelings alles doen wat Satan wil.

Je moet je er voor deze laatste strijd ook nog op voorbereiden dat als je niet bereid bent om te leven naar de leugens, dat de overheid/de vijand bereid is om alles van je af te pakken. Je huis, je baan, je vrijheid, je titels, je gezondheid, de hoeveelheid zuurstof die je inademt, je netwerk, je familie, je leven … daar moet je je op voorbereiden en je tegen hen verzetten en hen met waarheid en feiten blijven confronteren.

Je ziet, het zal best ingewikkeld worden. En om het nog ingewikkelder te maken, is het ook nog eens zo dat de schepper en Satan tot op zeker hoogte hetzelfde willen. Alleen is het in het geval van Satan zo dat hij de schepper na-aapt om ons te misleiden. Misschien heb je wel eens gehoord van de slogan ‘you will own nothing and you will be happy’. De rijken der Aarde willen dat wij letterlijk niets meer bezitten. Natuurlijk zullen ze doen alsof ze ons daarmee een dienst bewijzen. Ze willen ons wijsmaken dat wij gelukkiger zullen zijn als we geen bezit hebben. Dus de mensen die zo hebzuchtig zijn dat ze een deel van de wereldbevolking willen uitroeien zodat ze zelf méér hebben, zullen proberen om ons wijs te maken dat wij gelukkiger zullen zijn zonder bezit. Ik denk eerder dat hun slogan is: you will own nothing and we will be happy.

De schepper is ook van mening dat bezit een mens ketent. Zijn bedoeling van het leven is dat wij zijn schepping ontdekken. Dat wij o.a. zien wat hij allemaal heeft gecreëerd en dat we het leven beleven. Dat lukt niet als wij ons op één plek hechten aan materie, aan grond, een huis, onze spullen e.d. Dat is een vorm van angst die wij normaal zijn gaan vinden. We hebben hard gewerkt om aan al die spullen/materie/comfort te komen. We beveiligen en bewaken ons huis en we verzekeren onze spullen. We zijn daardoor niet vrij om te gaan en te staan waar we willen. We zijn bang dat wij elders die comfort waar we zo hard voor hebben gewerkt niet meer zullen hebben. We ketenen onszelf uit angst aan onze huis en spullen. Toch zal de schepper nooit je spullen van je afpakken.

Als de onderling gemaakte afspraken zijn dat je werkt, belasting betaalt en met je verdere inkomen mag kopen wat er te koop is, dan is dat de afspraak. Als je met jouw inkomen een huis hebt gekocht dat te koop stond dan is het huis van jou. Niemand mag het van je afpakken. Ook niet met nieuwe regelgeving. De schepper zal het ook niet van je afpakken. Hij zal je wel het inzicht geven wat het bezit met je doet. Het is aan jou wat je met die informatie doet. Het huis is pas niet meer van jou als je er om wat voor reden dan ook afstand van doet. Ook op dat gebied moeten we ons verzetten tegen de plannen van de mensen die de overheid aansturen om ons bezit af te pakken. Als de rijken der Aarde van mening zijn dat bezit een mens niet gelukkig maakt dan kunnen zij afstand doen van hun bezit zodat wij kunnen monitoren of zij daar gelukkiger van worden.

Ik heb geen informatie gekregen waaruit blijkt dat er tijdens ons Aardse bestaan een punt komt waarop het tot de rijken der Aarde zal doordringen dat ze juist zwaar verlies lijden doordat ze Satan dienen. Sterker nog, ik heb beelden van hen gezien, van het moment dat het wél tot hen doordrong wat het resultaat is van hun daden tijdens hun leven op Aarde. Dat moment was voorbij dit Aardse leven.

Ik zag dat de mensen, die heel veel geld en bezittingen hadden op Aarde, aankwamen op een feest waar iedereen elkaar weer terug zou zien. Op het feest was iedereen ontzettend blij om elkaar weer terug te zien. Het was een ander feest dan ‘de bruiloft van het lam’ want op dat feest droeg iedereen trouwkleding. De gasten op dit andere feest waren wel feestelijk uitgedost maar niet in trouwkleding. Dus het moet een ander feest zijn geweest. Ik zag dat mannen en vrouwen die op Aarde heel rijk en belangrijk waren op het feest arriveerden. Ze stonden voor het gebouw waar het feest gaande was en ze waren helemaal in de wolken om hun geliefden weer te zien die zij in hun beleving al eeuwen niet hadden gezien. Ze wisten dat hun geliefden ook op het feest waren want iedereen was op dat feest. Ze konden niet wachten om hun geliefden weer te ontmoeten. Maar de personen die ze graag wilden ontmoeten hadden laten weten dat ze niets van hen wilden weten. Dat was een hele zware klap voor de net gearriveerde gasten. Ze waren plotseling heel verdrietig en compleet uit het veld geslagen toen ze dat bericht kregen.

De mensheid is met elkaar verbonden als een ketting. Dat is een enorme ketting met vele menselijke schakels. Er zijn mensen die je nooit ontmoet en toch ben je via via met hen verbonden. De mensen die tijdens je leven je pad kruisen daar ben je nauw mee verbonden. Er zitten maar enkele schakels tussen hen en jou en daardoor kom je hen tegen.

Toen die mensen met veel geld en veel macht tijdens hun Aardse leven de mensen tegenkwamen met wie ze nauw verbonden zijn, vonden ze die mensen onbeduidend, niet belangrijk, niet passend in hun kringen en minderwaardig. Ze waren namelijk niet rijk. Hadden ook geen hoge opleiding en al helemaal geen titels. Die rijke mensen voelden zich oppermachtig t.o.v. mensen met weinig geld. Ze maakten de mensen met weinig geld belachelijk. Ze vroegen zich zelfs af of iemand zulke onbelangrijke mensen wel zou missen als ze van de aardbodem verdwenen. Vervolgens hebben ze -ongestraft- die mensen met weinig geld, met wie ze in werkelijkheid nauw verbonden zijn, vreselijk gemarteld tot de dood erop volgde. Hun geliefden zijn dankzij hen een zeer traumatische dood gestorven. Daarom wilden hun geliefden niets meer van hen weten. De ontmoeting zou trauma oproepen bij de slachtoffers.

Ik zag dat die rijke mensen diep geschokt waren toen het tot hen doordrong wat zij hadden gedaan tijdens hun Aardse leven. Ze hadden oprecht spijt. Ze waren radeloos van spijt. Ze probeerden te bedenken wat ze konden doen om het goed te maken maar ze konden geen woorden vinden en niets bedenken wat ze konden doen om het recht te zetten. Het was allemaal al gebeurd en hun geliefden waren zwaar getraumatiseerd. Het was niet meer terug te draaien.

Er komt ook een ‘great reset’ van zowel de kant van Satan en zijn volgelingen als van de kant van de schepper. Waarschijnlijk heeft Satan dat ook nageaapt van de schepper omdat hij weet dat zijn dagen op Aarde zijn geteld. The Great Reset, van hun woordvoerder Klaus Schwab, kennen we inmiddels wel. Ik heb geen zin om het boek te lezen maar op internet kun je genoeg informatie over dit onderwerp vinden.

De schepper komt met de echte grote herstart. De rechtsstaat komt nooit meer terug. De 10 geboden worden in ere hersteld. Ik schoot in de lach toen ik die informatie kreeg. Wij denken nou eenmaal dat alles in het honderd loopt zonder vele kilo’s aan pagina’s wet- en regelgeving. Maar zonder Satan aan de top van de piramide is er geen wet- en regelgeving nodig. Politie, justitie, het leger en wapens zullen ook verleden tijd zijn. Politiek verdwijnt. Er bestaan gewoon geen mensen die andere mensen kunnen leiden. Het is een tegennatuurlijke, ongelijkwaardige situatie omdat alle mensen gelijke schakels zijn. Er zullen ook geen prinsen, koningen en keizers e.d. zijn. Er zullen geen grenzen meer zijn tussen landen. De Aarde wordt weer één geheel. Er zal geen zorgsector zijn, geen banken, geen geld, geen belasting, geen economie e.d. Ik kan mij er thans niet zoveel bij voorstellen maar ik krijg de indruk dat we zorgeloos zullen leven en ons niet aan het leven zullen vastklampen. Als we klaar zijn met het ontdekken van de Aarde en het beleven van het leven dan gaan we ontspannen verder, dus dood, zonder dat we daar hysterisch over zullen doen.

Er komen ook tribunalen voorbij dit Aardse leven. Recht bestaat. Het is een krachtige energie waar niemand omheen kan. Misschien wel sterker dan de schepper en Satan. Men zegt niet voor niets: het recht zal zegevieren. Niemand kan om het recht heen. Het zal tijdens de rechtszaken niet alleen om corona en het killervaccin gaan. Corona is een sluitstuk van honderden jaren terreur en bloedvergieten op een van oorsprong vredige plek, de Aarde. Het verblijf van de mens op Aarde is misschien wel de meest gewelddadige en bloederigste geschiedenis ooit ergens geweest. Dat is op zich heel vreemd want de schepper van de Aarde is geweldloos en de mens is van nature een geweldloos wezen. Dus de vraag zal zijn: hoe het dan toch zover heeft kunnen komen. Iedereen moet verantwoording afleggen.

Waarschijnlijk zal Satan zeggen dat mensen uit vrije wil met hem hebben meegedaan maar de meeste mensen weten niet eens wie Satan is. De meeste mensen die dit lezen denken waarschijnlijk dat ik een beetje van het pad ben geraakt door alle perikelen met de woningcorporaties. Dat is niet erg maar dat geeft wel aan dat mensen niet weten wie Satan is. De mensen die van hem gehoord hebben, zullen zeggen dat hij niet bestaat en zelfs satanisten denken dat Lucifer Satan is. Dat is niet zo.

De tribunalen lijken er niet te zijn om de straf voor de daders te bepalen. De daders hebben hun eigen straf in werking gezet. In het item ‘coronavirus aka piramidespel‘ heb ik al geschreven dat wij mensen de energie, welke wij op Aarde hebben gecreëerd, zullen ontvangen. Dat is een natuurlijke wet. De tribunalen lijken te gaan om herstel van het recht van slachtoffers.